4.1. NOVÉ ÚČTY


Důvody, které vedly ke změnám účtové osnovy pro rok 2004 jsou uvedeny v kap. 1. V následujícím textu jsou tyto důvody vztaženy přímo ke konkrétním účtům.

Účet, účtová skupina

Změna v roce 2004 Důvod změny
Delfín 2003 Delfín 2004

-

151 - Zálohy na materiál

Zřízení nových účtů v souladu se změnou Vyhlášky Ve směrné účtové
osnově byla zřízena nová účtová skupina 15–Poskytnuté zálohy na zásoby

-

152 - Zálohy na zvířata

-

153 - Zálohy na zboží

Komentář: Nejvýraznější změnou ve směrné účtové osnově pro rok 2004 je zřízení nové účtové skupiny v účtové třídě 1–Zásoby, a to skupiny 15–Poskytnuté zálohy na zásoby.
Vzhledem k tomu, že jsme ve Vzorové účtové osnově Delfín 2003 prozíravě zřídili speciální účty pro zachycení záloh na zásoby, a to s ohledem na jejich samostatné vykazování v řádku C.I.6. aktiv rozvahy, k 1. 1. 2004 tyto účty tedy pouze zrušíme (viz subkapitolu 4.3. Zrušené účty) a jejich zůstatky převedeme na nově zřízené účty.
Pokud účetní jednotky zavedly podle našeho vzoru speciální syntetické účty pro poskytnuté zálohy na zásoby, budou mít v roce 2004 usnadněnou práci i z toho důvodu, že ve Vzorové účtové osnově Delfín 2004 již existují syntetické účty oprávek k poskytnutým zálohám na zásoby, které mají charakter pohledávek:
197-Opravná položka k zálohám na materiál
198-Opravná položka k zálohám na zboží
199-Opravná položka k zálohám na zvířata

Pokud účetní jednotky v roce 2003 nevytvořily syntetické účty (případně pouze jeden účet) pro poskytnuté zálohy na zásoby, budou muset v roce 2004 „rozklíčovat“ stávající účet poskytnutých provozních záloh (zpravidla účet 314) a poskytnuté zálohy na zásoby přeúčtovat na nově zřízené účty (účet) ve skupině 15-Poskytnuté zálohy na zásoby. Dále budou muset zřídit k těmto účtům účty opravných položek.

 


Kapitola: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   zpět na obsah