6. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2004


Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (pro účetní jednotky bez povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem s výjimkou akciových společností) zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (viz § 13a ZoÚ) a ostatní účetní jednotky podle § 18 odst. 3 ZoÚ.

K významu tučného písma, symbolů  a @ viz kap. 1 Úvod.

Rozvaha Delfín 2004
(sestavená ve zjednodušeném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky (způsob výpočtu)

Přiřazený účet

Brutto

Korekce

  AKTIVA CELKEM [A. + B. + C. + D.]    
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353  
B. Dlouhodobý majetek [B.I. + B.II. +B.III.]    
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 011, 012, 013, 014, (+/-)015, 019, 041, 051 (-)071, (-)072, (-)073, (-)074, (+/-)075, (-)079, (-)091AÚ, (-)093, (-)095AÚ,
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 021, 022, 025, 026, 029, 031, 032, 042, 052, (+/-)097 (-)081, (-)082, (-)085, (-)086, (-)089, (-)092AÚ, (-)094, (-)095AÚ, (+/-)098
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 043, 053, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 069 (-)095AÚ, (-)096
C. Oběžná aktiva [C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.]    
C.I. Zásoby 111*, 112, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 128, 131*, 132, 138, 139, 151, 152, 153 (-)191, (-)192, (-)193, (-)194, (-)195, (-)196, (-)197, (-)198, (-)199
C.II. Dlouhodobé pohledávky 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 314AÚ, 315AÚ, 335AÚ, 351AÚ, 352AÚ, 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, 388AÚ, 481 (-)391AÚ
C.III. Krátkodobé pohledávky 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 314AÚ, 315AÚ, 335AÚ, 336, 341, 342, 343, 345, 351AÚ, 352AÚ, 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, 388AÚ, 398 (-)391AÚ
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 211, 213, 221, 251, 253, 256, 257, 259, (+/-)261 (-)291AÚ
D.I. Časové rozlišení 381, 382, 385  

 
Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

  PASIVA CELKEM [A. + B. + C.]  
A. Vlastní kapitál [A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.]  
A.I. Základní kapitál 411 nebo 491, (-)252, (+/-)419
A.II. Kapitálové fondy 412, 413, (+/-)414, (+/-)418
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 421, 422, 423, 427
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 428, (-)429
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [řádek *** výkazu zisku a ztráty]
B. Cizí zdroje [B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.]  
B.I. Rezervy 451, 453, 459AÚ
B.II. Dlouhodobé závazky (-)255AÚ, 364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ, 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 389AÚ, 471AÚ, 472AÚ, 473AÚ, 474AÚ, 475AÚ, 478AÚ, 479AÚ, 481
B.III. Krátkodobé závazky 241, (-)255AÚ, 321, 322, 324, 325, 331, 333, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 361, 362,364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 389AÚ, 398AÚ, 471AÚ, 472AÚ, 473AÚ, 474AÚ, 475AÚ, 478AÚ, 479AÚ
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 221AÚ, 231, 232AÚ, 249, 461AÚ
C.I. Časové rozlišení 383, 384
* pozn.: Od 1. 1. 2003 platí, že se opatření nepoužije v rozsahu, v jakém je předmět jeho úpravy obsažen ve Vyhlášce. Opatření stanovilo, že účty 111 a 131 nevykazují při uzavírání účetních knih zůstatek. Pokud se účetní jednotka rozhodne toto pravidlo nerespektovat, vykáže se částka případného zůstatku na uvedených řádcích rozvahy.

Poznámka ke změně vykazování zůstatku analytického účtu 321AÚ oproti roku 2003:
Pro rok 2004 jsme z řádku pasiv rozvahy B.II.1. Závazky z obchodních vztahů, vyloučili zůstatky účtu 321AÚ, protože se domníváme, že vykazování zůstatku účtu krátkodobého závazku z obchodních vztahů mezi dlouhodobými závazky je záležitost sice prakticky možná (původně sjednaná lhůta splatnosti závazku bude dodatečně prodloužena tak, že pro potřeby vykazování v rozvaze se bude jednat o závazek dlouhodobý), ale tak málo pravděpodobná, že není nutné ji v rozvaze takto složitě ošetřovat.


Kapitola: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   zpět na obsah