9. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY - ÚČELOVÉ ČLENĚNÍ


V této kapitole je bez jakýchkoliv úprav uveden text přílohy č. 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., tj. podle stavu k 1. 1. 2004.

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty – účelové členění

I.

Tržby zprodeje výrobků, zboží a služeb

A.

Náklady prodeje

*

Hrubý zisk nebo ztráta

B.

Odbytové náklady

C.

Správní režie

II.

Jiné provozní výnosy

D.

Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření

III.

Tržby zprodeje cenných papírů a podílů

E.

Prodané cenné papíry a podíly

IV.

Výnosy zdlouhodobého finančního majetku

IV.1.

Výnosy zpodílů vovládaných a řízených osobách a vúčetních jednotkách pod podstatným vlivem

    2.

Výnosy zostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

    3.

Výnosy zostatního dlouhodobého finančního majetku

V.

Výnosy zkrátkodobého finančního majetku

F.

Náklady zfinančního majetku

VI.

Výnosy zpřecenění cenných papírů a derivátů

G.

Náklady zpřecenění cenných papírů a derivátů

H.

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti

VII.

Výnosové úroky

I.

Nákladové úroky

VIII.

Ostatní finanční výnosy

J.

Ostatní finanční náklady

IX.

Převod finančních výnosů

K.

Převod finančních nákladů

*

Finanční výsledek hospodaření

L.

Daň zpříjmů za běžnou činnost

L.1.

– splatná

2.

– odložená

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

X.

Mimořádné výnosy

M.

Mimořádné náklady

N.

Daň zpříjmů zmimořádné činnosti

N. 1.

– splatná

     2.

– odložená

*

Mimořádný výsledek hospodaření

O.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

***

Výsledek hospodaření za účetní období

****     

Výsledek hospodaření před zdaněním


Kapitola: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   zpět na obsah