1. ÚVOD


Dnem 1. ledna 2003 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „Vyhláška“). Bylo stanoveno, že dosavadní Postupy účtování (Opatření MF čj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele) se použijí pouze v rozsahu, v jakém není předmět jejich úpravy obsažen ve Vyhlášce. Nastala tak složitá situace, kdy účetní jednotky - podnikatelé účtující v soustavě podvojného účetnictví, musely pro své účetnictví použít několik předpisů, které se obsahově překrývaly.

Vyhláška také nově zavedla směrnou účtovou osnovu, která již není členěna na syntetické účty, ale vymezuje pouze náplň jednotlivých účtových tříd a skupin. Prakticky to znamenalo, že si od roku 2003 uspořádání, obsah, číslování a názvy syntetických účtů volila účetní jednotka ve své vlastní kompetenci v účtovém rozvrhu, avšak v souladu se směrnou účtovou osnovou. Při sestavování účtového rozvrhu pak bylo třeba zohlednit všechny provedené změny ve vykazování, způsobu účtování atd.

Nakladatelství Sagit vydalo v roce 2003 útlou publikaci s názvem „Vzorová účtová osnova 2003“, která na všechny tyto změny reagovala a popisovala, jakým vhodným způsobem se s nimi může účetní jednotka vypořádat. Obsahově publikace vycházela z účetního průvodce nazvaného Delfín, který podrobně komentuje všechny účty účtové osnovy pro podnikatele.

Doporučení autorů publikace (Delfína) pro rok 2003 bylo: v podstatném rozsahu převzít účtovou osnovu platnou v roce 2002 a v odůvodněných případech vytvořit nové účty, zrušit dosavadní účty anebo je přejmenovat. Kompletní komentář změn pro rok 2003 naleznete na www.sagit.cz.

Dnem 1. ledna 2004 došlo k několika dalším změnám v regulaci účetnictví:
- rozsáhle byl novelizován zákon o účetnictví (zákonem č. 437/2003 Sb.),
- byl novelizován zákon o daních z příjmů (zákonem č. 438/2003 Sb.),
- rozsáhle byla novelizována Vyhláška (vyhláškou č. 472/2003 Sb.),
- pozbyla platnosti všechna opatření MF (vč. Postupů účtování),
- byly zavedeny České účetní standardy.

V této situaci bylo ze strany nakl. Sagit rozhodnuto navázat na Vzorovou účtovou osnovu vydanou pro rok 2003 (ÚO 2003) a přizpůsobit ji podmínkám roku 2004. Pro ty z vás, kteří ÚO 2003 nemají a přitom potřebují vědět, proč a jaké změny proti roku 2002 v ÚO nastaly, doporučujeme, aby se zdarma s touto ÚO seznámili na www.sagit.cz; v ÚO 2004 jsou všechny účty, které byly nějak komentovány v ÚO 2003, označeny symbolem @.

Pro účetní období započaté v roce 2004 budou účetní jednotky muset aktualizovat svůj účtový rozvrh sestavený na základě směrné účtové osnovy dané novelizovanou Vyhláškou. Aktualizace účtového rozvrhu nebude snadnou záležitostí neboť ze strany účetních jednotek předpokládá, že si uvědomí všechny změny, které novela Vyhlášky přinesla a správně určí, které ze změn se jich budou týkat. U těchto změn se pak budou muset rozhodnout, kterou z možných variant řešení si pro zaúčtování nových skutečností vyberou. Tato publikace by měla účetním jednotkám tyto úkoly výrazně usnadnit, protože všechny změny přehledně mapuje a popisuje možný způsob jejich promítnutí do účtového rozvrhu.

Pro lepší orientaci jsme změny ve Vzorové účtové osnově Delfín 2004 provedli oproti roku 2003 červeně (pro vypuštění textu jsme použili  symbol ) v účtové osnově a v tabulkách rozvahy a výsledovky. Komentář změn pro rok 2004 je proveden jako samostatná kapitola.

V následujícím textu uvádíme v bodech hlavní obsahové změny pro roky 2003 a 2004.

Rok 2003:

Rok 2004:

Podrobný seznam všech změn, jejich odůvodnění a vazby mezi syntetickými účty, rozvahou a výsledovkou najdete v následujících kapitolách.

Pokud vás „Vzorová účtová osnova Delfín 2004“ zaujme a i do budoucna budete mít zájem o pravidelnou aktualizaci změn účetních a daňových souvislostí spojených s účtovým rozvrhem a účtováním vůbec, rozhodně se seznamte s elektronickou podobou účetního průvodce Delfín, který pro vás již čtvrtým rokem připravuje tým odborníků.


Kapitola: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   zpět na obsah