7. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2004 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ


V této kapitole je uveden text přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorové účtové osnovy Delfín 2004. K významu tučného písma, symbolů  a @ viz kap. 1 Úvod.

Výkaz zisku a ztráty Delfín 2004 - druhové členění
(sestavený v plném rozsahu)

 
Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

I. Tržby za prodej zboží 604
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
+ Obchodní marže [I. - A.]  
II. Výkony [ II.1. až II.3.]  
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 601, 602
   2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 611, 612, 613, 614
   3. Aktivace 621, 622, 623, 624
B. Výkonová spotřeba [B.1. + B.2.]  
B.1. Spotřeba materiálu a energie 501, 502, 503
   2. Služby 511, 512, 513, 518
+ Přidaná hodnota [I. - A. + II. - B.]  
C. Osobní náklady [ C.1. až C.4.]  
C.1. Mzdové náklady 521, 522
   2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 523
   3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 524, 525, 526
   4. Sociální náklady 527, 528
D. Daně a poplatky 531, 532, 538
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551, 557
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu [III.1. + III.2.]  
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 641
    2. Tržby z prodeje materiálu 642
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu [F.1. + F.2.]  
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 541
   2. Prodaný materiál 542
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)558, (+/-)559
IV. Ostatní provozní výnosy 644, 646, 648
H. Ostatní provozní náklady 543, 544, 545, 546, 548, 549,
V. Převod provozních výnosů (-)697
I. Převod provozních nákladů (-)597
* Provozní výsledek hospodaření [zohlednění položek: „I. Tržby za prodej zboží“ až „I. Převod provozních nákladů“]  
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 661
J. Prodané cenné papíry a podíly 561
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku [ VII.1. až VII.3.]  
VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 665AÚ
     2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 665AÚ
     3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 665AÚ
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 666
K. Náklady z finančního majetku 566
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 664, 667AÚ
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 564, 567AÚ
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)574, (+/-)579
X. Výnosové úroky 662
N. Nákladové úroky 562
XI. Ostatní finanční výnosy 663, 667AÚ, 668
O. Ostatní finanční náklady 563, 567AÚ, 568, 569
XII. Převod finančních výnosů (-)698
P. Převod finančních nákladů (-)598
* Finanční výsledek hospodaření [zohlednění položek: „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů“ až „P. Převod finančních nákladů“]  
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost [Q.1. + Q.2.]  
Q.1. - splatná (+/-)591, (+/-)595
   2. - odložená (+/-)592
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost [součet položek „*Provozní výsledek hospodaření“ a „* Finanční výsledek hospodaření“ snížený o položku „Q. Daň z příjmů za běžnou činnost“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření +  * Finanční výsledek hospodaření - řádek Q.]
XIII. Mimořádné výnosy 681, 688
R. Mimořádné náklady 581, 582, (+/-)584, 588, (+/-)589
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti [S.1. + S.2.]  
S.1. - splatná (+/-)593
   2. - odložená (+/-)594
* Mimořádný výsledek hospodaření [rozdíl položky „XIII. Mimořádné výnosy“ a součtu položek „R. Mimořádné náklady“ a „S. Daň z příjmů   z mimořádné činnosti“], tzn. [XIII. - (R. + S.)]  
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Pozn.: v případě společníků v. o. s. a komplementářů k. s. se o řádek T. upraví výsledek hospodaření za účetní období.
596
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) [součet položek “** Výsledek hospodaření za běžnou činnost“ a „*Mimořádný výsledek hospodaření“ snížený o položku „T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“], tzn. [(** Výsledek hospodaření za běžnou činnost + * Mimořádný výsledek hospodaření) - řádek T.]
**** Výsledek hospodaření před zdaněním [součet položek „* Provozní výsledek hospodaření“, „* Finanční výsledek hospodaření“ a položky „ XIII. Mimořádné výnosy“, snížený o položku „R. Mimořádné náklady“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření + * Finanční výsledek hospodaření + (XIII. Mimořádné výnosy - R. Mimořádné náklady)]

Poznámka ke změně vykazování zůstatku účtu 557 oproti roku 2003:
V roce 2003 jsme zůstatek účtu 557–Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku, uváděli na řádku H. Ostatní provozní náklady. Praxe ukázala, že toto vykazování je nepřesné a neodpovídá  obsahu položky. Pro rok 2004  tedy zůstatek účtu 557 vykazujeme v řádku E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, kam svým charakterem (jedná se fakticky o odpis) patří.

Vysvětlivky k výkazu zisku a ztráty
K jednotlivým řádkům výkazu zisku a ztráty jsou přiřazeny konkrétní účty nákladů (řádky označené písmeny latinské abecedy) a výnosů (řádky označené římskými číslicemi), které jsou obsaženy ve Vzorové účtové osnově.
Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které umožní bezproblémové sestavení výkazu zisku a ztráty k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Příklad: účet 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Vykazování ve výkazu zisku a ztráty:
Řádek

Obsah položky

Účet

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 665AÚ
     2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 665AÚ
     3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 665AÚ

V jednotlivých součtových řádcích výkazu zisku a ztráty je uveden způsob jejich výpočtu.


Kapitola: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   zpět na obsah