5. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2004


V této kapitole je uveden text přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorové účtové osnovy Delfín 2004. K významu tučného písma, symbolů  a @ viz kap. 1 Úvod.

Rozvaha Delfín 2004
(sestavená v plném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky (způsob výpočtu)

Přiřazený účet

Brutto

Korekce

  AKTIVA CELKEM [A. + B. + + C. + D.]    
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353  
B. Dlouhodobý majetek [B.I. + B.II. + + B.III.]    
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek [ B.I.1. až B.I.8.]    
B.I.1. Zřizovací výdaje 011 (-)071, (-)091AÚ
     2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 (-)072, (-)091AÚ
     3. Software 013 (-)073, (-)091AÚ
     4. Ocenitelná práva 014 (-)074, (-)091AÚ
     5. Goodwill (+/-)015 (+/-)075, (-)091AÚ
     6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 019 (-)079, (-)091AÚ
     7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 (-)093
     8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 (-)095AÚ
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek [ B.II.1. až B.II.9.]    
B.II.1. Pozemky 031 (-)092AÚ
      2. Stavby 021 (-)081, (-)092AÚ
      3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 (-)082, (-)092AÚ
      4. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 (-)085, (-)092AÚ
      5. Základní stádo a tažná zvířata 026 (-)086, (-)092AÚ
      6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 029, 032 (-)089, (-)092AÚ
      7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 (-)094
      8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 (-)095AÚ
      9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)097 (+/-)098
B.III. Dlouhodobý finanční majetek [ B.III.1. až B.III.7.]    
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 (-)096AÚ
       2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 062 (-)096AÚ
       3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 063, 065 (-)096AÚ
       4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 066 (-)096AÚ
       5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 067, 069 (-)096AÚ
       6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 (-)096AÚ
       7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 (-)095AÚ
C. Oběžná aktiva [C.I. + C.II. + + C.III. + C.IV.]    
C.I. Zásoby [ C.I.1. až C.I.6.]    
C.I.1. Materiál 111*, 112, 119 (-)191
      2. Nedokončená výroba a polotovary 121, 122 (-)192, (-)193
      3. Výrobky 123 (-)194
      4. Zvířata 124 (-)195
      5. Zboží 131*, 132, 139 (-)196
      6. Poskytnuté zálohy na zásoby 151, 152, 153 (-)197, (-)198, (-)199
C.II. Dlouhodobé pohledávky [ C.II.1. až C.II.8.]    
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, , 315AÚ (-)391AÚ
       2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 351AÚ (-)391AÚ
       3. Pohledávky - podstatný vliv 352AÚ (-)391AÚ
       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ (-)391AÚ
       5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 314AÚ  
       6. Dohadné účty aktivní 388AÚ  
       7. Jiné pohledávky 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ (-)391AÚ
       8. Odložená daňová pohledávka 481AÚ  
C.III. Krátkodobé pohledávky [ C.III.1. až C.III.9.]    
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ (-)391AÚ
       2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 351AÚ (-)391AÚ
       3. Pohledávky - podstatný vliv 352AÚ (-)391AÚ
       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 398AÚ (-)391AÚ
       5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 336 (-)391AÚ
       6. Stát - daňové pohledávky 341, 342, 343, 345 (-)391AÚ
       7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314AÚ (-)391
       8. Dohadné účty aktivní 388AÚ  
       9. Jiné pohledávky 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ (-)391AÚ
C.IV. Krátkodobý finanční majetek [ C.IV.1. až C.IV.4.]    
C.IV.1. Peníze 211, 213, (+/-)261  
        2. Účty v bankách 221, (+/-)261  
        3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 251, 253, 256, 257 (-)291AÚ
        4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 (-)291AÚ
D.I. Časové rozlišení [ D.I.1. až D.I.3.]    
D.I.1. Náklady příštích období 381  
      2. Komplexní náklady příštích období 382  
      3. Příjmy příštích období 385  

 
Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

  PASIVA CELKEM [A. + B. + C.]  
A. Vlastní kapitál [ A.I. až A.V.]  
A.I. Základní kapitál [ A.I.1. až A.I.3.]  
A.I.1. Základní kapitál 411 nebo 491
     2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) (-)252
     3. Změny základního kapitálu (+/-)419
A.II. Kapitálové fondy [ A.II.1. až A.II.4.]  
A.II.1. Emisní ážio 412
      2. Ostatní kapitálové fondy 413
      3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)414
      4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)418
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku [A.III.1. + A.III.2.]  
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 421, 422
       2. Statutární a ostatní fondy 423, 427
 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let [A.IV.1. + A.IV.2.]  
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 428
        2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)429
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [řádek *** výkazu zisku a ztráty]  
B. Cizí zdroje [B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.]  
B.I. Rezervy [ B.I.1. až B.I.4.]  
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 451
     2. Rezerva na důchody a podobné závazky 459AÚ
     3. Rezerva na daň z příjmů 453
     4. Ostatní rezervy 459AÚ
B.II. Dlouhodobé závazky [ B.II.1. až B.II.10.]  
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů , 478AÚ, 479AÚ
      2. Závazky - ovládající a řídící osoba 471AÚ
      3. Závazky - podstatný vliv 472AÚ
      4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ
      5. Dlouhodobé přijaté zálohy 475AÚ
      6. Vydané dluhopisy 473AÚ, (-)255
      7. Dlouhodobé směnky k úhradě 478AÚ
      8. Dohadné účty pasivní 389AÚ
      9. Jiné závazky 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ
    10. Odložený daňový závazek 481AÚ
B.III. Krátkodobé závazky [ B.III.1. až B.III.11.]  
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 321, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ
       2. Závazky - ovládající a řídící osoba 361, 471AÚ
       3. Závazky - podstatný vliv 362, 472AÚ
       4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ
       5. Závazky k zaměstnancům 331, 333, 479AÚ
       6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336, 479AÚ
       7. Stát - daňové závazky a dotace 341, 342, 343, 345, 346, 347
       8. Krátkodobé přijaté zálohy 324, 475AÚ
       9. Vydané dluhopisy 241, 473AÚ, (-)255
     10. Dohadné účty pasivní 389AÚ
     11. Jiné závazky 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci [ B.IV.1. až B.IV.3.]  
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 461AÚ
        2. Krátkodobé bankovní úvěry 221AÚ, 231, 232AÚ, 461AÚ
        3. Krátkodobé finanční výpomoci 249
C.I. Časové rozlišení [C.I.1. + C.I.2.]  
C.I.1. Výdaje příštích období 383
     2. Výnosy příštích období 384
* pozn.: Od 1. 1. 2003 platí, že se opatření nepoužije v rozsahu, v jakém je předmět jeho úpravy obsažen ve Vyhlášce. Opatření stanovilo, že účty 111 a 131 nevykazují při uzavírání účetních knih zůstatek. Pokud se účetní jednotka rozhodne toto pravidlo nerespektovat, vykáže se částka případného zůstatku na uvedených řádcích rozvahy.

Poznámka ke změně vykazování zůstatku analytického účtu 321AÚ oproti roku 2003:
Pro rok 2004 jsme z řádku pasiv rozvahy B.II.1. Závazky z obchodních vztahů, vyloučili zůstatky účtu 321AÚ, protože se domníváme, že vykazování zůstatku účtu krátkodobého závazku z obchodních vztahů mezi dlouhodobými závazky je záležitost sice prakticky možná (původně sjednaná lhůta splatnosti závazku bude dodatečně prodloužena tak, že pro potřeby vykazování v rozvaze se bude jednat o závazek dlouhodobý), ale tak málo pravděpodobná, že není nutné ji v rozvaze takto složitě ošetřovat.

Vysvětlivky k rozvaze

K jednotlivým řádkům rozvahy jsou přiřazeny konkrétní účty aktiv a pasiv. U účtů aktiv jsou jednotlivé položky (u kterých je to přípustné) upraveny ještě o účty představující korekci jejich brutto hodnoty. Jedná se o účty oprávek a účty opravných položek.
Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které umožní bezproblémové sestavení rozvahy k okamžiku sestavení účetní závěrky.
Příklad: účet 311-Pohledávky z obchodních vztahů
Položka Obsah položky Účet Korekce
C.II. Dlouhodobé pohledávky    
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ (-)391AÚ
C.III. Krátkodobé pohledávky    
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ (-)391AÚ

V jednotlivých součtových řádcích rozvahy je uveden způsob jejich výpočtu.


Kapitola: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   zpět na obsah