11. PŘEHLED ČÚS A NAHRAZENÝCH USTANOVENÍ OPATŘENÍ MF


Pro podnikatele vydalo Ministerstvo financí ČR k 1. 1. 2004 celkem 23 Českých účetních standardů, které obsahově vycházejí z opatření MF ČR platných do 31. 12. 2003. Následující tabulka uvádí přehled těchto standardů a konkrétních ustanovení opatření, ze kterých obsah standardů vychází:

Číslo
ČÚS

Název ČÚS

Nahrazená ustanovení Postupů účtování a dalších opatření

001 Účty a zásady účtování na účtech Postupy účtování:
Čl. III úvodních ustanovení - Hlediska pro vytváření analytických účtů;
Čl. VII úvodních ustanovení - Okamžik uskutečnění účetního případu;
Čl. XXV úvodních ustanovení - Vnitropodnikové účetnictví
Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
002 Otevírání a uzavírání účetních knih Postupy účtování:
Čl. IV úvodních ustanovení - Postup při otevírání a uzavírání účetních knih;
Čl. V úvodních ustanovení - Účetní závěrka a uzavírání účetních knih
003 Odložená daň Postupy účtování:
Čl. X úvodních ustanovení - Daňový náklad - odložený daňový závazek, popř. pohledávka
004 Rezervy Postupy účtování:
Čl. XI úvodních ustanovení - Zásady pro tvorbu a používání rezerv;
Čl. I odst. 9 úvodních ustanovení (vymezuje pojem „restrukturalizace“)
005 Opravné položky Postupy účtování:
Čl. XII úvodních ustanovení - Zásady pro tvorbu a používání opravných položek
006 Kursové rozdíly Postupy účtování:
Čl. XIII úvodních ustanovení - Kursové rozdíly
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob Postupy účtování:
Čl. XIV úvodních ustanovení - Inventarizační rozdíly
008 Operace s cennými papíry a podíly Postupy účtování:
Čl. XV úvodních ustanovení - Cenné papíry a podíly
009 Deriváty Postupy účtování:
Čl. XIX úvodních ustanovení - Deriváty
010 Zvláštní operace s pohledávkami Postupy účtování:
Čl. XVII úvodních ustanovení - Pohledávky po lhůtě splatnosti
011 Operace s podnikem Postupy účtování:
Čl. XXI úvodních ustanovení - Prodej a nájem podniku
012 Změny vlastního kapitálu Postupy účtování:
Čl. XXII úvodních ustanovení - Změny vlastního kapitálu
013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Postupy účtování:
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
014 Dlouhodobý finanční majetek Postupy účtování:
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
015 Zásoby Postupy účtování:
Účtová třída 1 - Zásoby
016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Postupy účtování:
Účtová třída 2 - Finanční účty
017 Zúčtovací vztahy Postupy účtování:
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Postupy účtování:
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
019 Náklady a výnosy Postupy účtování:
Účtová třída 5 - Náklady;
Účtová třída 6 - Výnosy
020 Konsolidovaná účetní závěrka Opatření čj. 281/113 411/2001, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky podnikatelů, kteří účtují v podvojné účetní soustavě a jsou právnickými osobami
021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci Opatření MF čj. 281/89 755/2001, kterým se stanoví některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání
Postupy účtování:
Čl. XXIV úvodních ustanovení - Účetní postup při zániku zrušením s likvidací
022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby Opatření MF čj. 281, 283/105 876/2001, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
023 Přehled o peněžních tocích Opatření MF čj. 281/97 417/2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele

 


Kapitola: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   zpět na obsah