10. SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA


V této kapitole je bez jakýchkoliv úprav uveden text přílohy č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., tj. podle stavu k 1. 1. 2004.

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Směrná účtová osnova

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

01 –

Dlouhodobý nehmotný majetek

02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

04 –

Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
06 – Dlouhodobý finanční majetek

07 –

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

08 –

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku

Účtová třída 1 – Zásoby
11 – Materiál
12 – Zásoby vlastní výroby
13 – Zboží
15 – Poskytnuté zálohy na zásoby
19 – Opravné položky k zásobám


Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

21 – Peníze
22 – Účty v bankách
23 – Krátkodobé bankovní úvěry
24 – Krátkodobé finanční výpomoci

25 –

Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek

26 – Převody mezi finančními účty

29 –

Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku


Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
32 – Závazky (krátkodobé)
33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
34 – Zúčtování daní a dotací

35 –

Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva

36 –

Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva

37 – Jiné pohledávky a závazky
38 – Přechodné účty aktiv a pasiv

39 –

Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování


Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
41 – Základní kapitál a kapitálové fondy

42 –

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

43 – Výsledek hospodaření
45 – Rezervy
46 – Dlouhodobé bankovní úvěry
47 – Dlouhodobé závazky
48 – Odložený daňový závazek a pohledávka
49 – Individuální podnikatel

Účtová třída 5 – Náklady
50 – Spotřebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobní náklady
53 – Daně a poplatky
54 – Jiné provozní náklady

55 –

Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů

56 – Finanční náklady

57 –

Rezervy a opravné položky finančních nákladů

58 – Mimořádné náklady

59 –

Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů


Účtová třída 6 – Výnosy
60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti
62 – Aktivace
64 – Jiné provozní výnosy
66 – Finanční výnosy
68 – Mimořádné výnosy
69 – Převodové účty

Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty
70 – Účty rozvažné
71 – Účet zisků a ztrát
75 až 79 – Podrozvahové účty


Účtové třídy 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví


Kapitola: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   zpět na obsah