3. VZOROVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA DELFÍN 2004


Vzorová účtová osnova Delfín 2004 je rozpracováním směrné účtové osnovy a dalších ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb. Zohledněny jsou také změny ve Vyhlášce (provedené vyhláškou č. 472/2003 Sb.) a ZoÚ (provedené zákonem č. 437/2003 Sb.) účinné od 1. 1. 2004. Na tyto změny navazuje také zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který byl s účinností k 1. 1. 2004 rovněž rozsáhle novelizován.

Podrobný komentář ke všem účtům (včetně souvztažností, příkladů, schémat, odkazů na právní úpravu a dalších informací) najdete v elektronickém účetním a daňovém průvodci Delfín, jehož producentem je nakl. Sagit, Ostrava.

K významu tučného písma, symbolů  a @ viz kap. 1 Úvod.

Název účtu Položka rozvahy Položka výkazu zisku a ztráty
Aktiva Pasiva
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK      
01-Dlouhodobý nehmotný majetek      
011-Zřizovací výdaje B.I.1.    
012-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2.    
013-Software B.I.3.    
014-Ocenitelná práva B.I.4.    
015-Goodwill  @ B.I.5.    
019-Jiný dlouhodobý nehmotný majetek  @ B.I.6.    
02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný      
021-Stavby B.II.2.    
022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.3.    
025-Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.4.    
026-Základní stádo, tažná zvířata B.II.5.    
029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek  @ B.II.6.    
03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný      
031-Pozemky B.II.1.    
032-Umělecká díla a sbírky B.II.6.    
04-Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      
041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku B.I.7.    
042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku B.II.7.    
043-Pořízení dlouhodobého finančního majetku B.III.6.    
05-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek      
051-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8.    
052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.8.    
053-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B.III.7.    
06-Dlouhodobý finanční majetek      
061-Podíly v ovládaných a řízených osobách  @ B.III.1.    
062-Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem  @ B.III.2.    
063-Ostatní cenné papíry a podíly B.III.3.    
065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti B.III.3.    
066-Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv  @ B.III.4.    
067-Ostatní půjčky B.III.5.    
069-Jiný dlouhodobý finanční majetek  @ B.III.5.    
07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku      
071-Oprávky ke zřizovacím výdajům K/B.I.1.    
072-Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje K/B.I.2.    
073-Oprávky k softwaru K/B.I.3.    
074-Oprávky k ocenitelným právům K/B.I.4.    
075-Oprávky ke goodwillu  @ K/B.I.5.    
079-Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku  @ K/B.I.6.    
08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku      
081-Oprávky ke stavbám K/B.II.2.    
082-Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí K/B.II.3.    
085-Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů K/B.II.4.    
086-Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům K/B.II.5.    
089-Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku  @ K/B.II.6.    
09-Opravné položky k dlouhodobému majetku      
091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku K/B.I.1. až 6.    
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku K/B.II. 1. až 6.    
093-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku K/B.I.7.    
094-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku K/B.II.7.    
095-Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek K/B.I.8., K/B.II.8., K/B.III.7.    
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku K/B.III. 1. až 6.    
097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  @ B.II.9.    
098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku  @ K/B.II.9.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1-ZÁSOBY      
11-Materiál      
111-Pořízení materiálu C.I.1. *    
112-Materiál na skladě C.I.1.    
118-zrušen  @    
119-Materiál na cestě C.I.1.    
12-Zásoby vlastní výroby      
121-Nedokončená výroba C.I.2.    
122-Polotovary vlastní výroby C.I.2.    
123-Výrobky C.I.3.    
124-Zvířata C.I.4.    
128-zrušen  @    
13-Zboží      
131-Pořízení zboží C.I.5. *    
132-Zboží na skladě a v prodejnách C.I.5.    
138-zrušen  @    
139-Zboží na cestě C.I.5.    
15-Poskytnuté zálohy na zásoby    
151-Poskytnuté zálohy na materiál C.I.6    
152-Poskytnuté zálohy na zvířata C.I.6    
153-Poskytnuté zálohy na zboží C.I.6    
19-Opravné položky k zásobám      
191-Opravná položka k materiálu K/C.I.1.    
192-Opravná položka k nedokončené výrobě K/C.I.2.    
193-Opravná položka k polotovarům vlastní výroby K/C.I.2.    
194-Opravná položka k výrobkům K/C.I.3.    
195-Opravná položka ke zvířatům K/C.I.4.    
196-Opravná položka ke zboží K/C.I.5.    
197-Opravná položka k zálohám na materiál  @ K/C.I.6.    
198-Opravná položka k zálohám na zboží  @ K/C.I.6.    
199-Opravná položka k zálohám na zvířata  @ K/C.I.6.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2-KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY***      
21-Peníze      
211-Pokladna C.IV.1.    
213-Ceniny C.IV.1.    
22-Účty v bankách      
221-Bankovní účty C.IV.2. B.IV.2.  
23-Krátkodobé bankovní úvěry      
231-Krátkodobé bankovní úvěry   B.IV.2.  
232-Eskontní úvěry   B.IV.2.  
24-Krátkodobé finanční výpomoci      
241-Emitované krátkodobé dluhopisy   B.III.9  
249-Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   B.IV.3.  
25-Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek      
251-Registrované majetkové cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
252-Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly   A.I.2.  
253-Registrované dluhové cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
255-Vlastní dluhopisy   B.II.6., B.III.9.  
256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti C.IV.3.    
257-Ostatní cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
259-Pořizování krátkodobého finančního majetku C.IV.4.    
26-Převody mezi finančními účty      
261-Peníze na cestě C.IV.1., C.IV.2.    
29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku      
291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku K/C.IV.3., K/C.IV.4.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3-ZÚČTOVACÍ VZTAHY      
31-Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)      
311-Pohledávky z obchodních vztahů  @ C.II.1., C.III.1.    
312-Směnky k inkasu ** C.II.1., C.III.1.    
313-Pohledávky za eskontované cenné papíry C.II.1., C.III.1.    
314-Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé C.II.5., C.III.7.    
315-Ostatní pohledávky C.II.1., C.III.1.    
32-Závazky (krátkodobé)      
321-Závazky z obchodních vztahů  @   , B.III.1.  
322-Směnky k úhradě   B.III.1.  
324-Přijaté provozní zálohy   B.III.8.  
325-Ostatní závazky   B.III.1.  
33-Zúčtování se zaměstnanci a institucemi      
331-Zaměstnanci   B.III.5.  
333-Ostatní závazky vůči zaměstnancům   B.III.5.  
335-Pohledávky za zaměstnanci C.II.7., C.III.9.    
336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.III.5. B.III.6.  
34-Zúčtování daní a dotací      
341-Daň z příjmů C.III.6. B.III.7.  
342-Ostatní přímé daně C.III.6. B.III.7.  
343-Daň z přidané hodnoty C.III.6. B.III.7.  
345-Ostatní daně a poplatky C.III.6. B.III.7.  
346-Dotace ze státního rozpočtu   B.III.7.  
347-Ostatní dotace   B.III.7.  
35-Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva      
351-Pohledávky - ovládající a řídící osoba  @ C.II.2., C.III.2.    
352-Pohledávky - podstatný vliv  @ C.II.3., C.III.3.    
353-Pohledávky za upsaný základní kapitál  @ A.    
354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty C.II.4., C.III.4.    
355-Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva C.II.4., C.III.4.    
358-Pohledávky k účastníkům sdružení C.II.4., C.III.4.    
36-Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva      
361-Závazky - ovládající a řídící osoba  @   B.III.2.  
362-Závazky - podstatný vliv  @   B.III.3.  
364-Závazky ke společníkům při rozdělování zisku   B.II.4., B.III.4.  
365-Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva   B.II.4., B.III.4.  
366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti   B.II.4., B.III.4.  
367-Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů   B.II.4., B.III.4.  
368-Závazky k účastníkům sdružení   B.II.4., B.III.4.  
37-Jiné pohledávky a závazky      
371-Pohledávky z prodeje podniku C.II.7., C.III.9.    
372-Závazky z koupě podniku   B.II.9., B.III.11.  
373-Pohledávky a závazky z pevných termínových operací C.II.7., C.III.9. B.II.9., B.III.11.  
374-Pohledávky z pronájmu C.II.7., C.III.9.    
375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů C.II.7., C.III.9.    
376-Nakoupené opce C.II.7., C.III.9.    
377-Prodané opce   B.II.9., B.III.11.  
378-Jiné pohledávky C.II.7., C.III.9.    
379-Jiné závazky   B.II.9., B.III.11.  
38-Přechodné účty aktiv a pasiv      
381-Náklady příštích období D.I.1.    
382-Komplexní náklady příštích období D.I.2.    
383-Výdaje příštích období   C.I.1.  
384-Výnosy příštích období   C.I.2.  
385-Příjmy příštích období D.I.3.    
388-Dohadné účty aktivní C.II.6., C.III.8.    
389-Dohadné účty pasivní   B.II.8., B.III.10.  
39-Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování      
391-Opravná položka k pohledávkám K/C.II. 1. až 5. a 7., K/C.III. 1. až 7. a 9.    
395-Vnitřní zúčtování bez zůstatku    
398-Spojovací účet při sdružení C.III.4. B.III.4.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4-KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY      
41-Základní kapitál a kapitálové fondy      
411-Základní kapitál   A.I.1.  
412-Emisní ážio   A.II.1.  
413-Ostatní kapitálové fondy   A.II.2.  
414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků   A.II.3.  
418-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách   A.II.4.  
419-Změny základního kapitálu   A.I.3.  
42-Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření      
421-Zákonný rezervní fond   A.III.1.  
422-Nedělitelný fond   A.III.1.  
423-Statutární fondy   A.III.2.  
427-Ostatní fondy   A.III.2.  
428-Nerozdělený zisk minulých let   A.IV.1.  
429-Neuhrazená ztráta minulých let   A.IV.2.  
43-Výsledek hospodaření      
431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bez zůstatku bez zůstatku  
45-Rezervy      
451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů  @   B.I.1.  
453-Rezerva na daň z příjmů  @   B.I.3.  
459-Ostatní rezervy   B.I.2., B.I.4.  
46-Dlouhodobé bankovní úvěry      
461-Bankovní úvěry   B.IV.1., B.IV.2.  
47-Dlouhodobé závazky      
471-Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba  @   B.II.2., B.III.2.  
472-Dlouhodobé závazky - podstatný vliv  @   B.II.3., B.III.3.  
473-Emitované dluhopisy   B.II.6., B.III.9.  
474-Závazky z pronájmu   B.II.9., B.III.11.  
475-Dlouhodobé přijaté zálohy   B.II.5., B.III.8.  
478-Dlouhodobé směnky k úhradě   B.II.1., B.II.7., B.III.1.  
479-Jiné dlouhodobé závazky  @   B.II.1., B.II.9., B.III.1., B.III.5., B.III.6., B.III.11.  
48-Odložený daňový závazek a pohledávka      
481-Odložený daňový závazek a pohledávka C.II.8. B.II.10.  
49-Individuální podnikatel      
491-Účet individuálního podnikatele   A.I.1.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5-NÁKLADY      
50-Spotřebované nákupy      
501-Spotřeba materiálu     B.1.
502-Spotřeba energie     B.1.
503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek     B.1.
504-Prodané zboží     A.
51-Služby      
511-Opravy a udržování     B.2.
512-Cestovné     B.2.
513-Náklady na reprezentaci     B.2.
518-Ostatní služby     B.2.
52-Osobní náklady      
521-Mzdové náklady     C.1.
522-Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti     C.1.
523-Odměny členům orgánů společnosti a družstva     C.2.
524-Zákonné sociální pojištění     C.3.
525-Ostatní sociální pojištění     C.3.
526-Sociální náklady individuálního podnikatele     C.3.
527-Zákonné sociální náklady     C.4.
528-Ostatní sociální náklady     C.4.
53-Daně a poplatky      
531-Daň silniční     D.
532-Daň z nemovitostí     D.
538-Ostatní daně a poplatky     D.
54-Jiné provozní náklady      
541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     F.1.
542-Prodaný materiál     F.2.
543-Dary     H.
544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     H.
545-Ostatní pokuty a penále     H.
546-Odpis pohledávky     H.
548-Ostatní provozní náklady     H.
549-Manka a škody z provozní činnosti     H.
55-Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů      
551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     E.
552-Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů  @     G.
554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv  @     G.
555-Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období  @     G.
557-Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku  @     E.
558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti  @     G.
559-Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti  @     G.
56-Finanční náklady      
561-Prodané cenné papíry a podíly     J.
562-Úroky     N.
563-Kursové ztráty     O.
564-Náklady z přecenění cenných papírů  @     L.
566-Náklady z finančního majetku     K.
567-Náklady z derivátových operací     L. a O.
568-Ostatní finanční náklady     O.
569-Manka a škody na finančním majetku     O.
57-Rezervy a opravné položky finančních nákladů      
574-Tvorba a zúčtování finančních rezerv  @     M.
579-Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti  @     M.
58-Mimořádné náklady      
581-Náklady na změnu metody     R.
582-Škody     R.
584-Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv  @     R.
588-Ostatní mimořádné náklady     R.
589-Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti     R.
59-Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů      
591-Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná     Q.1.
592-Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená     Q.2.
593-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná     S.1.
594-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená     S.2.
595-Dodatečné odvody daně z příjmů     Q.1.
596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům     T.
597-Převod provozních nákladů     I.
598-Převod finančních nákladů     P.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6-VÝNOSY      
60-Tržby za vlastní výkony a zboží      
601-Tržby za vlastní výrobky     II.1.
602-Tržby z prodeje služeb     II.1.
604-Tržby za zboží     I.
61-Změny stavu zásob vlastní činnosti      
611-Změna stavu nedokončené výroby     II.2.
612-Změna stavu polotovarů vlastní výroby     II.2.
613-Změna stavu výrobků     II.2.
614-Změna stavu zvířat     II.2.
62-Aktivace      
621-Aktivace materiálu a zboží     II.3.
622-Aktivace vnitropodnikových služeb     II.3.
623-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku     II.3.
624-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku     II.3.
64-Jiné provozní výnosy      
641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     III.1.
642-Tržby z prodeje materiálu     III.2.
644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     IV.
646-Výnosy z odepsaných pohledávek     IV.
648-Ostatní provozní výnosy     IV.
66-Finanční výnosy      
661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     VI.
662-Úroky     X.
663-Kursové zisky     XI.
664-Výnosy z přecenění cenných papírů  @     IX.
665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     VII.1., 2., 3.
666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku     VIII.
667-Výnosy z derivátových operací     IX. a XI.
668-Ostatní finanční výnosy     XI.
68-Mimořádné výnosy      
681-Výnosy ze změny metody     XIII.
688-Ostatní mimořádné výnosy     XIII.
69-Převodové účty      
697-Převod provozních výnosů     V.
698-Převod finančních výnosů     XII.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 7-ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY      
70-Účty rozvažné      
701-Počáteční účet rozvažný      
702-Konečný účet rozvažný      
71-Účet zisků a ztrát      
710-Účet zisků a ztrát      
75 až 79-Podrozvahové účty      
75x-Majetek v úschově      
76x-Podrozvahová aktiva      
77x-Podrozvahová pasiva      
78x-Technické účty      
ÚČTOVÉ TŘÍDY 8 A 9-VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ      
* pozn.: Od 1. 1. 2003 platí, že se opatření nepoužije v rozsahu, v jakém je předmět jeho úpravy obsažen ve Vyhlášce. Opatření stanovilo, že účty 111 a 131 nevykazují při uzavírání účetních knih zůstatek. Pokud se účetní jednotka rozhodne toto pravidlo nerespektovat, vykáže se částka případného zůstatku na uvedených řádcích rozvahy.
** Z ČÚS č. 008 nepřímo vyplývá, že směnky k inkasu lze účtovat i na příslušné účty skupiny 06 či 25 (při respektování ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, tj. že směnka je cenný papír).
Při sestavování Vzorové účtové osnovy Delfín 2004 jsme však vycházeli z předpokladu, že většina účetních jednotek nebude měnit zažitý způsob účtování o této směnce. Proto jsme účet 312 ponechali ve Vzorové účtové osnově i pro rok 2004.
O tom, který ze způsobů zachycení směnky k inkasu je správný, se v současné době vedou diskuse a problém bude pravděpodobně vyřešen v průběhu roku 2004.
*** Název účtové třídy 2 byl novelou Vyhlášky k 1. 1. 2004 změněn z "Finanční účty" na "Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry".

Vysvětlivky ke Vzorové účtové osnově 2004 – vazba na rozvahu
V rámci Vzorové účtové osnovy je ve sloupci „Položka rozvahy“ uveden symbol pro přiřazení účtu k příslušnému řádku rozvahy, který je sestaven dle následujícího klíče.

Položka „korekce“ v rámci aktiv Položka v rámci aktiv nebo pasiv Konkrétní řádek v rámci položky Členění řádku v rámci položky
K – korekce A. až D. aktiv B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software
A. až C. pasiv A.I. Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu

Příklad: 
C.IV.3. účet 251-Registrované majetkové cenné papíry k obchodování

Oběžná aktiva Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé cenné papíry a podíly
C. IV. 3.

B.I.3. účet 453-Rezerva na daň z příjmů

Cizí zdroje Rezervy Rezerva na daň z příjmů
B. I. 3.

K/B.II.2. účet 082-Oprávky ke stavbám

Korekce Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Stavby
K B. II. 2.

U některých účtů se vyskytuje i několik řádků rozvahy, ke kterým je nutno tyto účty přiřadit, například účet 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.

Příklad: 
Symbol K/B.I.1. až 6. u účtu 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.
V tomto případě je nutné, aby účet 091 byl rozdělen na příslušné analytické účty minimálně v rozsahu řádků, které je nutno v rámci vykazování v rozvaze ošetřit. V tomto konkrétním případě půjde o tyto analytické účty:
091. 01 Opravná položka ke zřizovacím výdajům
091.02 Opravná položka k nehmotným výsledků výzkumu a vývoje
091.03 Opravná položka k software
091.04 Opravná položka k ocenitelným právům
091.05 Opravná položka ke goodwillu
091.06 Opravná položka k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku

Vysvětlivky ke Vzorové účtové osnově – vazba na výkaz zisku a ztráty 
V rámci Vzorové účtové osnovy je ve sloupci „Položka výkazu zisku a ztráty“ uveden symbol pro přiřazení účtu k příslušnému řádku výkazu, který je sestaven dle následujícího klíče.

Položka výnosů nebo nákladů Položka členěná v rámci nákladů nebo výnosů
Náklady – Římské číslice I. až XIII. Arabské číslice 1, 2, 3….
Výnosy – Písmena latinské abecedy A až T Arabské číslice 1, 2, 3…

Příklad: 
B.2. účet 518-Ostatní služby

Výkonová spotřeba Služby
B. 2.

II.2. účet 611-Změna stavu nedokončené výroby

Výkony Změna stavu zásob vlastní činnosti
II. 2.

U některých účtů se může vyskytnout i více řádků výkazu zisku a ztráty, ke kterým je nutno účet přiřadit. Například:
Účet

Řádek výkazu zisku a ztráty

667-Výnosy z derivátových operací IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů XI. Ostatní finanční výnosy

V tomto případě je nutné, aby účet 667 byl rozdělen na příslušné analytické účty minimálně v rozsahu řádků, které je nutno v rámci vykazování ošetřit. V tomto konkrétním případě půjde o následující analytiky:
667.01 Výnosy z přecenění derivátů
667.02 Výnosy z ostatních operací s deriváty
 


Kapitola: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   zpět na obsah