8. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2004 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ


Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (pro účetní jednotky bez povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem, s výjimkou akciových společností) zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi.
Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (viz § 13a ZoÚ) a ostatní účetní jednotky podle § 18 odst. 3 ZoÚ.
K významu tučného písma, symbolů  a @ viz kap. 1 Úvod.

Výkaz zisku a ztráty Delfín 2004 - druhové členění
(sestavený ve zjednodušeném rozsahu)

 
Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazené účty

I. Tržby za prodej zboží 604
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
+ Obchodní marže [I. - A.]  
II. Výkony 601, 602, 611, 612, 613, 614, 621, 622, 623, 624
B. Výkonová spotřeba 501, 502, 503, 511, 512, 513, 518
+ Přidaná hodnota [I. - A. + II. - B.]  
C. Osobní náklady 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
D. Daně a poplatky 531, 532, 538
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551, 557
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 641, 642
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 541, 542
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)558, (+/-)559
IV. Ostatní provozní výnosy 644, 646, 648
H. Ostatní provozní náklady 543, 544, 545, 546, 548, 549,
V. Převod provozních výnosů (-)697
I. Převod provozních nákladů (-)597
* Provozní výsledek hospodaření [Zohlednění položek: „I. Tržby za prodej zboží“ až „I. Převod provozních nákladů“]  
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 661
J. Prodané cenné papíry a podíly 561
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 666
K. Náklady z finančního majetku 566
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 664, 667AÚ
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 564, 567AÚ
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)574, (+/-)579
X. Výnosové úroky 662
N. Nákladové úroky 562
XI. Ostatní finanční výnosy 663, 667AÚ, 668
O. Ostatní finanční náklady 563, 567AÚ, 568, 569
XII. Převod finančních výnosů (-)698
P. Převod finančních nákladů (-)598
* Finanční výsledek hospodaření [Zohlednění položek: „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů“ až „P. Převod finančních nákladů“]  
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (+/-)591, (+/-)592, (+/-)595
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost [součet položek „*Provozní výsledek hospodaření“ a „* Finanční výsledek hospodaření“ snížený o položku „Q. Daň z příjmů za běžnou činnost“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření +  * Finanční výsledek hospodaření - řádek Q.]  
XIII. Mimořádné výnosy 681, 688
R. Mimořádné náklady 581, 582, (+/-)584, 588, (+/-)589
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (+/-)593, (+/-)594
* Mimořádný výsledek hospodaření [rozdíl položky „XIII. Mimořádné výnosy“ a součtu položek „R. Mimořádné náklady“ a „S. Daň z příjmů   z mimořádné činnosti“], tzn. [XIII. - (R. + S.)]  
T. Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Pozn.: v případě společníků v. o. s. a komplementářů k. s. se o řádek T. upraví výsledek hospodaření za účetní období.
596
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) [součet položek “** Výsledek hospodaření za běžnou činnost“ a „*Mimořádný výsledek hospodaření“ snížený o položku „T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“], tzn. [(** Výsledek hospodaření za běžnou činnost + * Mimořádný výsledek hospodaření) - řádek T.]  
**** Výsledek hospodaření před zdaněním [součet položek „* Provozní výsledek hospodaření“, „* Finanční výsledek hospodaření“ a položky „ XIII. Mimořádné výnosy“, snížený o položku „R. Mimořádné náklady“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření + * Finanční výsledek hospodaření + (XIII. Mimořádné výnosy - R. Mimořádné náklady)]  

Poznámka ke změně vykazování zůstatku účtu 557 oproti roku 2003:
V roce 2003 jsme zůstatek účtu 557–Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku, uváděli na řádku H. Ostatní provozní náklady. Praxe ukázala, že toto vykazování je nepřesné a neodpovídá  obsahu položky. Pro rok 2004  tedy zůstatek účtu 557 vykazujeme v řádku E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, kam svým charakterem (jedná se fakticky o odpis) patří.


Kapitola: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   zpět na obsah