Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Učto Účetní osnova

Revize 31.12.2003

Nahoru
Začínáme s účetnictvím
Učto Obsah dokladu
Učto Běžná práce s doklady
Učto Saldokonto
Učto Ostatní možnosti
Učto Tisky
Učto Účetní osnova
Učto Nastavení parametrů
Učto Uzávěrky
Učto Metodické pokyny
Učto Účetní předpisy
Příloha A Odkazy

Účetní osnova je setříděna podle čísel účtů. Pro jednotlivé účty neexistují žádné vyjímky, ale je třeba dát pozor na účty, na které je odkaz z parametrů účetnictví (např. 7xx). Pokud odkaz z parametrů nesouhlasí s Vaší definicí osnovy, nelze korektně provést účetní uzávěrku.


Položky účetní osnovy

 • Číslo je číslo účtu v účetní osnově. První tři číslice jsou dány závazným předpisem, ostatní lze volit podle potřeby. Je - li číslo účtu kratší než 3 cifry (třída nebo skupina), není možné na účet přímo účtovat. Nesmí existovat dva účty se stejným číslem.
 • Popis je stručný popis účtu.
 • Typ určuje typ účtu a mění se mezerníkem nebo prvním písmenem: 
  • Aktivní (majetek, zásoby, peníze, pohledávky), 
  • Pasivní (úvěry, jmění, závazky), 
  • Nákladový nebo 
  • Výnosový
 • Synt/Anal určuje, zda je účet analytický - přímo se na něj účtuje - nebo syntetický - nesmí se na něj účtovat, pouze sčítá stavy svých podúčtů. Mění se mezerníkem. Syntetické účty mohou být až pětimístné. Čtyř a pětimístných účtů lze využít pro okamžité zobrazení součtu skupiny analytických účtů (např. u DPH účet 343 1 - odpočty tuzemské celkem).
 • Saldo určuje způsob práce se saldo kontem. Typicky se na aktivním účtu sledují pohledávky a na pasivním závazky, ale ve zvláštních případech to může být jinak.
  • Žádné - pro tento účet se saldo nepoužívá (většina účtů)
  • Pohledávky se používá pro sledování pohledávek. Na účtu se vede přesná informace o bankovním spojení a navíc je možné pohyby na opačných stranách účtu spolu párovat funkcemi Nové proti, Nové podobné a Úpravy salda.
  • Závazky - obdobně, ale pro závazky.
  • Informativní - pohledávky: Jako pohledávky, ale nelze párovat, jen pro informaci.
  • Informativní - závazky: Jako Informativní - pohledávky.
 • Způsob práce s účtem:
  • Dovoleno - že účet lze běžně používat.
  • Zakázáno - na účet se nesmí účtovat
  • Vyjímečně - na účet lze účtovat, ale každý pohyb je třeba schválit.
 • Omezení stran: nic povoluje práci s oběma stranami. MD nebo Dal preferuje práci s jednou stranou účtu. Pohyby na opačné straně je třeba schválit.
 • Práce se středisky a Práce se zakázkami: Stanovení způsobu práce se středisky nebo se zakázkami. Tyto hodnoty mají smysl pouze v případě, že je práce se středisky nebo zakázkami povolena pro celou firmu.
  • Dovoleno: Smí se pracovat se středisky nebo zakázkami, ale hodnotu není nutné zadat.
  • Zakázáno: Nelze zadat středisko nebo zakázku.
  • Povinné: Středisko nebo zakázku je třeba zadat vždy.
 • Při uzávěrce:
  • Zakázáno ve sloupečku Při uzávěrce znamená, že uzávěrkové doklady budou středisko nebo zakázku ignorovat a v závěrkových dokladech bude údaj za celou firmu. 
  • Dovoleno a Povinné znamená, že závěrkový doklad bude rozepsán na jednotlivé zakázky nebo střediska.
 • Práce s devizami a DPH:
  • Dovoleno: Smí se pracovat s měnou (devizami nebo DPH), ale hodnotu není nutné zadat.
  • Zakázáno: Nelze použít měnu.
  • Povinné: Měnu je třeba zadat vždy.
  • Jen tato: Měna musí být použita vždy, a to jedině ta, která je uvedena v popisu účtu.

  Při uzávěrce: Hodnota Zakázáno ve sloupečku Při uzávěrce znamená, že uzávěrkové doklady budou měnu ignorovat a v závěrkových dokladech bude údaj pouze v tuzemské měně. Ostatní hodnoty znamenají, že závěrkový doklad bude rozepsán na jednotlivé měny. Kurz bude vypočítán podle poměru částky v tuzemské měně a v devizách.

  Měna určuje měnu, která se na tomto účtu standardně použije.

 • Daňově uznatelné: Tato položka určuje příslušnost účtu k dani z příjmu.
  • Ano znamená, že účet má být zahrnut do základu daně z příjmu, 
  • Ne znamená, že zahrnut být nemá. 
  • Ostatní hodnoty znamenají, že je nutné položky na účtu vyhodnotit individuálně.dodané V dodané osnově se používají následující analytiky
 • Typ hosp.v.: Typ hospodářského výsledku - provozní, finanční nebo mimořádný.
 • Stav poč., Obrat MD, Obrat Dal, Stav kon.: Stavy a obraty účtu. Tato část osnovy se dá měnit pouze pomocí dokladů. Jsou zde sečteny všechny stavy a obraty účtu od účetní uzávěrky do poslední změny včetně datumu, ke kterému byla poslední změna provedena.
 • Poznámky: Libovolná doplňující informace.

Vzájemné vazby účtů

 • - Ke každému analytickému účtu musí existovat alespoň syntetický (trojmístný) účet, skupina a třída. Pokud neexistují, jsou vytvořeny automaticky při založení účtu.
 • - Podúčty nákladových a výnosových účtů musí být opět nákladové nebo výnosové účty. Podúčty aktivních a pasivních účtů mohou být libovolné typy účtů.
 • - Typ účtu a druh hospodářského výsledku jsou pevně určené syntetickým (trojmístným) číslem. Analytické účty musí mít tyto příznaky stejné.
 • - Příznaky pro vedení saldo konta, určení měny a strany účtu mají smysl jen u analytických účtů.
 • - Na každý účet se sčítají stavy a obraty všech jeho podúčtů bez ohledu na to, zda je označen jako syntetický.
 • - Do sestav syntetických účtů se použijí účty s trojmístným číslem, do sestav analytických účtů všechny účty, označené jako analytické.

Práce s účetní osnovou

S účetní osnovou se pracuje obdobně jako s ostatními číselníky. Práce se zahájí z účetnictví volbou Special-Učetní osnova a zpět do práce s účetnictvím se vrátíte volbou Konec (F10 K nebo Alt-K). Obecně se menu aktivuje klávesou F10 nebo Alt. Nejvíce používané funkce jsou k dispozici na dalších klávesách.

Změny zahrnují operace s jedním účtem osnovy.

 • Ukaž podrobnosti - klávesa Ctrl-Home ukáže detailní popis účtu.
 • Nový - klávesa Ctrl-N založí nový účet. Číslo účtu nesmí existovat.
 • Oprav - klávesa F2 změní popis existujícího účtu.
 • Zruš tuto položku - klávesa Ctrl-T vymaže účet z osnovy.

Hledej slouží k rychlému vyhledání účtu:

 • Jdi na položku - klávesa F5 vyhledá účet podle jeho prvních číslic.

Mimo menu: Klávesa Ctrl-F vyhledá účet podle zadaného textu. Klávesa Ctrl-G hledá opakovaně totéž.

Tisk vytiskne některou z nabízených sestav.

Konec ukončí práci s osnovou.

Účetní osnova - tisky

Učetní osnova

Tato sestava opíše čísla a názvy všech účtů účetní osnovy. Používá se jako pomocná sestava. Pomocí mezerníku lze požadovat všechny účty, jen syntetické nebo jen analytické.

Kontrola osnovy

Tato sestava prověřuje vzájemné vazby účetní osnovy podle jejich příznaků. Přitom vychází pouze z údajů, právě uvedených v osnově. Hlásí především následující chyby:

 • Syntetický účet nemá podúčty: Účet je označen jako syntetický, ale nemá žádné podúčty - nedá se na něj nijak účtovat. Je - li účet na obou stranách nulový, nejde o chybu.
 • Obraty účtu nesouhlasí s analytickými účty: Na syntetický účet nesmí být přímo účtováno. Tato chyba obvykle znamená, že tento účet je omylem označen jako analytický, případně na něj bylo i účtováno, nebo na některý jeho podúčet bylo účtováno a poté byl označen jako syntetický. Tato chyba je závažná, protože vyvolává chyby také v předvaze a v kontrole integrity. Do jejího odstranění nelze provést účetní uzávěrku. Pokud k této chybě dojde a nestačí ji opravit změnou označení účtu, je třeba zjistit pohyby, účtované omylem přímo na syntetický účet, poté tento účet dočasně označit jako analytický a tyto pohyby přeúčtovat na správný analytický účet. Je třeba postupovat tak, aby jak počáteční stavy, tak obraty, účtované přímo na syntetický účet, byly nulové, a to na každé straně účtu.

Předchozí ] Nahoru ] Další ]