Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Podvojné účetnictví

Revize 7.12.03
Revize celé příručky xxxxx

Nahoru


Začínáme s účetnictvím
Učto Obsah dokladu
Učto Běžná práce s doklady
Učto Saldokonto
Učto Ostatní možnosti
Učto Tisky
Učto Účetní osnova
Učto Nastavení parametrů
Učto Uzávěrky
Učto Metodické pokyny
Učto Účetní předpisy
Příloha A Odkazy

K verzi od roku 2004

Zde je původní příručka


Úvod

Podvojné účetnictví Dekameron je určeno pro vedení účetnictví malých a středních podniků. Je dodáváno se základní účetní osnovou pro auditované společnosti s analytikou pro DPH a daň z příjmu. Součástí záruky je i další rozvoj programu ve vazbě na změny platných předpisů pro účetnictví.


Důležité upozornění

Přestože se účetnictví Dekameron dokáže po havárii (například vypnutí proudu) téměř vždy vzpamatovat vlastními silami, je naprosto nezbytné pravidelně pořizovat záložní kopie.


Příklady a metodické postupy, uvedené v této příručce, vycházejí z obvyklých potřeb běžné firmy. Uživatel může používat zcela libovolná data a postupy podle svých potřeb a pro něj platné legislativy s tím, že pak mohou být pro něj standardně dodávaná data, zejména osnova, definice výkazů a parametry programu, nepoužitelná.

Základní vlastnosti účetnictví

Šestimístná účetní osnova s možností evidence podle středisek a zakázek.

Jeden doklad na papíře = jeden doklad v počítači. Doklady se účtují ve více samostatných řadách podle jejich charakteru tak, jak je máte rozdělené do šanonů. Účtovat lze průběžně od poslední uzávěrky až do dneška. Zaúčtované doklady jsou neměnné a jejich oprava je možná pouze stornem nebo opravným dokladem.

Evidence DPH je vedena zápisy na účtu 343 včetně osvobozených plnění a výpočtu koeficientu pro krácení.

Saldokonto je integrováno do účetnictví. Umožňuje vést podrobnou knihu závazků a pohledávek včetně termínů plateb a deviz.

Možnost automatického příjmu dokladů z jiných částí produktu Dekameron (sklad), vystavování faktur a dalších prací pomocí účetních předpisů.

Síťová verze programu umožňuje současnou práci z více počítačů.

Vztah programu k obecným pravidlům účetnictví

Každý zaúčtovaný doklad se ihned zařadí do deníku i hlavní knihy. Jakmile je doklad zaúčtován, je nadále neměnný a nelze jej smazat.  Dekameron zabezpečuje vlastní číslování dokladů v rámci řad dokladů během ročního období.

Přehlednost zápisů je zabezpečena rozdělením zápisů do řad, odpovídajících rozdělení prvotních dokladů do šanonů. Pro vazbu mezi doklady v počítači a prvotnimi podklady je nutné:

 • Na prvotní doklad zapsat číslo dokladu, které přidělil program, včetně případných opravných dokladů
 • V počítači vyplnit pole "odkaz" dokladu tak, aby bylo podle něj možné snadno vyhledat prvotní doklad. Také je možné řadit prvotní doklady v šanonu přímo podle čísla, přiděleného programem.

Výstupy: Většinu výstupů lze požadovat ke kterémkoli dni, a to obvykle i zpětně před uzávěrkou či za období, překračující uzávěrku. Program dokáže v obvyklých případech plně vést následující analytické evidence:

 • Knihy závazků a pohledávek pomocí saldo konta.
 • Evidenci DPH až do úrovně výkazu včetně osvobozených plnění pomocí analytických účtů a modifikovaného účtování deviz.
 • Evidenci cizích měn a cenin pomocí použití názvů měn a kurzů a rozdělení analytických účtů.
Archivace: Pro dlouhodobou archivaci dat z počítače je nutné archivovat veškeré soubory účetnictví včetně programů, používaných ke dni archivace a jejich dokumentace.

Některé pojmy

 • Kedni je datum, ke kterému je doklad promítnut do veškerých výstupů účetnictví.
 • Účetní osnova je v podvojném účetnictví Dekameron tvořena účty, určenými jednou až šesti číslicemi. Každý účet musí být aktivní, pasivní, nákladový nebo výnosový - podle toho se také automaticky zařadí do příslušné skupiny některých sestav.
 • Aktivní účet slouží ke sledování aktiv podniku. Stav účtu je dán rozdílem stran MD - Dal.
 • Pasivní účet slouží ke sledování pasiv podniku. Stav účtu je dán rozdílem stran Dal - MD.
 • Nákladový účet slouží ke sledování nákladů. Na nákladový účet lze účtovat pouze na stranu MD s vyjímkou převodu zisku při uzávěrce.
 • Výnosový účet slouží ke sledování výnosů. Na výnosový účet lze účtovat pouze na stranu Dal s vyjímkou převodu zisku při uzávěrce.
 • Analytický účet může být obecně zadán tří až šestimístným číslem. Je doporučeno používat výhradně šestimístná čísla - vyhnete se tak kolizím při pozdějším rozšíření osnovy. Vlastní účtování probíhá jedině na analytických účtech prostřednictvím dokladů.
 • Syntetické účty slouží pouze ke sčítání stavů analytických účtů. Typicky jsou trojmístné a jsou dány závazným předpisem. V účetnictví Dekameron jsou jako syntetické účty zavedeny i třídy a skupiny a lze též vytvořit syntetické účty čtyř či pětimístné. Tyto účty usnadňují tvorbu některých sestav. Na syntetický účet se automaticky sčítají stavy jeho podúčtů.
 • Podúčet syntetického účtu je každý účet, jehož číslo začíná číslem syntetického účtu.
 • Doklad se skládá z hlavičky a řádků dokladu. Hlavička obsahuje popis, číslo a datování. Řádek obsahuje minimálně číslo účtu, stranu a částku, případně také údaj o devizách.
 • Rozšířená informace rozšiřuje řádek dokladu o podrobné údaje platebníhostyku. 
 • Saldo se používá pro sledování pohledávek a závazků. Pomocí párování se na účtu, pro které se vede saldo, spojují pohyby na opačných stranách účtů a tím se eviduje, které pohledávky či závazky už jsou na tomto účtu vyřízené. Saldo je rozšířením účetnictví a Dekameron s ním nakládá o něco volněji.
 • Párování je spojování položek na jednom účtu saldokonta. Typicky se páruje jedna pohledávka/závazek s jednou platbou, obecně lze "spárovat" i více položek.
 • Prvotní pohledávka: Ve skupině spolu spárovaných položek vybere progam jednu, kterou pokládá za nejdůležitější. V běžném případě to je pohledávka nebo závazek, ve zvláštních případech starší pohledávka nebo závazek nebo starší pohyb. Pokud se ke skupině již spárovaných položek přidává další, prvotní pohledávka se již nemění.
 • Neurčená platba je pohyb na saldokontním účtu na straně, kde se obvykle účtují platby, pro které není v účetnictví určeno, který závazek nebo pohledávka je touto platbou uhrazen. Počet těchto plateb by měl být minimální.
 • Měna je v účetnictví Dekameron používána v poměrně obecném významu. Pomocí měny se v účetnictví Dekameron sleduje také daň z přidané hodnoty. Měnu lze též využít i pro jiné účely, například pro evidenci bodů zdravotního pojištění nebo spotřeby PHM. Měna má svůj název a kurz - koeficient. Podle charakteru měny je koeficient proměnný (devizy), pevný (DPH) nebo jen informativní (DPH na vstupu).

Jednotlivé verze programu

Verze 2.5 V provozu od roku 2003. Dílčí úpravy dle úprav legislativy a praktických potřeb. Především je přepracováno saldokonto. Vnitřní úpravy pro spolupráci s plánovanou verzí pro Windows.
Verze 2.4 V provozu od roku 1997. Je převedena pod novější prostředí 2.5 a ve spojení se staršími verzemi prostředí nefunguje. Data, vytvořená verzemi 2.0 jsouautomaticky konvertována.
 • V účetní osnově je možné nastavit pro každý účet způsob práce se středisky, zakázkami a měnou.
 • Lepší spolupráce s číselníky, funkce "Fajfkování" pro čištění rozvahových účtů.
 • Možnost nastavení práv uživatelů účetnictví.
Verze 2.3 Síťová verze obdobných vlastností, jako verze 2.2.
Verze 2.2 V provozu od roku 1995. Obsahuje řadu dílčích úprav, zejména:
 • Umí krátit odpočet DPH podle paragrafu 20. 
 • Zjednodušené daňové doklady - měnu "PXxx" lze použít k rozdělení částky na základ a daň.
 • Přesuny mezi více firmami - z jiného účetnictví v počítači lze přenést účetní osnovu, nevyrovnané závazky a vybrané doklady.
Verze 2.1 Úpravy po prvních zkušenostech z DPH a zapracování velké novely zákonů ze srpna 1993.
Verze 2.0 První verze dle nové legislativy od roku 1993. Zcela přepracovaný program, rozšířen především o základní možnosti práce s devizami a s DPH.
Verze 1.0 První verze účetnictví dle legislativy do roku 1992. V novějších verzích se především zcela jinak provádí účetní uzávěrky. Data z této verze jsou do novějších verzí nepřenosná. Částečný přenos (adresář, pohledávky) je řešen speciálním programem.