Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Učto Ostatní možnosti

Revize 9.12.03

Nahoru
Začínáme s účetnictvím
Učto Obsah dokladu
Učto Běžná práce s doklady
Učto Saldokonto
Učto Ostatní možnosti
Učto Tisky
Učto Účetní osnova
Učto Nastavení parametrů
Učto Uzávěrky
Učto Metodické pokyny
Učto Účetní předpisy
Příloha A Odkazy


Nabídka Special zahrnuje vše, co se nedalo zařadit jinam.


Přehled nabídky Special

 • Zruš smaže doklad, který je právě na obrazovce. Nesmí být začtován.
 • Přechod na verzi 2.41 je speciální funkce na úpravu datování při přechodu ze starších verzí. Typicky je nedostupná. Podrobněji v metodické příručce.
 • Účetní osnova přepne program do úprav účetní osnovy. Podrobněji v části Účetní osnova.
 • Účetní předpisy přepne na práci s účetními předpisy, zejména s fakturací.
 • Storno dokladu stornuje doklad, který je právě na obrazovce.
 • Kopíruj doklad vytvoří nezaúčtovanou kopii dokladu
 • Úpravy salda přepnou program na práci se saldem
 • Fajfkování přepne program do fajfkování
 • Nastavení parametrů je popsáno v samostatné části
  • Parametry účetnictví
  • Řady účetních dokladů
  • Definice výkazů
  • Definice výkazu DPH do 2000
  • Definice výkazu DPH od 2001
 • Oprávnění uživatelů slouží k nastavení - omezení přístupu různých uživatelů
 • Ostatní možnosti jsou méně používané speciality
  • Kontrola integrity prověří, zda v evidenci nejsou technické problémy.
  • Automatický příjem se použije pro automatický přenos dat z jiného modulu, například ze skladu.
  • Uzávěrky jsou rozebrány v samostatné části.
  • Přesuny slouží k doplnění osnovy, výkazů apod. z jiné účtované firmy.
  • Obnova integrity zkontroluje a opraví technické problémy v účetnictví.
  • Výmaz evidence vymaže veškeré doklady. Je chráněna speciální kombinací kláves.
  • Verze 2.41 - velká písmena Je pomocná funkce pro odstranění problému s adresářem při přechodu ze starších verzí.

Podrobněji 

Storno dokladu

Často používaná funkce. Doklad, který je právě na obrazovce, bude stornován. Přesněji se provede toto:

 • Nejdříve je nutné vyplnit důvod storna - libovolný text.
 • Doklad se prověří, zda jej lze stornovat - musí být zaúčtován, obsahovat alespoň jeden řádek, nesmí projít žádnou uzávěrkou a nesmí v něm být použito fajfkování. Stornovat lze i technicky poškozené doklady.
 • Rozpojí se řádky, spojené v saldokontu.
 • Změny na účtech, provedené dokladem, se vrátí zpět a doklad se označí jako stornovaný. Nadále je neměnný a nesmazatelný.
 • Vytvoří se speciální doklad o stornu.

Kopíruj doklad

Velmi užitečné pro složité a opakující se doklady, například mzdy nebo předpisy leasingu. Pro kopii lze zadat odlišné datumy, podle kterých se upraví také případné termíny splatnosti.

Fajfkování

Funkce má obdobné chování, jako ekvivalentní práce s "fajfkováním" v sestavách. Slouží především jako podklad pro dokladovou inventuru pro účty, u kterých je saldokonto zbytečně náročné nebo z jiných důvodů nevhodné - peníze na cestě, zálohy, různé pomocné účty a další.

Principem fajfkování je vytváření "hromádek" pohybů na jednom analytickém účtu, aby jejich součet byl nulový. Tato hromádka se označí příznakem, v jakém časovém úseku se nachází - může to být den, měsíc, dva měsíce, rok, dva roky a více. Na fajfkování navazuje sestava Pohyby na účtu, kterou lze vytisknout ve tvaru, vhodném pro dokladovou inventuru.

Při spuštění si nastavíte, s čím chcete pracovat:

 • Číslo účtu: Číslo nebo počáteční znaky čísla účtu, na kterém chcete pracovat.
 • Ode dne, Do dne: Interval datumů, ve kterých chcete pracovat. Standardně program nabídne vše.
 • Středisko, Firma: Pracovat jen s tímto střediskem a jen s touto firmou.
 • Jen nespárované: Je - li volba zaškrtnutá, funkce nabídne jen nespojené položky.

Vlastní fajfkování se provádí v seznamu pomocí kláves:

 • S - Spojit: K právě označenému dosud nespojenému pohybu se nabídne seznam dosud nespojených pohybů na tomtéž účtu. V prvním sloupci je značka, zda je pohyb vybrán ke spojení, a vpravo dole součet vybraných pohybů. Pomocí šipek vyhledáte další pohyby a klávesou Enter je postupně označujete. Na závěr klávesou Ctrl-W označíte skupinu spojených pohybů jako platnou nebo klávesou Esc vše ponecháte v původním stavu.
 • R - Rozpojit: Touto funkcí rozpojíte již spojené pohyby. Pracuje se stejně jako při spojování s tím, že k rozpojení se nabídnou spojené pohyby jednoho účtu pouze z odpovídajícího časového horizontu.
 • V - Vyřadit: Označí jediný pohyb jako spojený nebo vyřazený pohyb označí jako nespojený. Je třeba ji používat krajně opatrně.
 • Esc klávesa - ukončení práce s fajfkováním.

Kontrola integrity

Tato funkce kontroluje, zda v účetnictví nedošlo k vnitřním chybám, např. při vypnutí proudu. S vyjímkou podvojnosti osnovy, kde může být chyba způsobena i nesprávně nastavenými příznaky účtů, nemohou být tyto chyby způsobeny obsluhou. Kontrola integrity mimo jiné prověřuje, zda:

 • všechny doklady jsou kompletně zaúčtované, stornované nebo ve stádiu návrhu
 • všechny zaúčtované doklady jsou podvojné
 • nejsou chyby v rozšířené informaci a saldo kontu
 • není narušena podvojnost osnovy
 • souhlasí stavy účtů v osnově s doklady
 • souhlasí vazby mezi doklady v saldo kontu

Obnova integrity

Pozor. Před použitím této funkce vždy udělejte záložní kopii a reindexaci. Při obnově integrity může vzácně dojít k poškození dat, které lze jen obtížně napravit.

Kontrola, spojená s odstraněním chyb. O provedených úpravách vypíše protokol. Poškozené doklady jsou stornované, poškozené saldo rozpojeno, vazby, které lze opravit, jsou opraveny a jsou přepočítány aktuální stavy v osnově. Během obnovy nesmí pracovat ve firmě nikdo jiný.

Automatický příjem

Tato funkce realizuje automatický příjem požadavků na zaúčtování dokladů, generovaných jinými subsystémy programu Dekameron (sklad). Pro jejich zpracování jsou nutné připravené účetní předpisy. Během příjmu nesmí pracovat ve firmě nikdo jiný. 

Výmaz evidence

Zničí všechny doklady a případně i osnovu. Tato funkce je dostupná pouze uživateli se systémovým oprávněním. Pokud požadujete pouze zničit doklady a osnovu ponechat, budou zachovány také účetní předpisy.

Přesuny

Skupina funkcí, určená k usnadnění práce, je - li v počítači více kopií účetnictví. Touto funkcí lze naplnit nově zavedené účetnictví dodanou osnovou a výkazy. Při přesunech program potřebuje vědět, odkud má data převzít. Objeví se seznam firem, stejný jako po spuštění programu. Výběr se provádí obdobně. Pro možnost doplnění i odjinud je v menu navíc položka Odjinud. Po jejím zvolení se objeví seznam adresářů a lze vybrat jakékoli místo v počítači.

 • Doplň osnovu doplní účetní osnovu o účty z jiné firmy, které ve Vaší osnově neexistují. Používá se při náběhu nového účetnictví.
 • Přenes úč. předpisy - obdobná funkce, určená pro přenos účetních předpisů.
 • Přenes definice výkazů přenese z jiného účetnictví definice výkazů.
 • Přenes závazky/pohledávky vytvoří doklad, do kterého přenese z jiného účetnictví závazky nebo pohledávky, které v něm nejsou vyrovnané. Používá se při spojení firem nebo "nahození" počátečních stavů, pokud vedete účetnictví za jednotlivé roky odděleně. Doklad je třeba doplnit o protiúčet a zaúčtovat.
 • Přenes doklady přenese z jiného účetnictví určené doklady od - do čísla z jednoho roku. Volbou čísla nula lze přenést i nezaúčtované doklady. Používá se např. pro přenos počátečního dokladu, vedete - li jednotlivé roky odděleně. Doklady je nutné znovu zaúčtovat.

Verze 2.41 - velká písmena

Tato funkce slouží pro úpravu dat při přechodu z dřívějších verzí. Změní malá česká písmena na velká tam, kde to nová verze vyžaduje - zkratky firem, zakázky atd. Je určena pro ošetření jiného stylu práce s českými znaky v novější verzi programu - do verze 2.3 program nedokázal převést malá česká písmena na velká.


Předchozí ] Nahoru ] Další ]