Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Učto Tisky

Revize 31.12.2003

Ostatní tisky

Nahoru
Začínáme s účetnictvím
Učto Obsah dokladu
Učto Běžná práce s doklady
Učto Saldokonto
Učto Ostatní možnosti
Učto Tisky
Učto Účetní osnova
Učto Nastavení parametrů
Učto Uzávěrky
Učto Metodické pokyny
Učto Účetní předpisy
Příloha A Odkazy


Z účetnictví lze tisknout řadu variant sestav podle okamžité potřeby. Žádná sestava nijak nemění stav účetnictví. U většiny sestav je možné nastavit období od - do kdy bez ohledu na uzávěrky a další výběry podle charakteru sestavy. Pokud nebude pro sestavu uvedeno jinak, jsou stornované doklady a jejich storna ignorovány.


Nastavení tisků

V bližší nabídce variant sestavy je řada přepínačů. Je třeba dát pozor na jejich správné nastavení. Je dobré nabídku projíždět klávesami šipka nahoru a šipka dolů a z možných voleb vybírat mezerníkem. Klávesa Enter není vhodná, protože mění stav přepínače, a používá se až na poslední položce nabídky k potvrzení. Také je možné celou nabídku odsouhlasit klávesou Ctrl-W, Ctrl-Enter nebo odmítnout klávesou Esc.

Datování: 

 • Ode dne, Do dne: Používá většina sestav. Rozmezí datumů Kedni, za které sestavu požadujete. Pokud sestava obsahuje počáteční stavy, spočítají se z pohybů od/do poslední uzávěrky.
 • DPH za rok Od-Do měsíce: Používají sestavy pro DPH. Místo datumu Kedni se použije rok a měsíc pro přiznání DPH.

Chcete výběr: Mezerníkem lze nastavit Ano. V tom případě můžete nastavit výběr například jen na jedno středisko, jen na skupinu účtů apod.

Nejdůležitější tisky

 • Stavy a obraty je základní sestava s počátečním a konečným stavem a obraty stran všech účtů.
 • Závazky / Pohledávky je základní sestava pro práci se saldokontem.
 • Výkazy dle definice poskytují definované výkazy, vycházející ze stavů na účtech, například rozvahu (bilanci) a výkaz zisků a ztrát dle pokynů Finančního zpravodaje.
 • Příprava uzávěrky DPH vypíše všechny nebo jen problematické položky DPH a upozorní na možné problémy.
 • Přiznání DPH vytiskne přiznání DPH v podobě, blízké formuláři FU.
 • Hlavní kniha souhrnná obsahuje souhrnné údaje za období v časovém rozlišení dny, dekády, měsíce a čtvrtletí.
 • Hlavní kniha podrobná obsahuje podrobné údaje - veškeré pohyby.

 Stavy a obraty

Stavy a obraty je nejdůležitější sestava s podrobnými popisy stavů a obratů všech účtů až do úrovně tříd. Sestava obsahuje číslo, název a typ účtu, jeho počáteční a konečný stav a obraty stran MD a Dal. Sestava se používá k různým analýzám zejména tam, kde potřebujete zvlášť vyhodnotit strany MD a Dal rozvahových účtů. 

 • Počátek a konec období: Za jaké období výkaz požadujete.
 • Jaký rozsah informací: Omezení podle délky čísla nebo typu účtu:
  • Všechny úrovně: Veškeré účty od analytických až do úrovně tříd.
  • Syntetické, skupiny a třídy: Netisknou se účty s číslem delším, než 3 číslice.
  • Jen analytické: Tisknou se jen analytické účty.
  • Jen syntetické: Tisknou se jen syntetické - trojmístné účty.
  • Jen syntetické a analytické: Netisknou se skupiny a třídy.
  • Všechny účty: Účty všech typů.
  • Jen rozvahové: Netisknou se nákladové a výnosové účty.
  • Jen náklady/výnosy: Netisknou se rozvahové účty.
 • Chcete výběr: Pokud Ano, můžete nastavit další volby:
  • Jen středisko: Vybere se jen uvedené středisko.
  • Jen zakázka: Vybere se jen uvedená zakázka.
 • Setřídit podle čísel účtů: Sestava bude setříděna podle čísel účtů.
 • Setřídit podle typů účtů: Účty se vytisknou v pořadí aktiva - pasiva - náklady - výnosy.
 • Uložit do X.....DBF: Pro další zpracování. Sestava se uloží také do souboru v pracovním adresáři. Tento soubor lze následně zpracovat například některým tabulkovým procesorem. Jméno souboru (kromě počátečního X) lze změnit.

Závazky / Pohledávky

Tato sestava poskytuje přehled o stavu saldo konta. Má mnoho parametrů a několik variant:

Základní výběry v levém sloupci:

 • Obecný výběr: Možnost výběru bez omezení a bez kontroly, zda má výběr smysl.
 • Inventurní sestava: Sestava s přesným stavem saldo konta k určenému dni.
 • Závazky: Vytisknou se údaje ze všech závazkových účtů.
 • Pohledávky: Vytisknou se údaje všech pohledávkových účtů.
 • Účet číslo: Vytisknou se údaje z vybraného úštu, resp. více účtů, začínajících daným číslem. Pokud jsou ve skupině závazky i pohledávky, určí charakter sestavy první saldokontní účet skupiny.
 • Okamžitý stav: Informace tak, jak jsou v saldokontu právě teď. Sestava bude připravena rychle, ale není zaručena její správnost.
 • Stav ke dni: Údaje budou přepočítány na stav k uvedenému dni. Upozornění: Příprava sestavy může trvat i několik minut.
 • Nevyrovnané: Všechny položky, které nejsou označeny jako kompletně uhrazené.
 • Po termínu: Totéž, ale pouze položky po termínu.
 • Všechny: Vyrovnané, nevyrovnané i vyřazené položky
 • Uhrazené: Jen položky, které jsou uhrazené.
 • Vyřazené: Vyřazené položky, to znamená ty, které jsou označeny funkcí salda "Vyřadit" jako vyrovnané, aniž by jim byl připřazen protipohyb.

Prostřední sloupec - Vzhled sestavy:

 • Ode dne: Datum "Kedni", od kterého jsou doklady zahrnuty do sestavy. Pokud požadujete stavy, ponechte prázdné, jinak budou chybět staré pohledávky.
 • Do dne: Datum, "Kedni" do kterého jsou doklady zahrnuty do sestavy.
 • Podrobně: Budou vytištěny prvotní pohledávky, nepřiřazené platby a vyřazené položky. Nebudou vytištěny pohyby, spárované s prvotními pohledávkami.
 • Detaily: Vytisknou se i pohyby, spárované s prvotními pohledávkymi.
 • Jen mezisoučty: Vytisknou se pouze souhrnné údaje podle zvoleného třídění.
 • Setřídit podle: Vyberte si, podle čeho chcete mít sestavu setříděnu.
 • Doplňující údaj: Pomocný údaj na pravé straně sestavy.

Chcete výběr: Pokud Ano, lze použít některé z dalších možností. Všechny použité musí být splněny současně.

 • Středisko: Počáteční znaky střediska.
 • Zakázka: Počáteční znaky zakázky.
 • Firma: Počáteční znaky zkratky firmy.
 • Měna: Označení měny, kterou chcete vytisknout.
 • Větší než: Limit v korunách. Menší pohledávky se nevytisknou.
 • Po termínu od-do: Použijí se jen nenulové hodnoty. Slouří pro podrobnější analýzy dlužníků například pro přílohu k uzávěrce nebo dle požadavků bank.

Hlavní kniha souhrnná a podrobná

Hlavní kniha obsahuje stavy a obraty za dané období, setříděné podle čísel účtů a datumů dokladů. Souhrnná hlavní kniha obsahuje součty za dané období, podrobná vypíše jednotlivé pohyby a obraty celkem za období. Sestavu lze požadovat za libovolné období od - do dne s řadou dalších možných výběrů. Pro účty, vedené v devizách lze požadovat také třídění podle účtů a měny. Kvůli šířce sestavy se tisknou v devizové hlavní knize stavy a obraty v devizách, v tuzemské měně se tisknou jen stavy nebo jen obraty.

 • Od dne - Do dne: Datumy, za které bude hlavní kniha sestavena.
 • Jen účet: Hlavní kniha bude sestavena jen pro uvedený účet a jeho podúčty.
 • Jak podrobně: Z následujících nabídek si vyberte, s jakým časovým rozlišením sestavu chcete.
 • Jaké účty: Z následujících voleb určete, jaké účty chcete vypsat:
  • Syntetické účty: Sestava bude setříděna podle syntetických (trojmístných) účtů.
  • Analytické účty: Sestava bude setříděna podle analytických účtů.
  • Syntetické a měnu: Sestava bude setříděna podle syntetických účtů a měny.
  • Analytické a měnu: Sestava bude setříděna podle analytických účtů a měny.
  • Tuzem. stavy: V devizové sestavě se vytisknou stavy v tuzemské měně.
  • Tuzem obraty: V devizové sestavě se vytisknou obraty v tuzemské měně
 • Chcete výběr: Pokud Ano, můžete nastavit výběr pomocí následujících políček:
  • Středisko: Budou uvažovány jen pohyby s uvedeným střediskem.
  • Zakázka: Budou uvažovány jen pohyby s uvedenou zakázkou.
  • Řada dokl.: Budou uvažovány jen doklady z uvedené řady dokladů.
  • Měna: Budou uvažovány jen pohyby s uvedenou měnou.
  • Uzávěrkové jako běžné: Jen pro zvláštní případy. S použitím této volby bude ignorován zvláštní charakter dokladů v řadách UZ a UK a budou zpracovány jako běžné doklady.
 • Uložit do X.....Dbf: Výstup se uloží také do pracovního adresáře pro další zpracování.

Deník

Deník tiskne všechny pohyby všech nebo vybraných dokladů v určeném účetním období. Obsah deníku je téměř totožný s "praporky", pouze hlavička dokladu je zhuštěna do jediné řádky kvůli úspoře papíru a neobsahuje poznámku. Sestavu lze setřídit podle datumu, čísla dokladu nebo podle odkazu. Sestava podle odkazu se používá pro ověření zaúčtování všech prvotních dokladů. V této sestavě se vytisknou také stornované doklady a jejich storna.

 • Tisk deníku řada: Řada dokladů, kterou chcete vytisknout.
 • Setřídění podle: Mezerníkem vyberte, podle čeho chcete deník setřídit. 
  • Podle datumu doplňuje hlavní knihu o podrobnější informace.
  • Podle čísel slouží jako příloha k šanonům s prvotními doklady.
  • Podle odkazu se někdy používá pro dohledávání.
 • Rozsah výpisu: Včetně pohybů je kompletní opis dokladů. Jen přehled vypíše pouze hlavičky dokladů.
 • Podle datumu od - do: Datum, od - do kdy požadujete výpis při setřídění podle datumů.
 • Odkaz od - do: Text odkazu od - do kterého požadujete tisk při setřídění podle odkazů.
 • Podle čísel: Rok: Který rok chcete vytisknout. Od - do: Čísla dokladů od - do kterého požadujete sestavu
 • Chcete výběr: Pokud Ano, vytisknou se jen vybrané doklady.
  • Zaúčtoval: Identifikátor uživatele, který dal povel k zaúčtování dokladu.
  • Zaúčtoval od - do: Datumy od - do kdy byly doklady fakticky zaúčtovány. Typicky se používá k dohledání změn, zaúčtovaných zpětně například těsně před roční uzávěrkou.
  • Jen stornované: Po zaškrtnutí se vytisknou jen stornované doklady.

Výkazy dle definice

Výkazy dle definice lze použít pro řadu parametricky sestavovaných výkazů podle vlastních potřeb. Možnosti tisku vychází zejména z výkazu zisků a ztrát a rozvahy podle Finančního zpravodaje, požadovaných jako přílohy k účetní uzávěrce. Definice sestav lze libovolně měnit nebo tvořit zcela nové pro vlastní potřebu. Se sestavou se pracuje takto:

 • Období od-do: Standardně je nabízeno období od účetní uzávěrky do konce. Program připraví stavy za toto období a potom nabídne výběr z výkazů.
 • Středisko, zakázka: Vybere se jen uvedené středisko nebo zakázka.
 • Přesně: Pokud Ano, vytisknou se přesné hodnoty. Pokud Ne, vytisknou se hodnoty v daném zaokrouhlení dle definice sestavy.
 • I staré zajistí, že ve výkazu zisků a ztrát budou vytištěny také hodnoty za minulé období. Příprava výkazů s použitím možnosti I staré trvá dva až třikrát déle. Staré i nové hodnoty se počítají s téže definice.
 • Z nabídky si postupně vyberte jeden či více výkazů pomocí šipek a klávesy Enter.
 • Zvláštní možnost: Stisknete - li místo Enter klávesu F4, vypíše se definice výkazu.
 • Výběr sestav ukončíte klávesou Esc.
Součástí dodávky jsou předem definované výkazy dle Finančního zpravodaje. Tyto výkazy nelze měnit, lze je však použít jako předlohu pro vlastní modifikované výkazy. Sestavy vycházejí z dodané účetní osnovy a proti definici z finančního zpravodaje v nich jsou některé odchylky. Nejdůležitější z nich jsou následující:
 • Cash Flow lze použít pouze pro hrubou orientaci, zejména v části C bývá nutné vyhodnocovat jednotlivé pohyby na účtech ručně.
 • Součtové hodnoty se spočítají nejdříve přesně a až při tisku se zaokrouhlují. Například přesné hodnoty 2400 + 1300 = 3700 budou po zaokrouhlení na tisíce vytištěny jako 2 + 1 = 4.
 • Rozvaha pracuje i s účty, které při uzávěrce musí být nulové. Účty 131 a 111 jsou zahrnuty v zásobách, účet 431 a dřívější zisk se promítnou do zisku předchozího období.
 • @@ v textu označuje řádky, které vyžadují zvláštní analytické účty a jejichž obsah je nutné dodatečně doplnit (většinou dlouhodobé závazky a pohledávky a některé opravné účty). Doplnění těchto vzorců vždy vyžaduje i úpravu v jiném řádku s odkazem na odpovídající syntetický účet.
 • @ v textu označuje řádky, jejichž obsah je třeba zkontrolovat a případně rozšířit o analytické účty či změnit.

Příprava uzávěrky DPH

Tato sestava vytiskne výkaz DPH za zvolené období se zvýrazněním "podezřelých" záznamů. Hlavní význam této sestavy je, že Vás upozorní na doklady, které mohou být chybné a které je třeba zkontrolovat před vlastní uzávěrkou.

Hlášení DPH

Hlášení DPH poskytuje souhrnné hodnoty za požadované období pro přiznání DPH včetně případného krácení odpočtu DPH podle paragrafu 20 zákona. Sestava je tvořena podle definice, kterou lze měnit podle Vaší osnovy. Při pečlivém účtování DPH včetně dodržování metodiky účtování osvobozených plnění a účtů pro dovozy a vývozy stačí vytištěnou sestavu opsat do oficiálního formuláře. Hlášení se vytiskne stiskem klávesy Enter na tlačítku OK.

Nyní jsou k dispozici dvě varianty přiznání: Původní přiznání DPH do roku 2001 a novější od roku 2001 do roku 2003. Další varianty se budou připojovat dle potřeby.

Ostatní tisky

 • Opis dokladu vytiskne doklad, který je právě na obrazovce.
 • Pohyby na účtu je jednoduchá sestava s vybranými pohyby. Používá se pro dokladovou inventuru.
 • Kniha faktur obsahuje pohledávky / závazky v setřídění podle čísel dokladů.
 • Banka / Pokladna vytiskne přesné pohyby na účtu banky / pokladny. 
 • Přehled podle středisek vytiskne až šest hodnot na řádek dle Vašeho výběru podle středisek.
 • Přehled podle zakázek vytiskne až šest hodnot na řádek dle Vašeho výběru podle středisek.
 • Předvaha slouží jen jako kontrolní sestava - prokazuje souhlas obratů účtů s obratem dokladů.
 • Dotisky je tisk "Praporků" pro doklady. Standardně se tisknou automaticky po ukončení účetnictví pro nové doklady.
 • Výkaz měsíc / období slouží pro porovnání posledního měsíce s obdobím od uzávěrky.
 • Výkaz pro DPH je podrobný výkaz všech položek DPH pro záznamní povinnost.
 • Základ daně z příjmu vytiskne všechny nákladové a výnosové účty s rozlišením jejich daňové uznatelnosti.
 • Statistika účetních vytiskne přehled, kolik dokladů která účetní za dané období zaúčtovala.

 Předvaha

Předvaha je kontrolní sestava od uzávěrky do určeného dne. Obsahuje stavy a obraty všech syntetických účtů od poslední účetní uzávěrky do určeného dne a stavy a obraty dokladů v jednotlivých řadách dokladů za totéž období. Používá se pouze pro kontrolu, pro analýzu je vhodnější sestava Stavy a obraty.

Základ daně z příjmu

Základ daně z příjmu je modifikovaná sestava Stavy a obraty. Obsahuje pouze část nákladů a výnosů s tím, že při vyčíslení zisku respektuje zařazení účtů podle jejich vztahu k dani z příjmu. Protože tato sestava je jednoúčelová, má omezené možnosti výběru. 

Výkaz měsíc/období

Výkaz měsíc/období je rozvaha a výkaz zisků a ztrát, obsahující navíc obraty za poslední měsíc zadaného období.

Výkaz DPH

Podrobný výkaz všech zaúčtovaných pohybů na účtech DPH. Sestava obsahuje daň, základ daně a čísla dokladů pro každý pohyb a součet těchto hodnot za zadané období. Používá se jako základní sestava pro výpočet DPH. Výkaz obsahuje všechny doklady, které patří do požadovaného roku a jejichž období DPH patří do zadaného intervalu. Výhodnější než tato sestava jsou při přípravě uzávěrky DPH následující sestavy.

Pohyby na účtu

Tato pomocná sestava pro vyhledání konkrétních pohybů na určeném účtu je velmi často používaná. Obsahuje veškeré pohyby na účtu od - do dne, setříděné podle datumu ke dni. Zaškrtnutím volby Jen nespárované slouží jako sestava pro dokladovou inventuru na účtech, čištěných pomocí funkce Fajfkování.

Banka/pokladna

V této sestavě se vypíšou všechny pohyby na zadaném účtu (obvykle účet banky), setříděné podle datumu operace. Sestava obsahuje zůstatek účtu a bankovní spojení každé změny. Používá se zejména pro porovnání zaúčtovaných dokladů se skutečností.

Opis dokladu

Opis dokladu, který je právě na obrazovce, ve formě tzv. "praporku" nebo "košilky". Tyto praporky se obvykle tisknou automaticky po skončení práce s účetnictvím. Typicky se lepí na prvotní doklad - prokazuje zaúčtování a nahrazuje předkontaci. Je možné je použít pro zvláštní případy (opravné doklady) jako samostatný účetní doklad. Obdobný tisk více "praporků" získáte pomocí tisku Dotisky.

Dotisky

Sestava pro dotisky "praporků". Je setříděna podle řad a čísel dokladů. V této sestavě se vytisknou i stornované doklady a jejich storna.

Přehled podle středisek a Přehled podle zakázek

Tyto dvě sestavy jsou užitečné pro podniky s rozsáhlejším účetnictvím. Každý řádek sestavy obsahuje až šest hodnot účtů podle Vašeho výběru. Do jednotlivých sloupečků pro definici účtů vyplňte, jaké účty chcete vypsat:

 • Účet: Účet, který chcete vypsat v příslušném sloupci. Necháte - li políčko prázdné, nebude tento a další sloupce použity.
 • Hodnota: Mezerníkem si vyberte, jakou hodnotu požadujete:
  • Obrat - obrat podle typu účtu. Pro výnosové a nákladové účty se ignorují změny na "uzávěrkové" straně účtu
  • Stav poč. - počáteční stav podle typu účtu
  • Stav kon. - konečný stav podle typu účtu
  • MD Obrat - obrat strany Má dáti
  • MD Stav p. - počáteční stav strany MD
  • MD Stav k. - konečný stav strany MD
  • Dal Obrat - obrat strany Dal
  • Dal Stav p. - počáteční stav strany Dal
  • Dal Stav k. - konečný stav strany Dal
 • Podmínka: Standardně se vypíšou všechny střediska (zakázky), pro které se vyskytl v účetnictví jakýkoli pohyb. Vyplněním tří políček podmínky je možné vypsat jen střediska (zakázky), které splňují danou podmínku. Porovnat lze jeden sloupec s nulovou hodnotou nebo dva sloupce mezi sebou.
  • Sloupec1 je číslo 1 - 6 - číslo sloupce podle Vaší definice, který chcete porovnávat. Necháte - li nulu, podmínka se nepoužije.
  • Podmínka je podmínka (rovno, větší, menší apod.), která musí být splněna, aby se středisko(zakázka) zahrnulo do sestavy. Mění se mezerníkem. Číslo u druhu podmínky je jen pomocné pro snadnější nastavení.
  • Sloupec2 určuje, s čím se porovnává. Je to buď nula - pak je hodnota ze sloupce 1 porovnáván s nulovou hodnotou - nebo číslo jiného sloupce.

 Předchozí ] Nahoru ] Další ]