Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Učto Obsah dokladu

Revize 7.12.03

Nahoru
Začínáme s účetnictvím
Učto Obsah dokladu
Učto Běžná práce s doklady
Učto Saldokonto
Učto Ostatní možnosti
Učto Tisky
Učto Účetní osnova
Učto Nastavení parametrů
Učto Uzávěrky
Učto Metodické pokyny
Učto Účetní předpisy
Příloha A Odkazy

Doklad se skládá z hlavičky a libovolně velkého seznamu pohybů. Doklad platí, jen je - li zaúčtovaný. Pouze v tom případě se promítá do účetní osnovy a dalších souborů programu, jinak jako by neexistoval.


Číslování a setřídění

Číslo dokladu má tvar Řada.pořadové_číslo/rok (např. 03.155/95). Řada se zadává při tvorbě dokladu, číslo dokladu se přiděluje automaticky až při jeho zaúčtování. Každá řada dokladů je během jednoho roku číslována od jedné. Vyjímku tvoří účetní předpisy, u kterých má číslodokladuspeciální význam a zadává se ručně.

Při práci s doklady jsou doklady setříděny podle řady, roku, do kterého doklad patří a jeho pořadového čísla. Nezaúčtované doklady jsou zařazeny na začátku své řady bez ohledu na rok, stornované doklady zůstávají na svém místě. Řádky dokladu jsou setříděny tak, jak postupně vznikaly.

Zvláštní doklady

Zvláštní doklady jsou zařazeny do řad, začínajících písmenem U - UZ, UK a UP. Tyto řady jsou programem zpracovávány odlišně od běžných řad a zejména v sestavách jsou doklady těchto řad často ignorovány.

 • Do řady UZ se účtují doklady s počátečními stavy účetního období. V řadě UZ je možné účtovat pouze na rozvahové účty, a to pouze ke dni, následujícímu bezprostředně po účetní uzávěrce.
 • Do řady UK se účtují uzávěrkové operace, zejména operace s účty 702 a 710. V řadě UK se účtuje k poslednímu dni účetního období. Doklady řady UK smí účtovat na stranu Dal nákladových a na stranu MD výnosových účtů.
 • V řadě UP se nedá účtovat. Je určena výhradně pro tvorbu účetních předpisů, kterým je věnována samostatná část příručky. Slouží například pro fakturaci a příjem dokladů z jiných produktů.

Řada pro storna a opravné doklady nemá žádné vyjímky. Standardně je pro tyto účely určena řada 10, ale je to možné pomocí Special-Nastavení-Parametry účetnictví změnit. V této řadě se automaticky nebo na povel tvoří doklady o stornu. Pokud není řada pro storna určena, budou se storno doklady tvořit ve stejné řadě, v jaké je zaúčtovaný doklad, ale není to příliš praktické. Stornovat lze i doklady řad UK a UZ.

Položky hlavičky dokladu

Příznaky na rámečku hlavičky

Na rámečku hlavičky jsou informace o stavu dokladu. Na horní hraně jsou údaje o platnosti dokladu, na dolní hraně informace o poznámce a o autorovi dokladu. Může tam být:

 • Zrušeno: Doklad je zrušen - smazán.
 • Konec: Jste úplně na konci za posledním dokladem. Obsah obrazovky nemusí mít smysl.
 • Zaúčtováno: Doklad je zaúčtován. Promítá se do účetní osnovy a již jej nelze měnit.
 • Stornováno: Doklad je stornován funkcí Special-Storno dokladu. Nepromítá se do účetní osnovy ani do saldo konta.
 • Pozn. na dolní hraně: Doklad má poznámku. Zobrazíte ji funkcí Poznámka.
 • Zaúčtováno nebo Návrh dne uživatel: Informace o tom, kdo a kdy doklad naposled měnil nebo zaúčtoval. Při hromadném přenosu například ze skladu je jako uživatel uveden ten, kdo doklad zaúčtoval ve skladu.
 • Uč.Uz: Doklad prošel účetní uzávěrkou. Nelze jej stornovat.
 • Uz.DPH: Doklad prošel uzávěrkou DPH. Nelze jej stornovat.

Údaje v hlavičce

Společné údaje o dokladu, zejména datování.

 • Řada určuje, do které řady dokladů tento doklad patří.
 • Č. Dokl. - číslo dokladu se přiděluje jako pořadové číslo v roce v řadě dokladů v okamžiku zaúčtování a je jednoznačné.
 • Kedni je den, ke kterému je příslušný doklad zaúčtován, obvykle den zdanitelného plnění. Toto datum určuje den, ke kterému se pohyby na účtech promítnou do osnovy. Je rozhodující pro daňové účely. V řadě dokladů je možné účtovat ke kterémukoli dni až do poslední uzávěrky, ale není dobré v řadě účtovat "na přeskáčku".
 • Vystav. je datum vystavení, doručení nebo obdobné datum. Od tohoto dne se počítá případné datum splatnosti. V menších firmách není třeba tento údaj používat a je možné jej v parametrech zablokovat.
 • DPH určuje měsíc, do kterého doklad patří z hlediska daně z přidané hodnoty a je rozhodující pro přiznání DPH. Standardně je odvozen od datumu, ke kterému je doklad zaúčtován. POZOR při přechodu mezi roky - celý účetní doklad patří do jednoho roku.
 • Popis je dlouhé prázdné pole - patří do něj stručný popis dokladu, např. Faktura za cement, nájemné za duben apod.
 • Odkaz slouží pro přesnou vazbu mezi počítačem a prvotními doklady. Do pole odkaz se heslovitě píše, kde je možné vyhledat prvotní doklad. U opravných dokladů se zde uvede číslo dokladu, který je tímto dokladem opraven.
 • Poč.ř.: počet řádek dokladu. Pomocný údaj o velikosti dokladu.
 • Období: Účetní období - již nepoužívaný údaj z předchozích verzí programu.
 • Rozdíl MD-D: Rozdíl mezi stranami MD a Dal seznamu pohybů. Aby bylo možné doklad zaúčtovat, musí být nulový.

Položky seznamu pohybů

V jednom řádku se zapisuje změna na jednom účtu. Účetní doklad (kromě storno dokladů) má nejméně jeden řádek, typicky dva a více. Počet řádků dokladu je neomezený. Potřebné údaje se liší podle toho, jak je účet definován v účetní osnově a zda a jakou měnu použijete.

Základní údaje

 • Nnnn je pořadové číslo řádku dokladu.
 • Syn Ana je číslo účtu. Účet musí existovat a musí být povoleno jej používat. Pokud nevíte číslo účtu přesně, stačí napsat první číslice a pak si vybrat z nabídky programu. Číslo účtu se dá měnit jen při vytvoření řádku, pak už se opravit nedá.
 • M/D: Má dáti nebo Dal. Hodnota se mění mezerníkem nebo stiskem klávesy M nebo D. Použití stran MD nebo Dal může být omezeno v účetní osnově. Na nákladové účty lze účtovat pouze na stranu MD, na výnosové jen na stranu Dal. Pro rozvahové účty může být použití jedné strany omezeno - použití této strany je pak nutné dodatečně potvrdit.
 • Měna je označení použité měny nebo sazby DPH. Standardně je nabídnuta měna, uvedená v osnově, ale lze ji změnit na jinou nebo nepoužít žádnou. Měna musí existovat v číselníku měn. Její vlastnosti z číselníku zásadně ovlivňují chování polí Kolik, Základ a Koeficient.
 • Kolik je konkrétní částka, která se má na účet připsat. Její hodnota není nijak omezena. Je - li pro účet použita měna, je obvykle hodnota Kolik spočítána z kurzu a základu.
 • Stř. - středisko je určení střediska podle platného číselníku středisek. Údaj může zůstat prázdný.
 • Zakázka - určení zakázky, které se pohyb týká.
 • Pozn. je vysvětlující komentář k tomuto pohybu. Je dobré ji vyplňovat u opravných dokladů a všude tam, kde účtujete netypické věci.
 • Základ určuje základ pro výpočet částky Kolik. Typicky to je částka v cizí měně nebo základ DPH. Pro DPH se základ používá i pro osvobozená plnění, kde slouží pouze pro vedení výkazu a na účet se účtuje nulová částka.
 • Koeficient je kurz, ve kterém se základ převedou na tuzemskou měnu, nebo sazba DPH. Podle typu měny je pevný, měnitelný nebo jen informativní.

Rozšířená informace a saldo konto

Tato pole jsou dostupná jen pro účty, pro které je sledována rozšířená informace nebo vedeno saldo konto. Obsahují přesné údaje o bankovním spojení. Pro dobrou práci se saldo kontem je nutné na příslušných účtech správně vyplňovat zejména variabilní symbol, termín splatnosti a firmu. Pro plné využití příkazů k platbě jsou potřebné i ostatní údaje.

 • S je příznak saldo konta. Příznak nejde bezprostředně měnit. Je určen způsobem, jakým se řádek vytvořil nebo zaúčtoval.Příznak může být:
  • nic - rozšířená informace neexistuje
  • I - rozšířená informace (nedá se párovat)
  • S - nevyrovnaná platba nebo pohledávka
  • K - zcela vyrovnaná platba nebo pohledávka
  • N - neúplně uhrazená pohledávka nebo částečná úhrada -od roku 2003
  • C - částečně vyrovnaná platba nebo pohledávka - starší metoda doroku 2003.
 • Var.symbol je variabilní symbol platby (číslo faktury).
 • Firma je zkratka firmy, které se závazek/pohledávka týká. Firmu není nutné vyplnit, ale pak není možné přesně sledovat své závazky a pohledávky k jednotlivým firmám.
 • Termín je termín splatnosti.
 • K.s. - konstantní symbol platby
 • Číslo bank. účtu je nutné, používáte - li příkazy k platbě. Pokud není zadána firma, pokusí se program dohledat firmu v adresáři podle účtu.

Vzájemné vazby položek

Vazby v dokladu

Následující informace platí při psaní nových položek. Při opravě existujících se uplatní pouze první bod, ostatní vazby jsou ignorovány.

Možnost či povinnost zadání měny, střediska, zakázky a rozšířené informace je určeno popisem účtu v osnově a nastavenými parametry účetnictví.

Období pro DPH standardně program určí z datumu Kedni.

Měnu lze použít jen pro ty účty, u kterých je to uvedeno v účetní osnově. Standardně se nabídne měna z účetní osnovy. Pokud to je v osnově dovoleno, lze ji změnit na kteroukoli jinou nebo měnu nepoužít. Použitá měna určuje, jak můžete manipulovat s položkami Kolik, Základ a Koeficient.

Termín splatnosti se odvodí od datumu Vystaveno podle standardní splatnosti nebo splatnosti, uvedené pro zadanou firmu v adresáři. Z adresáře se doplní také bankovní účet.

Vazby mezi doklady

Doklady jsou navzájem vázány pomocí saldokonta a fajfkování.

Saldokonto je spojování pohybů podle úhrad - typicky jde o úhrady faktur. Pomocí salda je doklad - faktura spárován s jednou či více platbami až do úplného zaplacení. Doklad se saldokontem lze stornovat, saldo se automaticky rozpojí. V salduexistují dvě metody řešení částečných úhrad. Nyní je částečná úhrada označena příznakem "N" a po zaúčtování je součet položek salda pro tuto fakturu roven neuhrazené částce. Ve starší verzi do roku 2003 byly částečné úhrady řešeny tak, že při zaúčtováníse uhradila původní pohledávka v plné výši s příznakem "C" a současně se vytvořila nová neuhrazená pohledávka na zbylou částku.

Fajfkování je spojování pohybů na jednom účtu do skupinek v určitém časovém intervalu. Používá se zejména pro dokladovou inventarizaci účtů. Pokud je některý řádek dokladu spojen fajfkováním s jinými pohyby, nelze doklad stornovat. Fajfkování lze kdykoli změnit. Při fajfkování se řádek označí příznakem ("fajfkou"), že k němu v určitém časovém období existuje související pohyb. Fajfkování se nepoužívá na saldokontních účtech.


Předchozí ] Nahoru ] Další ]