Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

Začínáme s účetnictvím

Revize 7.12.03

Nahoru
Začínáme s účetnictvím
Učto Obsah dokladu
Učto Běžná práce s doklady
Učto Saldokonto
Učto Ostatní možnosti
Učto Tisky
Učto Účetní osnova
Učto Nastavení parametrů
Učto Uzávěrky
Učto Metodické pokyny
Učto Účetní předpisy
Příloha A Odkazy

Tato část je především určena pro ty, kteří přicházejí s účetnictvím Dekameron poprvé do styku. Je zde popsána základní obsluha účetnictví Dekameron a metodika nejčastějších účetních případů pro první seznámení s programem. Podrobné informace jsou dalších částech příručky a v přílohách. Nezapomeňte, že jednou zaúčtovaný doklad je neměnný, proto je nutné experimentovat ve "cvičné" firmě.


Instalace podvojného účetnictví

Nejdříve instalujte program a založte firmu podle příručky Prostředí a číselníky. Ve většině případů je nejjednodušší zkopírovat již připravenou vzorovou firmu pomocí Systémové operace-Kopíruj firmu. Pro malé firmy bývá tato vzorová firma obvykle dostačující.

Další fáze přípravy je ruční práce. Je třeba domyslet a připravit přesnou metodiku účetnictví firmy a této metodice přizpůsobit obecné číselníky, účetní osnovu a parametry účetnictví.

Minimálně je nutné vytvořit jemnější členění účtů 501 (spotřeba materiálu), 518 (ostatní služby), účtů pro sledování leasingů a podobně. U velké firmy (desítky tisíc dokladů ročně) jsou požadavky mnohem větší a počítejte s tím, že dosáhnete zcela uspokojivé metodiky účetnictví až po několika letech.

S čím pracujete v účetnictví DEKAMERON

Základní jednotkou v účetnictví Dekameron je jeden doklad, který se skládá z hlavičky a seznamu pohybů. Doklad je stavěn tak, aby jednomu prvotnímu dokladu mohl odpovídat jeden účetní doklad v počítači.

Hlavička obsahuje společné údaje pro celý doklad, z nichž jsou nejdůležitější tyto:

 • Číslo dokladu je ve tvaru řada.pořadové číslo/rok. Řadu zadáváte sami podle toho, kam doklad logicky patří. Číslo účetního dokladu vytváří počítač při zaúčtování dokladu.
 • Datumy: Rozhodující je datum Ke dni. K tomuto datumu se promítnou změny do stavů na účtech a je rozhodující pro věci, související s daněmi. Údaj může být doplněn odlišným datumem Vystaveno, který slouží pro určení termínu splatnosti a měsícem DPH, určujícím zařazení dokladu do přiznání DPH.
 • Popis slouží k hrubému určení, o co na dokladu jde a zadáváte jej podle sebe.
 • Odkaz je velmi významný údaj. Jeho hlavní účel je, aby bylo možné podle něj vyhledat prvotní "papírový" doklad. Doporučuji:
  • Pokud mají papírové doklady jiné číslování, uvést zde číslo dokladu v šanonu.
  • Pokud jsou papírové doklady číslovány podle dokladuv počítači, nechte prázdné.
  • Pro opravné doklady uveďte číslo dokladu, který je opravován.
 • Stav je informace o tom, jak to s dokladem v počítači vypadá. Doklad může být nezaúčtovaný ("šmírák", návrh apod.), zaúčtovaný (nejčastěji) nebo stornovaný. Stav se zobrazuje na horní hraně rámečku hlavičky.

K hlavičce může patřit ještě poznámka. Používá se pro různé vyjímky, aby bylo v budoucnu jasné, o co šlo - důvod storna, podrobnosti opravného dokladu apod. Poznámku lze kdykoli doplnit, i po zaúčtování dokladu. Používejte ji u všech dokladů, které nejsou běžné, k jejich vysvětlení, a do všech dokladů, které opravujete, uvádějte důvod a čísla opravných dokladů.

Seznam pohybů obsahuje podrobnosti účetního dokladu. O každém pohybu na účtu obsahuje jeden řádek. Základní údaje na každém řádku jsou:

 • Účet (v popisu Syn Ana - syntetická a analytická část čísla účtu) je číslo analytického účtu dle použité osnovy.
 • MD/D obsahuje buď MD nebo Dal podle toho, na kterou stranu se účtuje.
 • Měna se použije při práci s devizami nebo DPH. Pro údaje v domácí měně je typicky prázdná.
 • Kolik: částka, o kterou se má stav na účtu změnit. Může být i záporná. Pokud účtujete DPH nebo v cizí měně, místo prosté částky se vyplňuje měna, základ a kurz nebo sazba daně.
 • Stř., Zakázka: U větších podniků je možné používat určení střediska a zakázky zvlášť pro každý pohyb na účtu. Lze použít pouze střediska a zakázky, které jsou v číselníku a je možné použití středisek nebo zakázek trvale zakázat.

Údaje se liší podle toho, o jaký účet jde. Pro bankovní účet, závazky a pohledávky je evidence doplněna o přesnou specifikaci bankovního spojení. U každého pohybu máte také 10 znaků pro vlastní poznámku, o co vlastně jde - hodí se pro různé vyjímky a tiskne se v deníku a v seznamu pohybů.

Základní operace

Nový doklad se tvoří pomocí funkce Nový v menu. Jednotlivá políčka se postupně vyplní a potvrdí klávesou Enter. Celý formulář se ukončí klávesou Enter na posledním poli nebo kdykoli kombinací Ctrl-W. Po vyplnění hlavičky přejde program do práce s jednotlivými pohyby - má vlastní svislé menu. Funkcemi Nový nebo Nové proti vytvoříte pohyby na účtech. Celý seznam ukončíte funkcí Konec - svislé menu zmizí, zkontrolujete a zaúčtujete funkcí Zaúčtuj. Pokud doklad není kompletní a v pořádku (např. MD není rovno Dal), nelze jej zaúčtovat.

Rychlé hledání: Klávesou F5 lze ve většině situací rychle vyhledat to nejčastější - doklad podle čísla, účet podle počátečních číslic a podobně.

Složitější hledání: Doklady jsou setříděné podle řady a čísla dokladu. Nezaúčtované doklady jsou umístěné na začátku řady, do které patří. Funkcí Hledej lze vyhledávat podle účtu, částky, měny a textu.

Oprava dokladu je možná, jen dokud není doklad zaúčtován. Hlavička dokladu se opraví funkcí Oprav, v seznamu pohybů se opravuje po volbě Seznam. Pomocí funkcí Další a Předchozí (posuny o řádek dopředu - dozadu - poznáte to podle šipky v levém sloupečku) vyhledáte řádek, který chcete opravit. Vlastní oprava řádku se dělá funkcí Oprav.

Jak využívat saldokonto

Saldokonto dovoluje vést knihu závazků a pohledávek pro vybrané účty. Saldo konto používá rozšířenou informaci u bankovního účtu (221 xxx) - přesný opis bankovního spojení - a na účtech závazků a pohledávek (321 xxx a 311 xxx) tutéž informaci navíc s možností párování. Párování znamená, že na účtu je možné spojovat pohyby na protilehlých stranách účtu (typicky pohledávku s její platbou). Pro práci se saldokontem se používá následující postup:

Závazky a pohledávky se účtují běžným způsobem (funkce Nový) s podrobným uvedením bankovního spojení, zejména variabilního symbolu, termínu splatnosti a firmy.

Bankovní výpis se účtuje tak, že jednotlivé řádky bankovního výpisu přesně opisujete na účet banky (221 xxx). Po zapsání každého řádku vyvoláte funkci Nové proti. Ve sporných případech (nesouhlasí var.symbol, firma nebo částka) musíte ještě pohledávku dohledat v seznamu, který Vám program nabídne. Pro ostatní případy (úroky, vklad hotovosti, mzdy) zadáte číslo účtu ručně.

Pro dodatečné úpravy je k dispozici Special-úpravy salda, kde můžete měnit párování všech dokladů.

Jak účtovat DPH

DPH se účtuje způsobem, velmi podobným práci s cizími měnami. Účtuje se pomocí základu daně a kurzu, který odpovídá sazbě DPH (0.22, 0.05 nebo 0 pro osvobozené). Na účtu 343 je připravená analytika, odpovídající požadavkům finančního úřadu na vedení výkazů. DPH se účtuje obvykle takto:

DPH na výstupu se účtuje pomocí základu daně, ze které program sám vypočítá daň.

Osvobozená plnění se účtují také na účet 343 tak, že se na určený účet uvede základ. Částka daně je vždy nulová, účet slouží pro vedení výkazu a pro stanovení koeficientu pro krácení odpočtu.

DPH na vstupu se účtuje tak, že zadáte částku daně i základ, ze kterého je daň určena. Důvod je ten, že doklady na vstupu mívají řadu vyjímek a vypočítat daň rovnou pomocí sazby často není možné.

Zjednodušené daňové doklady se účtují tak, že částku daně necháte nulovou a do základu napíšete částku včetně DPH. Program Vám nabídne rozpočítání na základ a daň.

Zaokrouhlování: Program preferuje zaokrouhlování na desetníky. Typické zaokrouhlování je nastaveno v číselníku měn a v účetní osnově u jednotlivých účtů 343 xxx a lze jej upravit podle potřeby.


 Nahoru ] Další ]