Pište nám

Kdo jsme Dokumentace

Poslední změna 06.08.2006 

Home

DPH legislativa

Registr plátců EU

Nahoru
DPH legislativa
Učetnictví nové vlastnosti
Sklad nové vlastnosti
Obecně nové vlastnosti
Opravník oblíbených omylů
Nové DPH-první pohled
Změny v programu

 

Úplně nový zákon

 

Prvního května přestává platit vše, co dosud kolem DPH platilo. Vše je nové a vše je jinak, včetně těch nejzákladnějších pojmů.


Moje komentáře vypadají takto: ....jedna paní povídala.

Co zde nenajdete

 • Nebudu se věnovat DPH u podniků, akcií a vlastnictví nemovitostí.
 • Nebudu se věnovat problematice dopravy, cestovního ruchu, neziskových organizací.
 • Minimálně se budu věnovat obchodu s třetími zeměmi.

Základní principy

 • Svět je v zákoně rozdělen na tři pásma - tuzemsko, EU a třetí země.
 • Všechna zdanitelná plnění podléhají základní sazbě daně 19%. Vybraná plnění podléhají snížené sazbě 5% nebo jsou osvobozena.
 • V rámci EU je závazná Šestá směrnice rady 175/1997 EU (s řadou aktualizací). ....Doporučuji alespoň zběžně přečíst. Místy je mnohem lépe čitelná než zákon.
 • Reciproční pravidla - co platí pro plátce z EU při dodávkách do České republiky, platí obdobně i při dodávce do zemí EU. Podrobnosti najdete v zákoně o DPH země, kam uskutečníte dodávku.
 • Místo plnění se určuje dost složitě. Může být určeno:
  • Přirozeně jako provozovna nebo sídlo poskytovatele, sídlo příjemce zásilky, místo nemovitosti apod.
  • Tak, aby pokud možno nevznikaly vratky DPH mezi státy EU - např. při poskytnutí služby jinak s místem plnění tuzemsku plátci z EU.
  • Tak, aby se někde DPH odvedlo - při obchodech plátce neplátci země plátce, při pořízení služby od zahraniční osoby tuzemsko.
 • Pohyb zboží a služeb mezi zeměmí EU mezi plátci - Nejdříve je nutné určit místo plnění. Při obchodu mezi plátci obvykle odvede DPH ten, který je registrován v místě plnění. Pokud je současně příjemce, může si uplatnit nárok na odpočet.
 • Dopravní prostředky - při pořízení mezi státy EU odvádí DPH vždy ten, kdo je koupil, ve své zemi. Zákon definuje, co je dopravní prostředek, co je osobní automobil a co je nový dopravní prostředek. ...motocykly, automobily, lodě, letadla.
 • Drobné obchody mezi zeměmi EU. Zaniká dosavadní vracení DPH. O vrácení DPH může zažádat plátce - příjemce v zemi nákupu, musí ovšem doložit, že má nárok na odpočet DPH. Pokud plátce poskytuje do jiné země EU drobná plnění ve velkém objemu, může mít povinnost se v zemi registrovat k dani a odvádět DPH dle její legislativy. ...radši přesvědčte své zaměstnance, ať to nezkoušejí. Nejčastější problém bude asi s tankováním za hotové.
 • Dovoz a vývoz se týká pouze obchodu s třetími zeměmi. Funguje (zatím) zhruba stejně, jako dříve. Dovoz služeb podléhá taky DPH, vývoz je zde osvobozen, ovšem může vzniknout nějaká povinnost v třetí zemi.
 • Zálohy podléhají DPH, pokud zákon nestanoví jinak. Zálohované vratné obaly se nyní také daní.
 • Neplátci - pokud neplátce jedná, jako by byl plátce, vystavuje se sankcím a povinnosti odvést daň. Neplátce nesmí vystavit daňový doklad.
 • Zvláštní režimy existují pro několik specifických činností, například pro elektronické služby, obchod použitým zbožím, cestovní ruch (§ 88 a další)
 • Pro povinnost registrovat se jako plátce jsou nyní dvě základní kritéria
  • obrat 1000000Kč (jeden milion) během 12ti měsíců - počítá se od května a nezahrnuje osvobozená plnění.
  • nebo pořízení zboží v zemích EU v hodnotě nad 10 000EUR v kalendářním roce - ať nakoupeném v EU a převezeném do tuzemska, nebo zaslané zásilkovou službou. (§ 94 odst.6).
  • Pozor na přechodná ustanovení.

Kdo je kdo

 • Osoba povinná k dani je nový pojem. (Zákon nezná pojem poplatník). Osobou povinnou k dani jsou téměř všechny právnické a fyzické osoby (včetně EU a zahraničí) které samostatně uskutečňují ekonomickou činnost. Samostatnou činností ze zákona není činnost zaměstnanců na základě pracovněprávního vztahu a příjmy, na něž se uplatňuje daň zvláštní sazbou. (§ 5)
 • Plátce je osoba povinná k dani, která je registrována k dani v tuzemsku podle §95 (§4 s).
 • Osoba identifikovaná k dani je nový pojem. Neprovádí žádná zdanitelná plnění, ale v roli příjemce zboží nebo služeb se chová jako plátce. Zejména tedy odvádí DPH ze svých nákupů z EU.
 • Osoba registrovaná k dani má DIČ a má povinnosti plátce vzhledem k ostatním.
 • Zahraniční osoba - jde o osobu mimo EU, která nemá v EU sídlo ani provozovnu.

Daňové doklady

 • DIČ má od 1. května místo stávajícího ČísloFu-ČísloPlátce tvar CZČísloPlátce. Například místo stávajícího 206-5612160389 bude CZ5612160389. V tuzemském styku budou jistou dobu tolerovány obě formy.
 • Povinnost vystavit doklad je patnáctidenní jako dosud. Existuje možnost souhrnných dokladů, které se vystavují do 15tého dne následujícího měsíce.
 • Povinnost přiznat daň na výstupu vzniká obvykle dnem plnění nebo přijetí platby, a to tím, který nastal dříve. Další možnosti (opakovaná plnění, odečty, splátkový kalendář) jsou v § 21.Při dovozu vybírají DPH celníci.
 • Při dodání zboží mezi zeměmi EU s nárokem na odpočet daně (tj když daň odvádí příjemce) vzniká daňová povinnost dnem vystavení daňového dokladu, pokud byl vystaven do patnáctého dne měsíce, nebo k patnáctému dni po měsíci, v němž bylo zboží odesláno či přepraveno. Lhůty jsou stejné pro oba - dodavatel přizná uskutečnění obchodu, příjemce přizná daň - § 22 a 25.
 • Při dodání služby jsou termíny stejné, jako v tuzemském styku - § 24
 • Úplný daňový doklad musí obsahovat tytéž náležitosti, jako dříve, a navíc:
  • DUZP nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastal dříve. (dříve DUZP)
  • Jednotkovou cenu bez daně a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně. (dříve nemusela být) Nemusí být na zjednodušeném dokladu.
  • Základ daně nebo výši platby.
  • Nemusí obsahovat výslovné označení "daňový doklad".
  • Obdobně zjednodušený daňový doklad a doklad o použití. Doklad o použití musí obsahovat účel použití.
 • Doklady v rámci EU:
  • Doklady jsou často jakoby dva - jeden pro zemi poskytovatele, druhý pro zemi příjemce. DPH obvykle odvádí příjemce podle pro něj platné legislativy.
  • Poskytovatel, vystavující doklad, uvede základní náležitosti (kdo, kdy, komu, co a za kolik).
  • Na dokladu pro zemi poskytovatele je uveden důvod osvobození od daně, na dokladu pro příjemce údaj, že DPH je povinen odvést příjemce.
  • Výši a sazbu DPH uvede příjemce.
  • Služby, poskytnuté zahraniční osobou v tuzemsku daní příjemce. Pokud není plátcem, je to dost divoké - §15, 31, 32.
 • Opravné doklady v podstatě zůstává obdobný princip a postupy, jako dosud - § 42 - 46, 49, 50 

Základ a daň

 • Daň se vypočte jako základ * sazba daně (0,19 nebo 0,05 - 19% nebo 5%) ...
 • NEBO jako částka včetně daně * koeficient, který je 0,0476 pro 5% sazbu a 0,1597 pro 19%. (pro sazbu 22% byl koeficient 0,1803)
 • Daň musí být vždy uvedena v korunách. Pro přepočet kurzu se použije kurz ČNB, platný pro osobu provádějící přepočet ....nejde o denní kurz, nýbrž o kurz, stanovený osobou v mezích zákona (měsíční až roční kurz použitý v účetnictví).
 • Základ také zahrnuje clo, spotřební daň, dotace k ceně, vedlejší výdaje (výslovně včetně balení, přepravy, pojištění a provize) a při poskytnutí služby také materiál přímo se službou související.
 • U výrobků v zálohovaných obalech je plátce povinen rozdělit základ na zboží a vratný obal.  ....pokud jde skutečně o zálohovaný vratný obal.

Možnost výpočtu "shora" nebo "zdola" přináší drobné odchylky, které jsou obvykle zanedbatelné. Zatímco pro 22% při výpočtu "shora" vycházela daň o něco nižší, pro 19% tomu bude naopak. Alternativní zaokrouhlování na haléře nebo desetihaléřa nahoru zůstává.

Přiznání DPH a odpočty

 • Přiznání se podávají měsíčně nebo čtvrtletně jako dosud.
 • Čtvrtletní plátci podají za druhé čtvrtletí 2004 dvě přiznání - jedno za duben, druhé za květen a červen.
 • Plátci, dodávající do zemí EU, podávají navíc čtvrtletní souhrnné hlášení - § 102
 • Odpočet lze v řádném přiznání uplatnit nejpozději v posledním zdaňovacím období roku, ve kterém mohl být uplatněn poprvé. V dodatečném přiznání lze uplatnit do tří let od konce období, ve kterém mohl být uplatněn nejdříve. ... zde budou problémy se zálohami a vyúčtováním tepla.
 • Krácení odpočtu - § 76 - 79 se týká plátců, poskytujících zdanitelná i osvobozená plnění bez nároku na odpočet. Nově se během roku použije pevný "zálohový" koeficient za předchozí rok, v posledním přiznání se provede vyrovnání za celý rok s novým koeficientem.
  • Přijatá plnění, použitá výhradně pro zdanitelná plnění plátce včetně osvobozených s nárokem na odpočet, se uplatní celá. Plnění, použitá výhradně pro osvobozená plnění, se neuplatní. Ostatní se krátí koeficientem.
  • Koeficient pro krácení se stanoví z poměru zdanitelných osvobození ke všem plněním s korekcí o některé položky. Do koeficientu patří také zálohy, nepatří do něj například prodej použitého dlouhodobého majetku.
  • Koeficient může být v rozsahu od nuly do jedné. Zaokrouhlí se na dvě desetinná místa nahoru. Je - li koeficient záporný, použije se nula. Je - li větší nebo roven 0,95, použije se jedna. ... není zde dolní pětiprocentní hranice, celkově je o něco málo výhodnější než dříve.
  • U dlouhodobého majetku může vzniknout povinnost úpravy odpočtu, pokud se změní poměr jeho využití - § 78, 79.
  • Pro rok 2004 se použije koeficient roku 2003.

 Jan Vaněk