Mzdy - Začínáme

Podpora mezd končí rokem 2006 - poslední garantovanou operací jsou mzdy za prosinec 2006.

Úplně pro začátek

Je dobré se seznámit s programem Dekameron a obecně se mzdovou problematikou. Pro seznámení s programem Dekameron je nejlépe si přípravit "cvičnou" firmu a tam si s ním "pohrát". S vlastními mzdami se nejlépe seznámíte tak, že si zkusmo připravíte mzdy pro některé typické případy dle Vaší potřeby.

Obecné seznámení se mzdovou problematikou je poměrně náročné. Zcela nezbytné jsou základní znalosti legislativy, zejména zákona o dani z příjmů, zákoníku práce, zákonů o zdravotním a sociálním zabezpečení (v rozsahu dle velikosti organizace), zákona o mzdě, zákona o cestovních náhradách a částečně zákona o správě daní a poplatků včetně souvisejících vyhlášek a změn. Před zahájením práce s programem "naostro" je nutné projít pracovní smlouvy a způsoby odměňování a rozhodnout se, jakému typu mzdy z nabídky programu které smlouvy odpovídají a jak budete přenášet údaje z "papírových" podkladů do počítače.

Nejdůležitější parametry mezd

Daňová stupnice - celoroční hodnoty

Rok Základ Daň Základ Daň Základ Daň Základ Daň Základ Daň Daň přes
1993 60 000 15% 120 000 20% 180 000 25% 540 000 32% 1 080 000 40% 47%
1994 60 000 15% 120 000 20% 180 000 25% 540 000 32% 1 080 000 40% 44%
1995 60 000 15% 120 000 20% 180 000 25% 540 000 32% 1 080 000 40% 43%
1996 84 000 15% 144 000 20% 204 000 25% 564 000 32% --- --- 40%
1997 84 000 15% 168 000 20% 252 000 25% 756 000 32% --- --- 40%
1998 91 440 15% 183 000 20% 274 200 25% 822 600 32% --- --- 40%
1999 102 000 15% 204 000 20% 312 000 25% 1 104 000 32% --- --- 40%
2000 102 000 15% 204 000 20% 312 000 25%

*1)---

*1)---

--- --- 32%
2001 2002 109 200 15% 218 400 20% 331 200 25%

---

---

--- --- 32%
                       

*1) Zálohy v roce 2000 se počítají obdobně, jako v roce 1999 (stav k 10.3.2000).

Příklad výpočtu: Základ po uplatnění odpočitatelných položek je 320 000 v roce 1995. Daň bude:

  1. do 60 000 * 15% = 9 000
  2. 120 - 60 = 60 000 * 20% = 12 000
  3. 180 - 120 = 60 000 * 25% = 15 000
  4. 320 - 180 = 140 000 * 32% = 44 800
  5. Daň celkem: 80 800

Výpočet měsíčních záloh je obdobný s tím, že základy jsou tvořeny dvanáctinou roční hodnoty. Přesný postup zaokrouhlování je řešen programem - podrobnosti viz příslušné zákony a daňové tabulky.

Odpočitatelné položky

Rok Základní Jedno dítě Poznámky
Měsíc Rok Měsíc Rok  
1993 1 700 20 400 750 9 000 Nejvýše 4 děti.
1994 1 800 21 600 900 10 800  
1995 2 000 24 000 1 000 12 000  
1996 2 200 26 400 1 100 13 200  
1997 2 400 28 800 1 200 14 400  
1998 2 670 32 040 1 500 18 000  
1999
2000
2 910 34 920 1 800 21 600  
2001 2002 3 170 38 040 1 960 23 520  

Tato tabulka je velmi zjednodušena. Kromě těchto položek existuje řada dalších - invalidita, studium, od roku 1998 úroky z hypoték a další. Na konci roku může zaměstnanec uplatnit také položku pro nízký příjem manžela/ky nebo některé dary včetně bezplatného dárcovství krve.

Základy práce se mzdami DEKAMERON

To nejdůležitější

Čtěte pozorně: Mzdová evidence se skládá ze dvou hlavních částí - osobních karet a výplatnic - vlastních mezd. Tyto dvě části si navzájem předávají údaje. Při přípravě výplatnic pro určený měsíc se z osobních karet přeberou údaje o pojištění, spoření, typu mzdy, základu, dovolené a další. Tyto údaje lze ve výplatnici téměř libovolně měnit, ale tyto změny se provedou jen v tomto jediném měsíci. Stejně tak veškeré podstatné úpravy v osobní kartě se v již existujících výplatnicích neprojeví a uplatní se až příští měsíc. Při uzavření mezd se v osobní kartě změní pouze nárok na dovolenou a v posledním měsíci kvartálu průměr, ostatní údaje se do karty samy nepřeberou.

Práce se mzdami probíhá v měsíčních cyklech:

1) Nejdříve se připravují osobní karty tak, aby co nejlépe odpovídaly charakteru zaměstnanců, pro který chcete počítat mzdy. V běžném režimu to znamená, že v tomto kole doplňujete a opravujete osobní karty podle změn v pracovních smlouvách, přidáváte nové zaměstnance a zamykáte ty, kteří odešli. Tato práce se dělá obvykle po doplatku za předcházející měsíc. Do osobních karet patří pouze hodnoty, které platí trvale.

2) Připraví se výplatnice pro nový měsíc funkcí Special-Příprava mezd. Program je připraví tak, jakoby všichni pracovali naplno smlouvy, to znamená bez přesčasů a bez absencí.

3) Jednotlivé výplatnice pak postupně opravujete podle podkladů na skutečné hodnoty. Na závěr vytisknete potřebné podklady (výplatnice, hlášení, přehledy, mincovku apod.).

Po definitivním ukončení, to znamená po odsouhlasení všech výplat a jejich vyplacení, se měsíc uzavře pomocí Special - Uzavření období. Tato funkce vytiskne přehled pro účetnictví a přenese do osobních karet údaje o čerpání dovolené a na konci čtvrtletí také nové průměry zaměstnanců. Po uzavření období již není možné dělat ve výplatách žádné změny.

Základní funkce

Nezapomeňte pravidelně dělat

Záložní kopie alespoň dvakrát měsíčně (minimálně před přípravou mezd a po uzavření období).

Po konci čtvrtletí prověřit průměry zaměstnanců - všech nových a alespoň namátkově několik dalších.

Po konci roku splnit všechny náležitosti, nutné pro zúčtování daně z příjmu. Tahle práce je spíše papírová. Je nutné zkontrolovat výplaty za celý rok, získat potvrzení a další podklady od zaměstnanců pro roční zúčtování, provést vlastní roční zúčtování a vytisknout mzdové listy.


Předchozí část Obsah příručky Následující část