Prostředí - Technické záležitosti

Instalace programu Dekameron v počítači

Požadavky programu

Minimální konfigurace počítače pro program Dekameron::

Doporučená konfigurace:

Provoz není garantován zejména pro následující produkty:

Požadavky na nastavení operačního systému

Program musí mít k dispozici alespoň 500kb konvenční paměti a 2MB (doporučeno 6MB) paměti XMS nebo EMS.

Před spuštěním programu je třeba modifikovat soubor CONFIG.SYS tak, aby obsahoval řádek:

FILES=100 nebo větší číslo

a poté systém restartovat. Toto je nutné provést i pod systémem Windows 95.

Dekameron vyžaduje pro správnou práci v češtině prostředí, pracující v kódu Kamenických. Nutné prostředky jsou součástí dodávky. V systému Windows 95 je vhodné v AUTOEXEC.BAT vypnout českou klávesnici (povel Keyb) a českou podporu spouštět až jako součást úlohy.

Vlastní instalace

Standardní instalace se provádí z disketové jednotky A: do adresáře C:\DEKA25. Při instalaci vložte první instalační disketu a zadejte povel A:INSTALL. Poté se řiďte pokyny instalačního programu. Nainstalovaný program se spustí povelem D25.BAT v adresáři DEKA25.

Instalace novější verze - update

Při dodávce novější verze si vždy prostupujte podklady, dodané s touto verzí. Postup může být odlišný od zde uvedeného. Program od verze 2.5 včetně se nesmí smísit v jednom adresáři s programem do verze 2.3. Novější verze se instaluje obvykle stejně, jako nová instalace. Během vlastní instalace z disket proběhne náhrada programových souborů, vlastní data se převedou do novější verze automaticky při prvním spuštění programu a prvním vstupu do evidence firmy. Při přechodu z verze 1.0 kontaktujte výrobce, přechod nelze provést automaticky.

Rozložení adresářů standardní instalace

Adresář

Co obsahuje:

C:\DEKA25     Programový adresář. Veškeré programové soubory, help, barevná schémata.

SAVE   Předchozí obsah programového adresáře. Do tohoto adresáře se při instalaci zkopíruje programový adresář. Po vyzkoušení nové verze lze tento adresář smazat.

DATA   Datový adresář. Seznam firem, hesla, definice tiskáren.

  FIRMA1 Adresář firmy. Veškeré datové soubory první firmy.

  FIRMA2 Veškeré datové soubory druhé firmy. Obdobně pro další firmy. Jména těchto adresářů jsou libovolná dle konvencí systému DOS bez zvláštních znaků a češtiny.

WORK   Pracovní adresář. Pracovní soubory a sestavy. Aktuální adresář během práce programu. Nutné soubory se do tohoto adresáře kopírují během startu programu, proto je možné jej kdykoli vymazat.

Adresáře Firma1 a Firma2 jsou uvedeny jen jako vzor. Jména adresářů firem mohou být libovolná v rámci konvencí MS DOS a obvykle se volí mnemotechnicky. Programový adresář DEKA25 musí být během běhu programu dostupný prostřednictvím příkazu PATH systému MS DOS a parametrem PATH v souboru CONFIG.FP.

Nejdůležitější soubory

Soubory, obsahující data

Tyto soubory obsahují veškeré vložené údaje a je ve vlastním zájmu každého uživatele uchovat tyto soubory v bezpečí, zejména je pravidelně zálohovat.

*.DBF, *.FPT a *.CDX jsou soubory, obsahující vlastní data. Všechny tyto soubory je třeba pravidelně zálohovat a archivovat. Pokud k souboru xxx.DBF existuje ve stejném adresáři i soubor xxx.FPT nebo xxx.CDX, je třeba tyto tři soubory kopírovat, nahrazovat, mazat či přesouvat vždy společně, jinak může dojít k vážným problémům.

*.LST jsou soubory s připravenými sestavami. Obvykle je lze smazat.

*.TMP a T_*.* jsou pracovní soubory. Lze je smazat vždy, když neběží program Dekameron.

Parametrické soubory

Tyto soubory v sobě obsahují nejdůležitější uživatelské parametry programu Dekameron.

Programové soubory

Tyto soubory se aktualizují pouze při dodávce nové verze programu.

Česká podpora

Program Dekameron pracuje v kódu Kamenických. Lze použít libovolnou podporu tohoto kódu.

Podpora klávesnice a obrazovky

Součástí dodávky je program KEV, který zajistí českou podporu klávesnice a obrazovky povelem:

KEV /KMNO2 a uvolní se z paměti povelem KEV /U

Podpora tiskáren

Program podporuje veškeré tiskárny, obsahující podporu pro kód Kamenických nebo pro kódovou stranu PC852 (Latin2-DOS). Pro jehličkové tiskárny lze navíc použít i tisk v grafickém režimu a pro ostatní případy tisk "cesky" bez háčků a čárek. Standardně je nastaven tisk pro laserovou tiskárnu s potlačením háčků a čárek a je třeba jej změnit podle Vaší skutečné tiskárny.

Tiskárny, podporované v konkrétní instalaci, se připraví pomocí systémové operace Definice tiskáren. Je - li používána jediná tiskárna, je třeba ji v seznamu označit zaškrtnutím políčka Standardní. Pracujete - li v síti z více počítačů s různými tiskárnami, lze zajistit individuální nastavení tiskárny pro konkrétní počítač povelem:

SET DK_PRINT=jméno,

například SET DK_PRINT=EPSON před spuštěním programu Dekameron. Tento povel bývá vhodné umístit do souboru AUTOEXEC.BAT příslušného počítače.

Přechod ze starších verzí

Při instalaci verze 2.5 v počítači, kde již pracuje starší verze, je třeba zajistit, aby nedošlo ke smíšení programových souborů starší a novější verze. Programy jedné verze způsobí při pokusu spustit je z druhé verze chybu.

Datové soubory předchozí verze se při zpracování novější verzí programu transformují do této nové verze a ve starší verzi již zpracovat nejdou. Pro převod do nové verze je nejvhodnější použít funkci Kopíruj firmu z nabídky Systémové operace.

Záložní kopie

Záložní kopie dat lze pořizovat všemi běžnými způsoby. V programovém adresáři jsou připraveny dávkové soubory pro vytvoření záložní kopie nejjednodušším způsobem. ZALOHA.BAT vytvoří záložní kopii adresáře \DEKA25\data a všech jeho podadresářů, OBNOV.BAT obnoví obsah adresáře a jeho podadresářů ze záložní kopie. Soubory se spouštějí:

ZALOHA disk a OBNOV disk, například:

ZALOHA A: a OBNOV A:

Chcete - li tvořit záložní kopie jinak, postupujte podle následujících pokynů:

- Vlastní data obsahují soubory *.DBF, *.FPT a *.CDX. Tyto soubory patří vždy k sobě. Ve verzi obsahují pouze tyto soubory často se měnící data. Ostatní soubory není třeba zálohovat pravidelně.

- Zálohujte buď celý strom adresářů, nebo alespoň celý adresář najednou.

- Občas zálohujte parametrické soubory.

- Ostatní soubory můžete zálohovat vždy po instalaci nové verze nebo si pouze zhotovit kopie distribučních disket.

Nestandardní instalace

Pro vytvoření nestandardní instalace lze postupovat více způsoby. Nejjednodušší je spustit instalaci povelem INSTALL s parametry: INSTALL Odkud Kam,

Takto vytvořená instalace vytvoří obdobný strom adresářů, jako standardní. Také je možné nahradit instalační program INSTALL.BAT vlastním postupem nebo po standardní instalaci jednotlivé adresáře přemístit dle potřeby.

POZOR. Vždy bude nutné upravit soubory D25.BAT a CONFIG.FP.

Rozložení adresářů

Vždy jsou potřeba alespoň čtyři adresáře - viz tabulka adresářů standardní instalace. Jejich rozmístění může být prakticky libovolné (mohou být i totožné, ale není to dobré). Přitom je nutné zajistit následující vazby:

Pracovní adresář je aktuální adresář v okamžiku startu programu DEKANET.EXE. V tomto okamžiku musí obsahovat alespoň soubor CONFIG.FP s příslušnými parametry. Pracovní adresář má být používán takovým způsobem, aby bylo možné v něm uložené soubory bez obav vymazat. Proto jsou soubory, které musí obsahovat, do něj kopírovány startovacím programem D25.BAT. Pracovní adresář může být na síti a uživatel k němu musí mít neomezený přístup. Velikost pracovních souborů může být srovnatelná s objemem dat největší firmy. V jednom pracovním adresáři může současně pracovat jediný spuštěný program.

Programový adresář musí být dostupný jak pomocí povelu PATH systému MS DOS, tak i parametrem PATH v souboru CONFIG.FP( viz dále). V síti stačí mít k tomuto adresáři přístup jen pro čtení.

Datový adresář obsahuje seznam firem, uživatelů a případně další společné soubory. Musí být dostupný přes parametr PATH souboru CONFIG.FP. Uživatel k němu musí mít neomezený přístup.

Adresáře firem mohou být kdekoli. Je vhodné, aby tvořily podadresáře datového adresáře. Přístup k nim si zajistí program. Uživatel musí mít k firmě neomezený přístup, a to i v případě, že bude data pouze prohlížet.

Parametr PATH souboru CONFIG.FP má tvar:

PATH adresář1,adresář2,...,

kde adresář1 a adresář2 jsou adresáře, ve kterých bude program vyhledávat datové a programové soubory. Jako první musí být uveden datový adresář a jako druhý programový adresář. Jména adresářů mohou být uvedena podle všech běžných konvencí MS DOS. Jména adresářů v příkazu PATH souboru CONFIG.FP se oddělují čárkou. Při hledání souboru jej program vyhledává nejdříve v pracovním adresáři, potom v adresáři firmy a pak v adresářích z parametru PATH tak, jak jsou uvedeny po sobě. Program se obvykle brání konfliktům v aplikacích tím, že první soubor aplikace vyhledá v uvedeném pořadí, ale další související soubory už otevírá právě tam, kde nalezl první soubor.

Parametry SET systému MS DOS

SET DK_PRINT=tiskárna

Tento příkaz nastaví tiskárnu, která bude po spuštění programu použita jako nastavená. Má smysl v síťových instalacích, kde může mít každý počítač jinou tiskárnu.

SET USER=identifikátor

Tento příkaz zadá natvrdo identifikátor uživatele. Je - li zapnutý systém oprávnění, nemůže uživatel při spuštění zadat jiný identifikátor. Pokud je systém oprávnění vypnutý, bude zadaným identifikátorem "podepsána" každá změna, kterou uživatel udělá.

Důležité: Při práci v síti zajistěte, aby byl povel SET USER realizován ihned po přihlášení uživatele do sítě. Zvýšíte tím bezpečnost.


Předchozí část Obsah příručky Následující část