Prostředí - Metodické pokyny

Údaje o vlastní firmě

Všechny následující údaje jsou plně platné až po ukončení práce s firmou a novém vstupu do evidence firmy.

Tvorba klíčových údajů

Tvorba klíčových údajů číselníků (zde jim budeme říkat pro jednoduchost čísla) - zkratky firem, označení středisek a zakázek, v aplikacích čísla účtů nebo skladová čísla je ponechána zcela na Vás. Jsou zde ovšem pravidla, která je dobré dodržovat. Pokud znáte podvojné účetnictví, může Vás v mnohém inspirovat předepsaná účetní osnova, která pracuje na obdobných principech. Tato část úzce souvisí s následující částí Třídění.

Jak se chová program

Jak s tím počítat

Některé obvyklé postupy:

- Zkratky firem se zadávají obvykle mnemotechnicky. Pokud se zkratky přidělují na více samostatných počítačích, je třeba stanovit pravidla tak, aby nedocházelo k přidělení stejné zkratky různým firmám a aby co nejméně docházelo k přidělení více zkratek jedné firmě.

- Při velkých počtech adres (tisíce) se lépe než mnemotechnika osvědčuje číslování (čtyř až pětimístná čísla včetně vedoucích nul, například 00001), případně kombinace rozdělení do více skupin a číslování. Seznamte své partnery se zkratkami, které jste jim přidělili a požádejte je, aby je uváděli ve styku s Vámi.

- Pro čísla zakázek první jeden či dva znaky pevně určují význam zakázky, ostatní znaky jsou mnemotechnické nebo číslo s pevnou délkou. Například zakázky pro osobní automobily budou začínat znaky "AO" a pokračovat jeho poznávací značkou.

- Má - li číslo obsahovat pořadové číslo a rok, zadá se rok před pořadovým číslem a pořadové číslo má pevný počet míst. Například první zakázka v roce 96 dostane číslo 960001.

Třídění údajů

Třídění je způsob, jakým jsou uspořádány položky jednoho souboru. Nejčastěji se používají tři druhy třídění:

Znakové třídění se často používá i tam, kde se používají číselné hodnoty. Je třeba s tím počítat. Příklady třídění:

Znakové české

Znakové strojové

Znakové strojové s ignorováním velikosti písmen

Číselné

david 02 02 1
David 1 1 02
Charvát 10 10 2
Ivan 11 11 10
02 2 2 11
1 Charvát Charvát .... ostatní nelze ....
10 David David  
11 Ivan david  
2 david Ivan  

Všimněte si zejména odlišného setřídění čísel u znakového a číselného třídění. Proto je u řady údajů třeba doplňovat vedoucí nuly a psát místo 5 například 0005.

Oprávnění uživatelů

Systém identifikace uživatelů a jejich oprávnění slouží především ve větších firmách k určení, kdo má přístup k programu a jak smí manipulovat s údaji jednotlivých firem. V malých firmách, kde s programem pracuje jediná osoba nebo v počítačových sítích, kde se uživatel musí identifikovat již při spuštění počítače, není nutné tento prostředek používat. Identifikace uživatelů přímo v programu Dekameron sebou nese zejména ve větších firmách řadu praktických výhod:

Oprávnění lze přidělovat mnohem jemněji, než pomocí oprávnění síťového prostředí. Také budete na síti lépe chráněni proti běžné situaci, kdy se uživatel po příchodu do práce přihlásí a zůstane přihlášený i tehdy, když u počítače vůbec není.

Identifikace nechrání proti úmyslnému neoprávněnému získání Vašich dat kvalifikovanými odborníky nebo jejich úmyslnému poškození jinými programovými prostředky.

Základní vlastnosti systému oprávnění

Potřebuje - li program zjistit, zda je uživatel oprávněn něco udělat, postupuje takto:

  1. Zjistí, zda má uživatel systémové oprávnění. Pokud ano, je oprávněn.
  2. Zjistí, zda má uživatel příslušné právo přímo přiděleno. Pokud ne, zjistí, zda má uživatel vyplněn údaj "má právo jako" a zjistí právo pro tohoto uživatele. Pokud ani to nenalezne, zjistí právo uživatele "všichni ostatní". Pokud ani toto právo není určeno, zjistí právo přístupu k celé firmě.
  3. Má - li uživatel právo k celé firmě jen pro čtení, sníží dříve zjištěné právo na jen pro čtení.
  4. Je - li takto zjištěné právo dostatečné, je uživatel oprávněn věc vykonat.

Uživatel se systémovým oprávněním může používat nabídku Systémové operace a může uvnitř firmy používat funkce, způsobující nevratné zničení dat. Jeho případná omezení práv uvnitř firem jsou ignorována.


Předchozí část Obsah příručky Následující část