Mzdy - Metodické poznámky

Podpora mezd končí rokem 2006 - poslední garantovanou operací jsou mzdy za prosinec 2006.

Ožehavé případy

Nástup nového zaměstnance uprostřed měsíce

Je třeba si pohlídat, aby nezdanitelné položky nebyly uplatněny u starého i nového zaměstnavatele.

Pro správný výpočet základu pro nemocenskou je nutné do první výplaty zadat jako neschopenku typu "A - omluvené absence" na část měsíce, kdy v organizaci nepracoval.

Na konci čtvrtletí zkontrolujte, zda program spočítal průměr správně.

Vyžádejte si co nejdříve údaje o předchozích zaměstnáních a zadejte je do osobní karty pro roční zúčtování.

Dlouhodobá neschopnost

Neschopnost se po celou dobu proplácí ze stejného základu. V nové verzi programu je po celou dobu neschopnosti vystavena v programu jediná neschopenka, ze které se "odlupují" lístky na peníze - viz popis práce s neschopenkami.

Při změně legislativy je třeba opatrně. S novou verzí programu, reagující na legislativu, obdržíte pokyny, jak korektně pokračovat v dlouhodobé neschopnosti. Program neumí korektně zvládnout přechod mezi roky 1993 a 1994, kdy se zvyšoval maximální základ nemocenské.

Jednorázová mzda

Jednorázovou mzdu lze uplatnit pouze v roce 1993 nebo 1994. Od roku 1995 již tento pojem neexistuje. S jednorázovou mzdou vzniká řada obtíží. Měla by se používat jen tam, kde je to plně odůvodněné. Například čtvrtletní odměna jednorázová mzda není. Ve výplatnici lze pro jednorázovou mzdu stanovit, zda podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění a zda se má zahrnout do průměru zaměstnance (pokud ne, uvede se počet měsíců nula).

Naturální příjmy a automobil pro osobní použití

Legislativa pro naturální příjmy se často mění, například dříve nepodléhal sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Takový případ program obecně neumí a proto se řeší ve výplatě následovně:

Ocenění naturálního příjmu se uvede do příslušné kolonky ve mzdě nebo náhradách (obvykle do "ostatní").

Pokud nepodléhá pojištění, uvede se částka v příslušném pojištění v rubrice "odpočítat".

Tatáž částka se uvede též jako srážka.

Výjimky v pojistném a dani

Výjimky by se měly používat co možná nejméně pouze tam, kde neexistuje jiný způsob. U pojistného lze řadu situací obejít použitím odpočitatelné položky, kterou lze základ libovolně upravit.

Výjimku nelze obejít v případě, že by vypočtené pojistné za zaměstnance nebo daň byla z nějakého důvodu chybná. To může být například tehdy, jestliže opravujeme chyby ve výpočtu záloh na daň za dřívější měsíce a pracovník je ve vyšší části daňové stupnice nebo nevyčerpává zcela nezdanitelné částky. U zdravotního pojištění je možné výjimku použít u neplaceného volna nebo neomluvené absence, kde může pracovník doplácet organizaci příslušnou část pojistného.

Řešení výjimek pomocí různých kolonek "ostatní" je možné, ale pak nebude možné použít příkaz k platbě, vytvořený programem.

Jak dokončit roční zúčtování

Prověřte zaměstnance, zda mají uvedeny všechny předchozí poměry pro rok, který uzavíráte.

Použijte funkci Special-Roční zúčtování. Jednotlivým zaměstnancům zadejte pomocí klávesy F2 způsob, jak s nimi chcete zúčtovat (žádá, nežádá, zúčtování jinde) a prověřte, případně doplňte odpočitatelné položky.

Zjistíte - li, že zaměstnanci chybí údaj o předchozím zaměstnání, doplňte jej a opravte záznam o ročním zúčtování.

Podle sestavy "Roční zúčtování" doplňte vracenou daň zaměstnancům do kolonky "Ostatní nezdaněné", případně zápornou částku do "srážky ostatní". Hlášení pro finanční úřad je třeba udělat ručně, stejně jako příkaz k platbě.

Vedlejší pracovní poměr u téže organizace

V tomto případě má zaměstnanec dvě osobní karty. Z obou pracovních poměrů se odvádí sociální a zdravotní pojištění samostatně, ale záloha na daň se odvádí z obou poměrů dohromady. Program zatím tuto situaci neumí ošetřit a proto je třeba postupovat takto:

Z druhého prac. poměru se daň neodvede.

U hlavního poměru se daň spočítá ručně. V kolonce "zdanění se použije způsob "výjimka" a ručně se zadá základ, odpočitatelné položky a daň.

Pro roční zúčtování se druhý prac. poměr zadá k hlavnímu jako předchozí se správným základem a pojistným, ale nulovou zálohou na daň.

Časté chyby při práci s programem

Nesouhlasí časová kontrola: Zkontrolujte, zda je správně uvedena denní pracovní doba, plánovaný a odpracovaný počet dnů. Také zkontrolujte, zda absenci pro nemoc jste zadali ve skutečně zameškaném čase. V řadě případů (nepravidelná pracovní doba, dohody o provedení práce) časová kontrola souhlasit nemůže, ale je vždy třeba vědět, proč.

Změna v osobní kartě se nepromítla do výplaty: Osobní karta se kopíruje do výplaty v okamžiku, kdy provedete pro daný měsíc poprvé Special-Příprava mezd. Pozdější změny budou platit až v příštím měsíci. Oprava: Proveďte stejnou změnu i ve výplatě. Pokud to není možné (například druh pracovního poměru nebo vztah k firmě), vyhledejte osobní kartu, proveďte Special-Příprava mezd pro stejný měsíc a z další nabídky vyberte možnost Jen tuto kartu.

Změna z minulého měsíce se nepromítla do dalšího: Obdobná příčina, jako v předchozím případě. Změnu udělejte jak ve výplatnici, tak i v osobní kartě. Upozornění: Do osobní karty zapisujte to, co platí trvale. Jednorázové odchylky pište jen do výplatnice.

V osobních kartách se neodčítá dovolená: Pravděpodobně neuzavíráte jednotlivé měsíce mezd nebo jste naposled uzavřeli některý starý měsíc nebo jste udělali přípravu mezd dříve, než jste předchozí měsíc uzavřeli. V nových verzích programu by k tomu již nemělo docházet. Oprava: V následujících mzdách nebo před jejich přípravou zadejte správný nárok na dovolenou pro jednotlivé zaměstnance. Také je potřeba opravit nároky před přípravou mezd pro leden.

Chybně spočítané průměry: Zkontrolujte, zda je pro zaměstnance správně zadaná odpracovaná doba, nebo zda nedošlo během čtvrtletí ke změně pracovní doby či druhu mzdy. Zkontrolujte všechny zaměstnance, kteří nastoupili během čtvrtletí - u nich je mnohem vyšší pravděpodobnost chyby. Také může mít vliv stará jednorázová mzda. Průměr spočítejte radši ručně, případné opravy do uzavřených měsíců mohou nadělat spíše škodu.

Výplaty jsou všechny špatně - chybné tarify, průměry atd.: Pravděpodobně jste udělali přípravu mezd příliš brzy, dříve, než byly správně osobní karty. Oprava: Zrušte celý měsíc, zkontrolujte, zda je předchozí měsíc uzavřen, proveďte reindexaci a zopakujte přípravu mezd.

Program dělá mzdy lidem, kteří již nepracují: Výplatnici zrušte a osobní kartu zaměstnance "zamkněte" - hodnotu Běžně pracuje nahraďte hodnotou Mimo.


Předchozí část Obsah příručky Následující část