Účetnictvi - Metodické pokyny

Přechod z verzí účetnictví 2.0 až 2.3

Datování dokladů

V dřívějších verzích byl doklad datován datumem Ke dni, měsícem pro DPH a měsícem Období. Protože údaj Období byl velmi málo využíván, byl v nové verzi měsíc Období potlačen a k datumu Ke dni je nyní k dispozici také datum Vystaveno, sloužící zejména pro určování splatnosti. Protože se údaj Ke dni používal někdy jako datum vystavení dokladu, nemohl program jednoznačně převést datum Ke dni a údaj Období do nové verze a ponechal je v původním stavu. Pokud v účetnictví existují doklady, u kterých tyto dvě staré hodnoty nejsou v souladu, jste na to upozorňováni při každém spuštění účetnictví tak dlouho, dokud tento rozpor nevyřešíte.

Funkce Special-Přechod na verzi 2.41 umožní úpravu datování již zaúčtovaných dokladů, u nichž datum Ke dni nespadá do měsíce Období. Po vyvolání této funkce se objeví seznam dokladů, jež je třeba upravit a Vy musíte individuálně pro každý doklad změnit buď údaj Období podle datumu Ke dni klávesou F4 nebo změnit datum Ke dni na poslední den měsíce Období klávesou F2. Práce se ukončí klávesou Esc. Funkci lze používat opakovaně tak dlouho, dokud nejsou všechny doklady ošetřeny, potom již je zcela nedostupná. S touto funkcí je třeba pracovat podle následujících pravidel:

Důležité: Tato funkce nikdy nemění období pro daňové hlášení DPH ani rok, do kterého doklad patří. Tato funkce upravuje datování všech dokladů, u nichž existuje rozpor včetně již uzavřených období. Může dojít k přesunu některých dokladů do jiného měsíce například v hlavní knize, ale nikdy nemůže dojít ke změně ve výkazech za celý rok.

České znaky

Ve starších verzích program většinou neuměl převést malá česká písmena na velká. Při přechodu na novou verzi jsou tyto znaky v číselnících automaticky převedena na velká písmena, avšak v účetnictví zůstávají původní hodnoty, se kterými lze jen obtížně pracovat. Proto je k dispozici funkce Special-Ostatní-Verze 2.41 velká písmena, která příslušné hodnoty opraví i v účetnictví. Funkci lze bez rizika používat opakovaně.

Definice výkazů

Formát definice výkazů ze starších verzí není kompatibilní s novějším. Používáte - li vlastní definice výkazů, požádejte o jejich převedení autory programu.

Definice osnovy

V účetní osnově přibyly nové příznaky. Při přechodu do nové verze jsou tyto příznaky nastaveny tak, aby se účetnictví chovalo stejně, jako předtím. Je vhodné tyto příznaky časem nastavit tak, aby maximálně vyhovovaly Vašim potřebám.

Upozornění: Vyžadujete - li, aby byl určitý údaj povinný, je nutné se předtím postarat o to, aby v neuzavřených obdobích byl tento údaj vždy určen. Lze toho docílit vyhledáním dokladů bez údaje a jejich opravou nebo opravným dokladem s použitím jednostranného účtování samostatně za pohyby na straně MD a Dal. Pokud toto neuděláte, mohou vzniknout potíže při účetní uzávěrce.

 

Datování dokladů

Datum Ke dni je nejdůležitější údaj, rozhodující pro zařazení dokladu do veškerých sestav kromě DPH. Jako toto datum používejte datum pohybu financí, datum zdanitelného plnění či datum, kdy došlo k určité věci dle jiných zákonných předpisů či interních pravidel. U věcí, které se účtují jednou měsíčně, používejte datum posledního dne v měsíci.

Měsíc DPH určuje měsíc, ve kterém se doklad uplatní v přiznání DPH. Obvykle je totožný s datumem Ke dni. S výhodou jej lze použít pro zařazení pozdě došlých faktur do správného měsíce z hlediska činnosti firmy a do prvního možného měsíce pro vrácení DPH.

Datum Vystaveno má pomocný význam a není nutné jej používat. Od tohoto datumu se odvozují termíny splatnosti.

Tip: Datumy 1. ledna a 31. prosince nepoužívejte pro běžné účtování. Do těchto dnů účtujte pokud možno pouze operace, které se provádějí jedině na začátku a na konci účetního období (kursové rozdíly, zásoby v metodě B, daňové odpisy apod. ).

Práce s DPH

V účetnictví Dekameron je k dispozici řada prostředků pro práci s DPH. Jde především o předdefinované analytické účty a měny a o sestavy pro DPH, obsažené v práci s účetní osnovou. Evidence DPH je sledována na účtu 343 včetně osvobozených plnění. Analytiku lze libovolně upravit, ale v tom případě je obvykle třeba upravit i některé související parametry, zejména definici výkazu přiznání DPH.

Běžná práce s DPH.

Před odevzdáním přiznání

Použití speciálních měn pro DPH

Změna sazby DPH

Změna sazby DPH se proveden takto:

Saldokonto

Pro práci se saldo kontem obsahuje program řadu prostředků. Především to je možnost označení účtu jako saldokontního nebo s rozšířenou informací, funkce Nové proti při tvorbě dokladu, sestava Závazky/pohledávky a tvorba příkazů k platbě. Doplňující možnosti jsou funkce Úpravy salda. Program neumožňuje sledovat závazky a pohledávky před zaúčtováním dokladu (proforma faktury, platba před schválením věcné správnosti apod.)

Příprava programu pro práci se saldem

Běžná práce

Sestava závazky/pohledávky

Sestava může poskytnou informace o zadluženosti jednotlivých firem, o platební kázni a možné výši penále a o očekávaných objemech plateb v příštích dnech podle výběru doplňující informace a mezisoučtů. Při zobrazení i vyrovnaných pohledávek může být objem zvýšen o částečné úhrady faktur.

Práce s cizí měnou

Práce s cizí měnou je v programu podporována v omezené míře. S cizí měnou se dá pracovat pouze na určených účtech. Tabulka měn je v číselnících. Nejdříve zaveďte do číselníku měny, které chcete používat. Měna je obvykle typu "V" - volný kurz. Jako koeficient uveďte buď obvyklou hodnotu kurzu nebo nulu. V účetní osnově pro účty, u kterých chcete pracovat s cizí měnou, doplňte do definice účtu název měny.

Běžná práce

Sestavy

V sestavách Hlavní kniha lze požadovat rozlišení dle měny. Vzhledem k velkému objemu dat nelze v jedné sestavě vytisknout všech osm potřebných sloupců. U sestavy Závazky/ Pohledávky lze požadovat měnu a kurz jako doplňující informaci místo jména firmy. Hodnota v měně se sčítá, ale sestava neodlišuje různé měny, proto je potřebné ji vyjíždět pro každou měnu zvlášť.

Tip: Měnu lze použít i pro méně obvyklé případy, například pro evidenci bodů zdravotních pojišťoven nebo pro extrémně jednoduchou skladovou evidenci na zvláštním analytickém účtu.

Počáteční stavy

Obecný postup při účetní uzávěrce

Účetní uzávěrka bývá zejména u větších firem velice náročná práce, která začíná už v prosinci inventurami a končí až v březnu nebo červnu podáním daňového přiznání. Vlastní účetnictví Dekameron tuto práci podporuje několika funkcemi. V první fázi jsou k dispozici nejrůznější tiskové sestavy jako podklady k inventurám. Z nich jsou nejdůležitější sestavy Stavy a obraty, Závazky/ pohledávky a Pohyby na účtu a funkce Fajfkování pro dokladové inventury.

Postup účetní uzávěrky je stanoven závaznými předpisy, zejména zákonem o účetnictví a závaznými pokyny k účetní osnově, a obecně se skládá z následujících kroků:

1. Nejdříve je nutné důkladně prověřit celé účetnictví a zaúčtovat doklady, opravující případné chyby.

2. Provést vše, co se dělá jen jednou za rok. Jsou to zejména tyto věci:

3. Na syntetických účtech, na jejichž analytické účty se účtuje jednostranně (DPH a některé další podle individuální metodiky firmy) převést stavy těchto účtů na jednu k tomu určenou analytiku. Tento krok není nezbytný, ale pokud jej neprovedete, budou v následujícím roce analytické účty vykazovat zbytečně vysoké hodnoty.

4. Spočítat základ daně a případně ještě přeúčtovat položky, o jejichž příslušnosti do základu daně z příjmů jste si během roku nebyli jisti. Vypočítat daň, kterou máte odvést, a zaúčtovat doklad s vypočítanou daní.

5. V tomto okamžiku je vhodné vytisknout všechny potřebné sestavy za uzavíraný rok.

6. Vlastní uzávěrka. Závěrkové doklady budou vytvořeny v řadě UK.

8. Vše zabezpečit a archivovat.

9. Připravit počáteční stavy nového období již jako případ dalšího období - doklad je připravený v řadě UZ, někdy jsou nutné ruční korekce.

Účetní uzávěrka - časté potíže

Vlastní uzávěrka se provádí ve dvou krocích nejdříve uzavřením nákladových a výnosových účtů a potom uzavřením rozvahových účtů. Po provedení uzávěrky již v uzavřeném období nelze nic měnit. V praxi se objevuje několik problémů, na něž se v řadě podniků zapomíná:

Mimořádná uzávěrka

Mimořádná uzávěrka se provede úplně stejně, jako řádná. Rozdíl je v tom, že Dekameron není schopen oddělit číslování dokladů a pokračuje dál až do konce roku. Problematika oddělení DPH do dvou částí v jednom měsíci při mimořádné uzávěrce není v programu podporována.

Tipy:

Naleznete - li chyby před vlastní účetní uzávěrkou, ale již po uzavření výnosových a nákladových účtů, můžete ji ještě odstranit běžnými postupy a jejich uzavření opakovat.

Pokud nepotřebujete přenášet do dalšího období rozlišení stavů pro střediska nebo zakázky, můžete v definici účetní osnovy toto rozlišení v uzávěrkovém dokladu pro jednotlivé účty zakázat. Také můžete bezprostředně před spuštěním příslušné části uzávěrky jejich použití v parametrech účetnictví zakázat pro celou firmu a po uzávěrce opět povolit.

Různé


Předchozí část Obsah příručky Následující část