Účetnictví - Účetní osnova

Účetní osnova je setříděna podle čísel účtů. Pro jednotlivé účty neexistují žádné vyjímky, ale je třeba dát pozor na účty 701, 702, 710 a 431 000, na které je odkaz z parametrů účetnictví. Pokud odkaz z parametrů nesouhlasí s Vaší definicí osnovy, nelze korektně provést účetní uzávěrku. V čerstvě zavedené firmě je osnova prázdná a můžete ji buď kompletně vytvořit, nebo zavést z dodané diskety či jiné firmy funkcí Special-Přesuny-Doplň osnovu.

Položky účetní osnovy

Číslo je číslo účtu v účetní osnově. První tři číslice jsou dány závazným předpisem, ostatní lze volit podle potřeby. Je - li číslo účtu kratší než 3 cifry (třída nebo skupina), není možné na účet přímo účtovat. Nesmí existovat dva účty se stejným číslem.

Popis je stručný popis účtu.

Typ určuje typ účtu a mění se mezerníkem nebo prvním písmenem: Aktivní (majetek, zásoby, peníze, pohledávky), Pasivní (úvěry, jmění, závazky), Nákladový nebo Výnosový

Synt/Anal určuje, zda je účet analytický - přímo se na něj účtuje - nebo syntetický - nesmí se na něj účtovat, pouze sčítá stavy svých podúčtů. Mění se mezerníkem. Syntetické účty mohou být až pětimístné. Čtyř a pětimístných účtů lze využít pro okamžité zobrazení součtu skupiny analytických účtů (např. u DPH účet 343 1 - odpočty tuzemské celkem).

Saldo určuje způsob práce se saldo kontem:

Způsob práce s účtem:

Omezení stran: nic povoluje práci s oběma stranami. MD nebo Dal preferuje práci s jednou stranou účtu. Pohyby na opačné straně je třeba schválit.

Práce se středisky a Práce se zakázkami: Stanovení způsobu práce se středisky nebo se zakázkami. Tyto hodnoty mají smysl pouze v případě, že je práce se středisky nebo zakázkami povolena pro celou firmu.

Práce s devizami a DPH:

Měna určuje měnu, která se na tomto účtu standardně použije.

Daňově uznatelné: Tato položka určuje příslušnost účtu k dani z příjmu. Hodnota Ano znamená, že účet má být zahrnut do základu daně z příjmu, Ne znamená, že zahrnut být nemá. Ostatní hodnoty znamenají, že je nutné položky na účtu vyhodnotit individuálně.dodané V dodané osnově se používají následující analytiky:

Typ hosp.v.: Typ hospodářského výsledku - provozní, finanční nebo mimořádný.

Stav poč., Obrat MD, Obrat Dal, Stav kon.: Stavy a obraty účtu. Tato část osnovy se dá měnit pouze pomocí dokladů. Jsou zde sečteny všechny stavy a obraty účtu od účetní uzávěrky do poslední změny včetně datumu, ke kterému byla poslední změna provedena.

Poznámky: Libovolná doplňující informace.

Vzájemné vazby účtů

- Ke každému analytickému účtu musí existovat alespoň syntetický (trojmístný) účet, skupina a třída. Pokud neexistují, jsou vytvořeny automaticky při založení účtu.

- Podúčty nákladových a výnosových účtů musí být opět nákladové nebo výnosové účty. Podúčty aktivních a pasivních účtů mohou být libovolné typy účtů.

- Typ účtu a druh hospodářského výsledku jsou pevně určené syntetickým (trojmístným) číslem. Analytické účty musí mít tyto příznaky stejné.

- Příznaky pro vedení saldo konta, určení měny a strany účtu mají smysl jen u analytických účtů.

- Na každý účet se sčítají stavy a obraty všech jeho podúčtů bez ohledu na to, zda je označen jako syntetický.

- Do sestav syntetických účtů se použijí účty s trojmístným číslem, do sestav analytických účtů všechny účty, označené jako analytické.

Práce s účetní osnovou

S účetní osnovou se pracuje obdobně jako s ostatními číselníky. Práce se zahájí z účetnictví volbou Special-Učetní osnova a zpět do práce s účetnictvím se vrátíte volbou Konec (F10 K nebo Alt-K). Obecně se menu aktivuje klávesou F10 nebo Alt. Nejvíce používané funkce jsou k dispozici na dalších klávesách.

Změny zahrnují operace s jedním účtem osnovy.

Hledej slouží k rychlému vyhledání účtu:

Jdi na položku - klávesa F5 vyhledá účet podle jeho prvních číslic.

Mimo menu: Klávesa Ctrl-F vyhledá účet podle zadaného textu. Klávesa Ctrl-G hledá opakovaně totéž.

Tisk vytiskne některou z nabízených sestav.

Konec ukončí práci s osnovou.

Účetní osnova - tisky

Učetní osnova

Tato sestava opíše čísla a názvy všech účtů účetní osnovy. Používá se jako pomocná sestava. Pomocí mezerníku lze požadovat všechny účty, jen syntetické nebo jen analytické.

Kontrola osnovy

Tato sestava prověřuje vzájemné vazby účetní osnovy podle jejich příznaků. Přitom vychází pouze z údajů, právě uvedených v osnově. Hlásí především následující chyby:


Předchozí část Obsah příručky Následující část