Účetnictví - tisky

Z účetnictví lze tisknout řadu variant sestav podle okamžité potřeby. Žádná sestava nijak nemění stav účetnictví. U většiny sestav je možné nastavit období od - do kdy chcete sestavu tisknout, podrobnost sestavy a další výběry podle charakteru sestavy. Pokud nebude pro sestavu uvedeno jinak, jsou stornované doklady a jejich storna ignorovány.

Poznámka k ovládání: V bližší nabídce variant sestavy je řada přepínačů. Je třeba dát pozor na jejich správné nastavení. Je dobré nabídku projíždět klávesami šipka nahoru a šipka dolů a z možných voleb vybírat mezerníkem. Klávesa Enter není vhodná, protože mění stav přepínače, a používá se až na poslední položce nabídky k potvrzení. Také je možné celou nabídku odsouhlasit klávesou Ctrl-W, Ctrl-Enter nebo odmítnout klávesou Esc.

Nejčastější volby přepínačů

Ode dne: Datum Ke dni, od kdy sestavu požadujete. Podle charakteru sestavy se doklady, datované před tímto dnem, zahrnou do počátečního stavu nebo se ignorují. Je - li datum pozdější, než počátek účetního období, budou počáteční stavy zjištěny z počátečního stavu (řada UZ) plus doklady do požadovaného dne. Je - li datum dřívější, než poslední uzávěrka, spočítá se počáteční stav od poslední uzávěrky odečtením všech dokladů.

Do dne: Datum Ke dni, do kdy sestavu požadujete. Všechny pozdější doklady jsou ignorovány. Je - li datum Do dne shodné s datumem účetní uzávěrky, jsou v sestavě ignorovány doklady v řadě UK, datované tímto dnem.

Jen nenulové obraty: Touto volbou se ze sestavy vyřadí účty, které jsou nulové a které se vůbec nepoužily.

Chcete výběr: Mezerníkem lze nastavit Ano. V tom případě můžete nastavit výběr například jen na jedno středisko, jen na skupinu účtů apod.

Povinné sestavy

Hlavní kniha souhrnná a podrobná

Hlavní kniha obsahuje stavy a obraty za dané období, setříděné podle čísel účtů a datumů dokladů. Souhrnná obsahuje součty za dané období, podrobná vypíše jednotlivé pohyby a obraty celkem za období. Sestavu lze požadovat za libovolné období od - do dne s řadou dalších možných výběrů. Sestavu lze volit ve více variantách - podrobnou, po dnech, po dekádách nebo po měsících. Podrobná hlavní kniha obsahuje počáteční stav účtu, dále veškeré změny na účtu - datum, číslo dokladu, částku, měnu, základ a stav na účtu po provedení změny. Souhrnná hlavní kniha obsahuje pro každé časové období (den, dekádu nebo měsíc) datum od - do, počáteční stav, obraty stran MD a Dal a konečný stav:

Počáteční stavy se vypočítají z dokladů od účetní uzávěrky do dne, od kterého hlavní knihu požadujete. Požadujete - li sestavu za období, předcházející účetní uzávěrku, budou závěrkové doklady zahrnuty do obratů účtů. Doklady řady UZ, účtované ke dni, od kterého požadujete sestavu, budou zahrnuty do počátečních stavů.

Deník

Deník je povinná sestava podvojného účetnictví. Tiskne všechny pohyby všech nebo vybraných dokladů v určeném účetním období. Obsah deníku je téměř totožný s "praporky", pouze hlavička dokladu je zhuštěna do jediné řádky kvůli úspoře papíru a neobsahuje poznámku. Sestavu lze setřídit podle datumu, čísla dokladu nebo podle odkazu. Sestava podle odkazu se používá pro ověření zaúčtování všech primárních dokladů. V této sestavě se vytisknou také stornované doklady a jejich storna.

Tisk deníku řada: Řada dokladů, kterou chcete vytisknout.

Setřídění podle: Mezerníkem vyberte, podle čeho chcete deník setřídit. Podle datumu vhodně doplňuje hlavní knihu o podrobnější informace, podle čísel slouží jako podklad k prokázání kompletnosti účetnictví a jako příloha k šanonům s prvotními doklady. Setřídění podle odkazu se používá pro ověření úplnosti zaúčtování dokladů při jejich automatickém přenosu do účetnictví.

Rozsah výpisu: Včetně pohybů je kompletní opis dokladů. Jen přehled vypíše pouze hlavičky dokladů.

Podle datumu od - do: Datum, od - do kdy požadujete výpis při setřídění podle datumů.

Odkaz od - do: Text odkazu od - do kterého požadujete tisk při setřídění podle odkazů.

Podle čísel: Rok: Který rok chcete vytisknout. Od - do: Čísla dokladů od - do kterého požadujete sestavu

Chcete výběr: Pokud Ano, vytisknou se jen vybrané doklady.

Předvaha

Předvaha je kontrolní sestava od uzávěrky do určeného dne. Obsahuje stavy a obraty všech syntetických účtů od poslední účetní uzávěrky do určeného dne a stavy a obraty dokladů v jednotlivých řadách dokladů za totéž období. Používá se pouze pro kontrolu, pro analýzu je vhodnější sestava Stavy a obraty.

Sestavy, vycházející ze stavů a obratů na účtech

Jak se stavy a obraty vypočítají

Počáteční stav ke dni po dni účetní uzávěrky se spočítá jako součet dokladů, datovaných od účetní uzávěrky do počátku období bez tohoto dne, pro doklady řady UZ včetně tohoto dne. Pro den, předcházející účetní uzávěrku se spočítá jako odpočet všech dokladů ode dne do účetní uzávěrky včetně s tím, že doklady řady UZ k požadovanému dni se ignorují.

Obraty za období se spočítají jako součet všech dokladů v tomto období s tím, že se ignorují doklady řady UZ k prvnímu dni období (jsou v počátečních stavech) a doklady řady UK k poslednímu dni období.

Je - li nastaven výběr, jsou ignorovány veškeré pohyby, které požadovaný výběr nesplňují.

Stavy a obraty

Stavy a obraty je nejdůležitější sestava s podrobnými popisy stavů a obratů všech účtů až do úrovně tříd. Sestava obsahuje číslo, název a typ účtu, jeho počáteční a konečný stav a obraty stran MD a Dal. Lze vytisknout vše až do úrovně tříd, jen analytické nebo jen syntetické účty. Sestava se používá k různým analýzám zejména tam, kde potřebujete zvlášť vyhodnotit strany MD a Dal rozvahových účtů.

Výkazy dle definice

Výkazy dle definice lze použít pro řadu parametricky sestavovaných výkazů podle vlastních potřeb. Možnosti tisku vychází zejména z výkazu zisků a ztrát a rozvahy podle Finančního zpravodaje, požadovaných jako přílohy k účetní uzávěrce. Definice sestav lze libovolně měnit nebo tvořit zcela nové pro vlastní potřebu. Se sestavou se pracuje takto:

 1. Zadejte období. Standardně je nabízeno období od účetní uzávěrky do konce. Program připraví stavy za toto období a potom nabídne výběr z výkazů.
 2. Zadejte další výběry (středisko, zakázka).  Vyberete - li si tisk přesně, vytisknou se přesné hodnoty. V opačném případě se přesně spočítané hodnoty včetně součtových před tiskem zaokrouhlí tak, jak je definováno v definici výkazu. Možnost I staré zajistí, že ve výkazu zisků a ztrát budou vytištěny také hodnoty za minulé období. Upozornění: Příprava výkazů s použitím možnosti I staré trvá dva až třikrát déle.
 3. Z nabídky si vyberte jeden či více výkazů pomocí šipek a klávesy Enter.
 4. Zvláštní možnost: Stisknete - li místo Enter klávesu F4, vypíše se definice výkazu.
 5. Stiskněte klávesu Esc. Dále připravenou sestavu klasickým způsobem vytisknete.

Součástí dodávky jsou předem definované výkazy dle Finančního zpravodaje. Tyto výkazy nelze měnit, lze je však použít jako předlohu pro vlastní modifikované výkazy. Sestavy vycházejí z dodané účetní osnovy a proti definici z finančního zpravodaje v nich jsou některé odchylky. Nejdůležitější z nich jsou následující:

Základ daně z příjmu

Základ daně z příjmu je modifikovaná sestava Stavy a obraty. Obsahuje pouze část nákladů a výnosů s tím, že při vyčíslení zisku respektuje zařazení účtů podle jejich vztahu k dani z příjmu. Protože tato sestava je jednoúčelová, má omezené možnosti výběru. 

Výkaz měsíc/období

Výkaz měsíc/období je rozvaha a výkaz zisků a ztrát, obsahující navíc obraty za poslední měsíc zadaného období.

Závazky / Pohledávky

Tato sestava je výkaz pohledávek nebo závazků firmy, evidovaných na saldokontních účtech. Sestava obsahuje závazky nebo pohledávky za požadované období a v takovém stavu, jaký požadujete. Sestava obsahuje datum a číslo dokladu, částku v korunách, firmu, variabilní symbol a údaj o vyrovnání pohledávky. Jako doplňkový údaj může být název firmy, informace o devizách nebo výpočet penále.

Tisk: mezerníkem určíte, co chcete - pohledávky jsou aktivní účty, závazky pasivní. Platba je pohyb na opačné straně účtu závazků nebo pohledávek.

Od - Do dne určuje datumy "ke dni" od - do kdy byla pohledávka zaúčtována. Chcete - li kompletní výpis, nechte datum "od" prázdné, jinak výpis neobsahuje staré pohledávky.

Jaký druh určuje typ pohledávek podle toho, zda a jak jsou vyrovnané.

Ke dni: Tato možnost se používá, chcete - li vypsat stav zaplacení pohledávek tak, jak byl k určitému dni. Standardně se stav zaplacení bere k dnešnímu dni. Upozornění: Použití této volby podstatně zpomaluje přípravu sestavy. Současně s datumem ke dni je třeba zadat datum Do dne, jinak se všechny novější pohledávky zobrazí v sestavě jako nezaplacené.

Doplňující údaj: Určuje, co bude v pravé polovině sestavy.

Mezisoučty:

Chcete výběr: Pokud Ano, můžete nastavit následující volby:

Podrobně? Pokud Ano, vytisknou se jednotlivé pohledávky. Pokud Ne, tisknou se jen součty.

Důležité údaje na konci sestavy:

Následují všechny neurčené platby: Pohyby na straně MD závazků nebo Dal pohledávek, které nejsou přiřazeny k žádnému protipohybu. Těchto pohybů by mělo být minimálně a pokud delší dobu nejste schopni je vyřídit, je vhodné je přeúčtovat jinam. Upozornění: V této části sestavy jsou ignorovány výběry. Při inventuře je třeba o tyto položky, účtované na sledovaném účtu, celkovou částku snížit.

Platby faktur, zúčtovaných později: Jen ve variantě s aktivní volbou Ke dni. Tato část obsahuje platby faktur, zúčtovaných až po požadovaném dni, zaplacené před tímto datem. Při inventuře je třeba o tyto položky celkovou částku snížit.

Sestavy pro práci s DPH

Tyto sestavy se používají pro přiznání daně z přidané hodnoty. Obdobný postup je možné použít i v jiných případech, například pro spotřební daň. Časová příslušnost dokladů do období u těchto sestav není určena datumem Ke dni, ale rokem a měsícem z políčka DPH v hlavičce dokladu. Vzhledem k tomuto odlišnému časování obecně nemusí souhlasit hodnoty na těchto sestavách s hodnotami, poskytnutými jinými sestavami, například sestavou Pohyby na účtu nebo Stavy a obraty.

Výkaz DPH

Podrobný výkaz všech zaúčtovaných pohybů na účtech DPH. Sestava obsahuje daň, základ daně a čísla dokladů pro každý pohyb a součet těchto hodnot za zadané období. Používá se jako základní sestava pro výpočet DPH. Výkaz obsahuje všechny doklady, které patří do požadovaného roku a jejichž období DPH patří do zadaného intervalu. Výhodnější než tato sestava jsou při přípravě uzávěrky DPH následující sestavy.

Příprava uzávěrky DPH

Tato sestava vytiskne výkaz DPH za zvolené období se zvýrazněním "podezřelých" záznamů. Hlavní význam této sestavy je, že Vás upozorní na doklady, které mohou být chybné a které je třeba zkontrolovat před vlastní uzávěrkou.

Hlášení DPH

Hlášení DPH poskytuje souhrnné hodnoty za požadované období pro přiznání DPH včetně případného krácení odpočtu DPH podle paragrafu 20 zákona. Sestava je tvořena podle definice, kterou lze měnit podle Vaší osnovy. Formát sestavy odpovídá formuláři přiznání DPH pro rok 1995 a při pečlivém účtování DPH včetně dodržování metodiky účtování osvobozených plnění a účtů pro dovozy a vývozy stačí vytištěnou sestavu opsat do oficiálního formuláře. Hlášení se vytiskne stiskem klávesy Enter na tlačítku OK.

Stisknete - li Enter až na tlačítku Definice, můžete změnit definici hlášení DPH. Objeví se tabulka s jednotlivými položkami hlášení, ve které můžete listovat šipkami. Každá položka se může počítat jako součet až z pěti účtů osnovy. Klávesou F2 můžete definici vybraného řádku změnit tak, že do políček Učet uvedete čísla účtů, ze kterých se má hodnota skládat, a v sousedním poli Hodnota si mezerníkem vyberete, jaká hodnota z účtu se má použít.

Ostatní sestavy

Pohyby na účtu

Tato pomocná sestava pro vyhledání konkrétních pohybů na určeném účtu je velmi často používaná. Obsahuje veškeré pohyby na účtu od - do dne, setříděné podle datumu ke dni. Zaškrtnutím volby Jen nespárované slouží jako sestava pro dokladovou inventuru na účtech, čištěných pomocí funkce Fajfkování.

Banka/pokladna

V této sestavě se vypíšou všechny pohyby na zadaném účtu (obvykle účet banky), setříděné podle datumu operace. Sestava obsahuje zůstatek účtu a bankovní spojení každé změny. Používá se zejména pro porovnání zaúčtovaných dokladů se skutečností.

Opis dokladu

Opis dokladu, který je právě na obrazovce, ve formě tzv. "praporku" nebo "košilky". Tyto praporky se obvykle tisknou automaticky po skončení práce s účetnictvím. Typicky se lepí na prvotní doklad - prokazuje zaúčtování a nahrazuje předkontaci. Je možné je použít pro zvláštní případy (opravné doklady) jako samostatný účetní doklad. Obdobný tisk více "praporků" získáte pomocí tisku Dotisky.

Dotisky

Sestava pro dotisky "praporků". Je setříděna podle řad a čísel dokladů. V této sestavě se vytisknou i stornované doklady a jejich storna.

Přehled podle středisek a Přehled podle zakázek

Tyto dvě sestavy jsou užitečné pro podniky s rozsáhlejším účetnictvím. Každý řádek sestavy obsahuje až šest hodnot účtů podle Vašeho výběru. Do jednotlivých sloupečků pro definici účtů vyplňte, jaké účty chcete vypsat:

Účet: Účet, který chcete vypsat v příslušném sloupci. Necháte - li políčko prázdné, nebude tento a další sloupce použity.

Hodnota: Mezerníkem si vyberte, jakou hodnotu požadujete:

 1. Obrat - obrat podle typu účtu. Pro výnosové a nákladové účty se ignorují změny na "uzávěrkové" straně účtu
 2. Stav poč. - počáteční stav podle typu účtu
 3. Stav kon. - konečný stav podle typu účtu
 4. MD Obrat - obrat strany Má dáti
 5. MD Stav p. - počáteční stav strany MD
 6. MD Stav k. - konečný stav strany MD
 7. Dal Obrat - obrat strany Dal
 8. Dal Stav p. - počáteční stav strany Dal
 9. Dal Stav k. - konečný stav strany Dal

Podmínka: Standardně se vypíšou všechny střediska (zakázky), pro které se vyskytl v účetnictví jakýkoli pohyb. Vyplněním tří políček podmínky je možné vypsat jen střediska (zakázky), které splňují danou podmínku. Porovnat lze jeden sloupec s nulovou hodnotou nebo dva sloupce mezi sebou.

Sloupec1 podmínka Sloupec2

Sloupec1 je číslo 1 - 6 - číslo sloupce podle Vaší definice, který chcete porovnávat. Necháte - li nulu, podmínka se nepoužije.

Podmínka je podmínka (rovno, větší, menší apod.), která musí být splněna, aby se středisko(zakázka) zahrnulo do sestavy. Mění se mezerníkem. Číslo u druhu podmínky je jen pomocné pro snadnější nastavení.

Sloupec2 určuje, s čím se porovnává. Je to buď nula - pak je hodnota ze sloupce 1 porovnáván s nulovou hodnotou - nebo číslo jiného sloupce.


Předchozí část Obsah příručky Následující část