Mzdy - Detailní informace karet a výplatnic

Podpora mezd končí rokem 2006 - poslední garantovanou operací jsou mzdy za prosinec 2006.

Zadávání detailních informací

Detailní informace se nevešly na obrazovku a zadávají se tak, že po rozsvícení nápisu, pod kterým je příslušná informace ukrytá, stisknete klávesu mezerník. Pak se příslušná informace zobrazí v plném rozsahu. Většina podrobných informací má formu seznamu. Seznam se zobrazí v horní polovině obrazovky v podobě očíslovaných řádků. Na levém okraji na jeden řádek ukazuje šipka a označuje tak položku, kterou můžeme změnit. Nové položky se zařazují vždy na konec seznamu. Se seznamem se pracuje takto:

Pozor. Klávesa Esc má obecně odmítavý význam. Klávesa Esc, stištěná při vyplňování jakéhokoli formuláře ukončí vyplňování s ignorováním změn. K přepočtu zadaných hodnot ve výplatnicích dojde až po uložení celé výplatnice.

Příplatky

Příplatky jsou součástí osobních karet i výplatnic. Pomocí příplatků se zadávají veškeré příplatky kromě standardních přesčasů a příplatku za svátek, pro které je místo přímo ve výplatnici. Příplatků může být neomezené množství. Ve výplatnici se vytisknou pouze ty příplatky, které se skutečně proplatí. Je - li některý příplatek nulový, ignoruje se. Proto je možné do osobní karty uvést i příplatky, které pracovník dostává jen občas. Příplatky, uvedené v osobní kartě zaměstnance, se při přípravě mezd připojí k výplatnici s nulovým počtem hodin. V popisu příplatku se uvádějí následující údaje:

Typ - Typ příplatku. Může být:

Příplatek: Deset znaků textu se stručným popisem příplatku (např. Noční, Prašnost, Soboty)

Hodin: Počet hodin, za které příplatek náleží. Lze zadat jen ve výplatnici pro typy H a P.

Procent: Procento pro výpočet hodinové sazby příplatku, odvozeného z průměru.

Základ: Základ pro výpočet příplatku v korunách. U typu H se uvádí hodinová sazba, u typu M měsíční.

Vypočteno: Vypočtená celková částka. Přepočítá se až po vyplnění celé výplatnice.

Pravidelné srážky

Zadávají se pro osobní karty i výplatnice. Pravidelné srážky se zadávají zejména pro spoření a pojištění zaměstnanců. Ke každé srážce je možné uvést způsob platby a přesné bankovní spojení pro její odvod. Srážky, uvedené v osobních kartách, se zkopírují do výplatnic při provedení funkce Special-Příprava mezd. Pro každou srážku zadejte:

Typ - způsob výpočtu výše srážky. Může být:

Srážka: stručný popis srážky.

Procent: Požadované procento srážek pro typy P a V.

Částka: Výše srážky pro typy E a F.

Plat: Způsob platby. libovolné dva znaky podle číselníku organizace. Je doporučeno používat:

Bank. spojení: Číslo účtu ve tvaru předčíslí-číslo/banka.

K.s.: Konstantní symbol

Var.sym.: Variabilní symbol.

Spec.sym.: Specifický symbol (např. číslo sporožira).

Pro určené srážky lze vytisknout příkaz k platbě. To se zajistí tak, že všem srážkám, které se mají převést individuálně převodním příkazem, se vyplní stejný způsob platby (doporučeno PP - převodní příkaz) a přesné bankovní spojení. Větší organizace mohou také použít možnosti sběrného účtu - v údajích pro bankovní spojení lze zadat až dva sběrné účty tak, že v Special-Bankovní spojení uvedete přesné domluvené bankovní spojení a způsob platby, použitý pro příslušné srážky. Ve srážkách, odváděných přes sběrný účet pak použijete určený způsob platby a doplníte vlastní účet, na kterém má srážka skončit. Vlastní rozeslání srážek zabezpečí peněžní ústav ze sběrného účtu na základě trvalého příkazu.

Neschopenky

Neschopenky se používají jen ve výplatnicích pro přesné zadání vyloučených dob a u velké organizace i pro výpočet nemocenských dávek. Zadávejte:

Typ - typ dokladu. Může být:

Doklad - číslo nebo obdobné určení dokladu o neschopnosti.

Od dne - datum, kdy neschopnost vznikla (první den nemoci apod.).

Do dne - datum ukončení neschopnosti včetně. Vyplní se, až když je neschopnost ukončena.

Základ - základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění - zadává se hodnota, platná pro příslušné (je nabídnuto programem) nebo dřívější období podle dokladu. Vlastní výpočet denní sazby daným procentem podle dávky zajistí program.

Krác.: u neschopenky krácení nemocenské dávky z počátku o n dnů. Použije se v případě, že k neschopnosti došlo až během výkonu práce (např. pracovní úraz) a pracovníkovi za část dne náleží mzda.

Dávka: Vypočtená dávka celkem.

Proplatit do dne: Jen pro delší neschopnost. Vyplní se datum, do kdy se má neschopnost proplatit podle lístku na peníze, pokud ještě není ukončena.

Neschopenka je doplněna dalšími vypočtenými údaji. Program kontroluje datumy jednotlivých dokladů a upozorní Vás na případné kolize.

Dlouhodobá neschopnost

Dojde - li k onemocnění, které nelze zlikvidovat v jednom měsíci, postupuje se takto:

  1. Vystavíte neschopenku, uvedete datum počátku neschopnosti a prověříte základ - platí po celou dobu neschopnosti. Datum Do dne necháte nevyplněné. Vyplňte datum Proplatit do dne podle datumu z lístku na peníze.
  2. Běžným způsobem zpracujte mzdy a uzavřete měsíc. Při uzavření měsíce bude z neschopenky oddělen lístek na peníze za proplacenou část.
  3. Vytvořte mzdy pro další měsíc běžným postupem.
  4. V nové měsíci u zaměstnance nezakládáte novou neschopenku, ale opravíte původní, a to tak, že opět vyplníte datum Proplatit do dne podle nového lístku na peníze Takto pokračujete několik měsíců až do definitivního konce neschopnosti.
  5. Teprve po definitivním ukončení neschopnosti vyplníte datum Do dne.

Děti

Seznam vyživovaných osob je povinná náležitost mzdových listů a zadává se pouze v osobních kartách. Není nijak kontrolováno, zda přídavky a úlevy na daní souhlasí s tímto seznamem. Do seznamu zadejte:

Vztah: Označení vztahu (např. syn, dcera)

Jméno: Jméno dítěte

Rodné č.: Rodné číslo dítěte.

Odpoč. daň od - do: Zadejte odkdy dokdy zaměstnanec uplatňuje úlevu na daní. Zadává se měsíc a rok. Pokud nárok trvá, ponechte pole "do kdy" prázdné.

Přídavky od - do: Zadejte odkdy dokdy zaměstnanec požaduje výplatu přídavků na děti - nyní vyplácí okresní úřad.

Zdravotní pojišťovny

Údaje pro zdravotní pojištění jsou doplněny o přesné určení pojišťovny kvůli možnosti tisku příkazu k platbě. Do seznamu zadejte:

Poj: Tři znaky značky pojišťovny. Můžete použít libovolná velká písmena.

Název: Název zdravotní pojišťovny pro lepší orientaci.

Bank. spojení: Přesné číslo účtu pojišťovny ve tvaru předčíslí-číslo/banka.

K.s.: Konstantní symbol platby.

Var.s.: Variabilní symbol platby (přidělí pojišťovna).

Roční vypořádání

Do seznamu ročního vypořádání se zadávají údaje o předchozích a souběžných zaměstnáních pracovníka a o způsobu zúčtování daně z příjmu za celý rok. Přesné podmínky stanoví zákon o správě daní a poplatků (do roku 1994) a zákon o dani z příjmů (od roku 1995). Seznam je dostupný při opravě osobní karty a částečně - jen požadavek ročního zúčtování - ve funkci Special-Roční zúčtování. Do seznamu uveďte:

Typ: Určení typu záznamu. Může být:

Rok: Rok, ke kterému se záznam vztahuje.

Od - do: Měsíce, na které se záznam vztahuje.

Firma: Název firmy, kde byl pracovník zaměstnán.

DIČ: Daňové číslo firmy, kde byl pracovník zaměstnán.

Úhrn příjmů: Úhrn zdanitelných příjmů od firmy.

Pojistné: Úhrn sraženého pojistného u firmy.

Dopravné: Úhrn dopravného u firmy - jen rok 1993.

Základ: Základ daně u firmy (základ = úhrn - pojistné - dopravné)

Zálohy: Úhrn sražených záloh na daň z příjmu.

Odpočty:

Základ: Základ pro výpočet roční daně.

Daň: Vypočtená daň.

Rozdíl = zálohy - daň

Vrátit: Částka, která se má zaměstnanci vrátit. Záleží na druhu ročního zúčtování a je - li rozdíl menší, než je daný limit (20 nebo 50,,-Kč dle roku), je nulová.

Pozn.: Mezerníkem můžete do záznamu doplnit libovolnou poznámku pro Vaši potřebu. První řádek poznámky se tiskne na mzdovém listě. Vyplnění poznámky ukončíte Ctrl-W.

Program Vás pustí jenom do políček, které mají význam pro daný typ záznamu. Například firmu můžete zadávat jen pro hlášení od jiného zaměstnavatele. Údaje v požadavku na roční zúčtování se přepočítají při opravě záznamu podle mezd a hlášení od jiných zaměstnavatelů automaticky a Vy můžete pouze opravovat nezdanitelné částky.


Předchozí část Obsah příručky Následující část