Mzdy - Výplatnice

Podpora mezd končí rokem 2006 - poslední garantovanou operací jsou mzdy za prosinec 2006.

Jednotlivé výplatnice jsou seřazeny podle osobních čísel zaměstnanců. Vytváří se z osobních karet funkcí Special-Příprava měsíce a konkrétní hodnoty se zadávají pomocí funkce Oprav. Údaje, které jsou na obrazovce v levé části - hrubá mzda, náhrady a absence - jsou závislé na typu mzdy. Údaje v pravé části jsou na typu mzdy nezávislé a pouze údaje pro sociální dávky závisí na tom, zda jste velká organizace - pro malou jsou částky nulové a zadávají se pouze počty dnů pro výpočet náhradních dob. Popis podrobných údajů, zadávaných ve formě seznamu, je uveden v další části.

Upozornění: Všechny údaje se přepočítají až po zadání všech údajů na obrazovce. Během opravy údajů obsahuje obrazovka staré hodnoty.

Základní údaje - záhlaví výplatnice

(Osobní číslo, jméno, profese) jsou základní údaje o zaměstnanci pro snadnou orientaci.

Str. - středisko, do jehož nákladů zaměstnanec patří.

(Typ mzdy) - hodinová, měsíční, úkolová, podílová nebo úkol/režie. Mezerníkem můžete typ mzdy změnit, ale mělo by se to využívat jen výjimečně.

**KONSTANTY** - mezerníkem se zobrazí údaje, které se obvykle v měsíci nemění. Jsou to následující hodnoty:

(Prac.poměr) - Hlavní, vedlejší atd. - typ pracovní smlouvy. Je převzat z osobní karty a nedá se měnit.

(Vztah k firmě) - Zaměstnanec, společník nebo Stat. orgán. Je převzat z osobní karty a nedá se měnit.

(Verze) - u pravého okraje je údaj o verzi programu, kterou byla výplatnice vytvořena. Ovlivňuje práci s některými hodnotami a způsob výpočtu. Například do verze 2.51 se měsíční mzda počítala z konstant celého měsíce.

Hrubá mzda, náhrady a absence

Hrubá mzda hodinová - základní varianta

Odprac.h.: Počet odpracovaných hodin v měsíci bez přesčasových hodin. Při přípravě mezd je zde dosazen počet hodin v měsíci podle počtu pracovních dnů a denní pracovní doby zaměstnance.

Přesčas h.: Počet odpracovaných hodin přesčas.

Svátky h.: Počet hodin, odpracovaných ve svátek. Tyto hodiny musí být zahrnuté v odpracovaných hodinách nebo hodinách přesčas.

Pravidelné příplatky: mezerníkem se otevře dialog pro opravy a zadávání pravidelných příplatků - noční, ztížené prostředí, osobní hodnocení apod.

Prémie 1: Procento prémie z tarifní mzdy.

Prémie 2: Odměna, zadaná absolutní částkou.

Ostatní: Zbývající část měsíční hrubé mzdy. Do prvního pole se píše krátký komentář, do druhého absolutní částka ostatní mzdy.

Jednorázová: Jednorázová mzda, například odměny za loňský rok, odstupné, odměny za zlepšovací návrh a podobné věci dle §83 odstavec 5 správy daní a poplatků. Od roku 1995 nelze použít.

Dovolená h.: Počet hodin placené dovolené v měsíci.

Překážky h.: Počet hodin placených překážek v práci.

Náhr.svátky: Počet hodin pro výpočet náhrady za státní svátky. Při přípravě mezd se automaticky doplní hodnota, vypočtená z počtu svátků v měsíci a denní pracovní doby.

Náhr.ostat.: Ostatní náhrady. Do prvního pole uveďte komentář, do druhého výši náhrady.

HRUBÁ, NÁHRADY, CELKEM: Součtové hodnoty položek mzdy. Položky Hrubá jsou počítány do průměru, položky Náhrady nikoli.

Hrubá mzda hodinová - více hodinových sazeb

Tato modifikace je vhodná tam, kde zaměstnanci pracují v různých tarifních sazbách. Více hodinových sazeb se zadává takto:

Hrubá mzda měsíční, podílová a úkolová

Odprac.dní: Počet odpracovaných dnů v měsíci bez přesčasových hodin. Při přípravě mezd je zde dosazen počet dnů podle zadané hodnoty.

Tarif: Měsíční tarif v korunách.

Přesčas h.: Počet odpracovaných hodin přesčas.

Svátky h.: Počet hodin, odpracovaných ve svátek. Tyto hodiny musí být zahrnuté v odpracovaných hodinách nebo hodinách přesčas.

Pravidelné příplatky: mezerníkem se otevře dialog pro opravy a zadávání pravidelných příplatků - noční, ztížené prostředí, osobní hodnocení apod.

Prémie 1: Procento prémie z tarifní, resp. i úkolové a podílové mzdy.

Prémie 2: Odměna, zadaná absolutní částkou.

Ostatní: Zbývající část měsíční hrubé mzdy. Do prvního pole se píše krátký komentář, do druhého absolutní částka ostatní mzdy.

Jednorázová: Jednorázová mzda, například odměny za loňský rok, odstupné, odměny za zlepšovací návrh a podobné věci dle §83 odstavec 5 správy daní a poplatků. Pouze pro roky 1993 a 1994.

Dovolená dny: Počet dnů placené dovolené v měsíci.

Překážky dní: Počet dnů placených překážek v práci.

Náhr.svátky: Počet dnů pro výpočet náhrady za státní svátky.

Náhr.ostat.: Ostatní náhrady. Do prvního pole uveďte komentář, do druhého výši náhrady.

HRUBÁ, NÁHRADY, CELKEM: Součtové hodnoty, zaokrouhlené na koruny..

Navíc pro úkolovou nebo podílovou mzdu:

Úkolová mzda: Výše úkolové mzdy v korunách. Je - li použita procentní sazba prémie, vztahuje se i na úkolovou část mzdy. Měsíční tarif může, ale nemusí být nulový.

Podíl: Do prvního pole uveďte základ pro výpočet podílu (například měsíční tržbu), do druhého procento podílu. Z těchto dvou hodnot se vypočte měsíční částka, ze které se zaměstnanci určí odpovídající část podle odpracovaného času obdobně, jako u tarifu. Je - li použita prémie procentní částkou, počítá se i z podílové části mzdy.

Hrubá mzda úkol/režie

Mzda úkol/režie je typ měsíční mzdy, ve které zaměstnanec pracuje především v úkole a část pracovní doby věnuje režijním činnostem. Vychází z toho, že většina příplatků za práci v úkole je již zahrnuta do úkolové části mzdy. Protože při této mzdě je obvykle nepravidelná pracovní doba, jsou časy zadávány v hodinách a pomocí průměrné denní pracovní doby se přepočítávají na dny. Tento typ mzdy je vhodný například pro turnusovou práci, ale vyžaduje proti jiným typům větší podíl "ručních" výpočtů.

Režie h.: Počet odpracovaných hodin v režii včetně přesčasových. Mzda za práci v režii je počítána pevnou hodinovou sazbou.

V úkole: Do prvního pole uveďte počet hodin, odpracovaných v úkole včetně přesčasových, do druhého odměnu za práci v úkole.

Přesčas h.: Počet odpracovaných hodin přesčas.

Svátky h.: Počet hodin, odpracovaných ve svátek. Tyto hodiny musí být zahrnuté v odpracovaných hodinách nebo hodinách přesčas.

Pravidelné příplatky: mezerníkem se otevře dialog pro opravy a zadávání pravidelných příplatků - noční, ztížené prostředí, osobní hodnocení apod.

Prémie 1: Procento prémie z režijní mzdy.

Prémie 2: Odměna, zadaná absolutní částkou.

Ostatní: Zbývající část měsíční hrubé mzdy. Do prvního pole se píše krátký komentář, do druhého absolutní částka ostatní mzdy.

Jednorázová: Jednorázová mzda, například odměny za loňský rok, odstupné, odměny za zlepšovací návrh a podobné věci dle §83 odstavec 5 správy daní a poplatků. Od roku 1995 se nepoužívá.

Dovolená h.: Počet hodin placené dovolené v měsíci.

Překážky h.: Počet hodin placených překážek v práci.

Náhr.svátky: Počet hodin pro výpočet náhrady za státní svátky. Při přípravě mezd se automaticky doplní hodnota, vypočtená z počtu svátků v měsíci a denní pracovní doby.

Náhr.ostat.: Ostatní náhrady. Do prvního pole uveďte komentář, do druhého výši náhrady.

HRUBÁ, NÁHRADY, CELKEM: Součtové hodnoty, zaokrouhlené na celé koruny.

Absence - všechny typy mezd

Neplacené absence se zadávají pro hodinovou a režijní/úkolovou mzdu v hodinách, pro ostatní typy mezd ve dnech. Zadává se vždy čas, skutečně zameškaný v práci, zatímco pro nemocenskou se počítají kalendářní dny.

Náhr.: Náhradní volno za přesčasy. Používá se spíše výjimečně.

Nepl.: Neplacené volno.

NEOML: Neomluvená absence.

Nemoc.: Absence pro nemoc.

OČR: Absence pro ošetřování člena rodiny.

Dávky, pojistné, daně a ostatní

Nemocenské dávky a podobné

Nemocenské dávky se zadávají v malé i ve velké organizaci stejně.

Tato část slouží u malé organizace pouze pro sledování vyloučených dob a pro kontrolu, u velké navíc k proplácení dávek. V tabulce jsou nároky ve dnech na sociální dávky a vypočtená částka dávek.

Nemoc a OČR: Mezerníkem otevřete dialog, do kterého můžete zadat podrobné údaje o jednotlivých dokladech nemocenského.

Ostatní: Ostatní sociální dávky (mateřská dovolená, pohřebné atd.) Související náhradní doby se zadávají do seznamu nemocenské jako "Jiné".

PND: Výše přídavků na děti dle staré legislativy. Při přípravě mezd se přebere z osobní karty a není kontrolována se seznamem dětí.

SVP: Státní vyrovnávací příspěvek - do roku 1995. Je - li třeba jej odebrat, zadá se záporná hodnota.

Pojištění a daň

Na následujících třech řádcích jsou hodnoty srážek sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu. Mezerníkem se otevře dialog, ve kterém je možné si hodnoty prohlédnou a případně změnit.

Sociální pojištění - mezerníkem otevřete dialog pro parametry sociálního pojištění. Potom můžete nastavit:

Typ pojištění:

Odpoč.pol. - odpočitatelná položka od základu soc. pojištění. Základ bude o tuto hodnotu snížen. Používá se jen výjimečně.

Zdravotní pojištění - mezerníkem otevřete dialog pro parametry zdravotního pojištění. Potom můžete nastavit:

Typ pojištění:

Odpoč.pol. - odpočitatelná položka od základu zdravotního pojištění. Základ bude o tuto hodnotu snížen. Používá se například u důchodců.

Pojišťovna: Tři znaky, určující zdravotní pojišťovnu zaměstnance. Pojišťovna musí být zapsána v seznamu pojišťoven. Pokud tam není nebo se spletete, objeví se seznam zadaných pojišťoven a Vy si můžete vybrat nebo zadat novou.

Pro výjimku ještě musíte zadat individuálně vypočítaný základ pojištění a pojistné, sražené zaměstnanci. Výše celkového odvodu se počítá i v tomto případě ze základu pojistného.

Zdanění: Mezerníkem se zobrazí dialog pro přesné určení výpočtu daně ze závislé činnosti a vypočtená daň. Opět vyplníte platné obvyklé údaje pro zaměstnance.

Typ - Vyberte si vhodný způsob zdanění:

  • Zálohová - měsíčně se odvádí záloha na daň a je možné uplatnit nezdanitelné položky. Toto je běžná hodnota.
  • Záloha/daň - do stanoveného limitu se odvádí daň zvláštní sazbou, nad limit se odvede záloha na daň. Nelze uplatnit nezdanitelné položky. Používá se především u dohod.
  • Zvláštní sazba - daň se odvede vždy zvláštní sazbou. Nepoužívá se.
  • Výjimka - daň se odvede jako zvláštní sazba nebo záloha. Základ a daň se zadává individuálně ve výplatnici.

Procento daně - procento pro výpočet daně zvláštní sazbou

Základ - měsíční výše základní nezdanitelné částky

Děti - měsíční výše nezdanitelné položky na vyživované děti

Inval. - měsíční částka nezdanitelné položky v případě invalidity

Studium - měsíční položka pro přípravu na zaměstnání

Úroky - odpočitatelná položka úroků ze stavebního spoření a hypoték. Od roku 1998, pozor na legislativu.

Ostatní - ostatní nezdanitelné částky, které lze uplatnit při výpočtu měsíčních záloh.

Pro výjimku můžete individuálně zadat základ, typ daně, nezdanitelné položky a výši zálohy nebo daně.

Nezdaněné a srážky

V této části jsou ostatní položky, které nepodléhají dani ani pojištění, a srážky.

Cestovné: Náhrada cestovného, osvobozená od daně, dle zákona o cestovních náhradách.

Ostatní nezd.: Do prvního pole uveďte komentář, do druhého částku v korunách ostatních nezdaněných položek.

Pravidelné srážky: Mezerníkem se otevře seznam s pravidelnými srážkami zaměstnance. Lze je prohlížet a opravovat.

Srážky ost.: Do prvního pole napište komentář, do druhého částku ostatních srážek.

Záloha: Zadejte výši vyplacené zálohy.

K výplatě: Zbylá část mzdy, která má být vyplacena zaměstnanci v hotovosti.

Časová kontrola: Odchylka ve dnech nebo hodinách mezi zadanými časovými údaji a plánovanou pracovní dobou. Měla by být nulová, jinak je možné, že jste některý časový údaj zadali chybně.

Některé podrobnosti o výpočtu mezd

Přepočet výplatnice se provede vždy při její přípravě, po její opravě a při tisku výplatnice. Po uzavření měsíce se výplatnice již nikdy nepřepočítává.

Odpracovaný čas celkem = Odpracovaný čas + přesčasy + čas, který zaměstnanec neodpracoval kvůli státem uznanému svátku. Dny a hodiny se navzájem převádějí podle pracovní doby, uvedené v konstantách výplatnice. Příplatek za svátky se NEPOČÍTÁ jako přesčas.

Tarifní složka měsíční mzdy se vypočítá jako Tarif * Odpracovaný čas celkem / Počet prac.dnů + svátků v měsíci. Počet pracovních dnů v měsíci se bere z měsíčních konstant. Obdobný postup se použije pro výpočet podílové mzdy a příplatku, určeného měsíční sazbou.

Prémie 1 se vypočítá z položek, které jsou na obrazovce jakoby vysunuté doprava. Jsou to tarifní a úkolová, resp. podílová část mzdy. U typu Úkol/režie se prémie 1 počítá pouze z režijní mzdy.

Daň z jednorázové mzdy se počítá jako rozdíl zálohy, vypočtené z úhrnu vyplacených jednorázových mezd a dosud vyplacených záloh. Pro základ daně roční sazbou se neuvažují odpočitatelné položky, ale uvažuje se poměrná část pojistného, je - li z jednorázové mzdy odváděno.

Zdravotní pojištění se počítá takto:

Sociální pojištění se počítá takto:

Průměr pro pracovně právní účely se počítá ze tří měsíců čtvrtletí se zahrnutím určených poměrných částí jednorázových mezd. Při výpočtu průměru pro pracovně právní účely se dle zákona o mzdě vychází pouze ze mzdy, náhrady nejsou do výpočtu zahrnuty. U hodinové mzdy použije program hodinový průměr, pro všechny ostatní typy mezd používá denní průměr. Je - li třeba během čtvrtletí někomu dopočítat průměr, je nutné to udělat ručně a hodnotu doplnit do výplatnice i osobní karty. Svátky se počítají jako výkon práce.

Průměr pro nemocenské dávky se počítá ze základu sociálního pojištění, kalendářních dnů a vyloučených dob za dané čtvrtletí. Zde je třeba dát pozor na nemocenské, které přecházejí z jednoho měsíce do druhého.


Předchozí část Obsah příručky Následující část